Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied"

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied"

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied"

Publicatieblad Nr. C 116 van 20/04/2001 blz. 0128 - 0128


Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied"

(2001/C 116/26)

De Raad heeft op 2 oktober 2000 besloten, overeenkomstig artikel 37 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.

Het bureau van het Economisch en Sociaal Comité heeft op 17 oktober 2000 de afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu" ermee belast, de desbetreffende werkzaamheden voor te bereiden.

Het Comité heeft gezien het spoedeisende karakter van de werkzaamheden de heer Jaschik als algemeen rapporteur aangewezen en tijdens zijn 377e zitting van 29 en 30 november 2000 (vergadering van 30 november) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1. Het voorstel van de Commissie is bedoeld om Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied te wijzigen.

1.2. De maatregelen waarin bij Beschikking 90/424/EEG is voorzien worden sinds 1 januari 2000 gefinancierd door de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). Het voorstel heeft ten doel duidelijk vast te leggen welke regels voor het beheer van de uitgaven op veterinair gebied gelden. Dit betekent dat de procedure van het regelgevend comité moet worden gevolgd en dat het systeem van rechtstreeks beheer door de Commissie van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van veterinaire maatregelen wordt voortgezet.

2. Algemene opmerkingen

2.1. Het ESC stemt in met het voorstel voor een beschikking van de Raad.

2.2. De Commissie is snel in actie gekomen toen bleek dat de nieuwe procedure, waarbij de EU financieel bijdraagt in de kosten van specifieke veterinaire maatregelen en programma's voor de uitroeiing van en de controle op dierziekten, niet voldeed.

2.3. Het ESC is het met de Commissie eens dat de regels voor de betaalorganen van het EOGFL (afdeling Garantie) niet verenigbaar zijn met de bijzondere en vaak dringende aard van de veterinaire uitgaven. Ook om deze redenen is een wijziging en nauwkeuriger formulering van Beschikking 90/424/EEG nodig.

2.4. Met het oog op het programma voor toezicht op BSE - het gevaar van een epidemie is geenszins uitgesloten - en ook de specifieke veterinaire maatregelen en programma's voor de uitroeiing en bestrijding van hondsdolheid en varkenspest, is het voorstel van de Commissie zeer belangrijk en actueel.

Brussel, 30 november 2000.

De voorzitter

van het Economisch en Sociaal Comité

G. Frerichs