Home

Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een akte van de Raad houdende opstelling, op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), van een protocol tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst

Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een akte van de Raad houdende opstelling, op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), van een protocol tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst

Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een akte van de Raad houdende opstelling, op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), van een protocol tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst

Publicatieblad Nr. C 200 van 13/07/2000 blz. 0001 - 0003


Initiatief van de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een akte van de Raad houdende opstelling, op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), van een protocol tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst

(2000/C 200/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst(1), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

Gezien het initiatief van de Portugese Republiek(2),

Gezien het advies van het Europees Parlement(3),

Gezien het advies van de raad van bestuur(4),

OVERWEGENDE dat de Europese Raad van Tampere de Raad verzocht heeft de bevoegdheid van Europol uit te breiden tot het witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn,

HEEFT BESLOTEN een protocol vast te stellen tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, dat heden ondertekend is door de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie en waarvan de tekst is opgenomen in bijlage dezes,

BEVEELT AAN dat de lidstaten het protocol overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aannemen.

Gedaan te ...

Voor de Raad

De voorzitter

...

(1) PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2.

(2) PB C 200 van 13.7.2000, blz. 1.

(3) PB C ...

(4) PB C ...

PROTOCOL

Opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese politiedienst (Europol-overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst

DE HOGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN bij dit protocol en de overeenkomstsluitende partijen bij de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, lidstaten van de Europese Unie,

VERWIJZEND NAAR de akte van de Raad van de Europese Unie van ... 2000,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Europol moet de beschikking krijgen over efficiëntere instrumenten voor de bestrijding van het witwassen van geld, zodat zij de lidstaten beter daarin kan bijstaan.

(2) De Europese Raad heeft de Raad van de Europese Unie verzocht de bevoegdheid van Europol uit te breiden tot het witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

Artikel 1

De Europol-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2, eerste alinea, wordt vervangen door:

"2. Om het in lid 1 genoemde doel geleidelijk te verwezenlijken houdt Europol zich vooreerst bezig met de voorkoming en bestrijding van illegale handel in verdovende middelen, illegale witwasgedragingen, handel in nucleaire en radioactieve stoffen, alsmede van illegale immigratie, mensenhandel en handel in gestolen voertuigen.";

b) lid 3, eerste zin, wordt vervangen door:

"3. De bevoegdheid van Europol met betrekking tot een vorm van criminaliteit of met betrekking tot specifieke aspecten van een vorm van criminaliteit omvat de daarmee samenhangende strafbare feiten. Zij omvat echter geen gronddelicten van illegale witwasgedragingen ten aanzien van welke vormen van criminaliteit Europol krachtens lid 2 geen bevoegdheid heeft.".

2. De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

De paragraaf die begint met "Conform artikel 2, lid 2" wordt vervangen door:

"Conform artikel 2, lid 2, houdt het feit dat Europol wordt belast met één van de hierboven genoemde vormen van criminaliteit in dat Europol ook bevoegd is voor de behandeling van met die vormen samenhangende strafbare feiten.".

Artikel 2

1. Dit protocol wordt door de lidstaten aangenomen overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen.

2. De lidstaten stellen de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie in kennis van de voltooiing van de procedures die overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen vereist zijn voor de aanneming van dit protocol.

3. Dit protocol treedt in werking 90 dagen na de in lid 2 beoogde kennisgeving door de staat die op de datum van aanneming door de Raad van de akte tot vaststelling van dit protocol, lid is van de Europese Unie en die als laatste deze formaliteit vervult.

Artikel 3

1. Elke staat die lid wordt van de Europese Unie kan tot dit protocol toetreden, indien het protocol op de datum van nederlegging van de akte van toetreding tot de Europol-overeenkomst, overeenkomstig artikel 46 van die overeenkomst, nog niet in werking is getreden.

2. De akten van toetreding tot dit protocol worden gelijktijdig neergelegd met de akten van toetreding tot de Europol-overeenkomst, in overeenstemming met artikel 46 van die overeenkomst.

3. De door de Raad van de Europese Unie vastgestelde tekst van het protocol in de taal van de toetredende lidstaat is authentiek.

4. Indien het protocol bij het verstrijken van de in artikel 46, lid 4, van de Europol-overeenkomst bedoelde periode nog niet in werking is getreden, treedt het voor de toetredende lidstaat in werking op de datum van inwerkingtreding van dit protocol, overeenkomstig artikel 4, lid 3.

5. Indien het protocol overeenkomstig artikel 4, lid 3, in werking treedt voordat de in artikel 46, lid 4, van de Europol-overeenkomst bedoelde periode verstreken is, maar nadat de in lid 2 bedoelde akte van toetreding neergelegd is, treedt de toetredende lidstaat overeenkomstig artikel 46 van de Europol-overeenkomst toe tot de bij het protocol gewijzigde Europol-overeenkomst.

Artikel 4

1. De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie is depositaris van dit protocol.

2. De depositaris maakt de informatie over de vordering van de aanneming en toetreding, alsmede andere kennisgevingen in verband met dit protocol, bekend in het Publicatieblad.