Home

Voorstel voor een besluit van de Raad en van de Commissie betreffende de sluiting van het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds

Voorstel voor een besluit van de Raad en van de Commissie betreffende de sluiting van het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds

Voorstel voor een besluit van de Raad en van de Commissie betreffende de sluiting van het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds /* COM/2000/0118 def. */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EN VAN DE COMMISSIE betreffende de sluiting van het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PCA) tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en de Russische Federatie is een gemengde overeenkomst, die op 24 juni 1994 werd ondertekend, dit wil zeggen voor de uitbreiding van de Europese Unie met Oostenrijk, Finland en Zweden. Er bleek een uitbreidingsprotocol nodig om de drie nieuwe lidstaten in de PCA op te nemen. Dit protocol werd op 21 mei 1997 ondertekend.

Na de ratificering van de PCA door alle ondertekenende lidstaten, werd overeengekomen dat het politiek wenselijk was om de inwerkingtreding van de PCA niet uit te stellen tot de bekrachtiging van het uitbreidingsprotocol door alle partijen, d.w.z. de Europese Gemeenschappen, hun 15 lidstaten en de Russische Federatie, aangezien met deze procedure nog geruime tijd gemoeid zou zijn. De partijen werden het dus eens over de voorlopige toepassing van het uitbreidingsprotocol door de Europese Gemeenschappen, de Russische Federatie en alle lidstaten, uitgezonderd Oostenrijk, Zweden, Finland, Denemarken en Portugal, die om interne constitutionele redenen het uitbreidingsprotocol moesten bekrachtigen.

Na de bekrachtiging van het uitbreidingsprotocol door de hiervoor genoemde lidstaten is de PCA op 1 december 1997 in werking getreden en werd de voorlopige toepassing van het uitbreidingsprotocol op dezelfde dag van kracht.

De bekrachtiging van het uitbreidingsprotocol door alle ondertekenaars is nu voltooid, zodat het besluit over de sluiting ervan nu aangenomen kan worden.

Het Europees Parlement heeft op 12 juni 1997 zijn instemming betuigt met de sluiting van het uitbreidingsprotocol.

Het Raadgevend Comité van de EGKS werd op 27 juni 1996 over het Protocol geraadpleegd.

De Raad wordt verzocht

- het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie tot sluiting van het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, namens de Europese Gemeenschap vast te stellen;

- het besluit van de Commissie tot sluiting van het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal goed te keuren/zijn instemming te verlenen.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EN VAN DE COMMISSIE betreffende de sluiting van het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 44, lid 1, artikel 47, lid 2, laatste zin, artikel 55, artikel 57, lid 2, artikel 71, artikel 80, lid 2, artikel 93, artikel 94, artikel 133 en artikel 308, in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede zin, en lid 3, tweede alinea.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 101, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement [1],

[1] PB C 339 van 18.12.1995, blz. 45.

Gezien de goedkeuring door de Raad overeenkomstig artikel 101 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité van de EGKS en met de instemming van de Raad,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en de Russische Federatie [2], die sinds 1 december 1997 van kracht is, draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Gemeenschappen, aangezien zij een fundamenteel bestanddeel van de strategie van de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten ten aanzien van de Russische Federatie vormt.

[2] PB L 327 van 28.11.1997, blz. 1.

(2) Daar de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst vóór de uitbreiding van de Europese Unie met Oostenrijk, Finland en Zweden werd ondertekend, werd op 15 mei 1997 een uitbreidingssprotocol ondertekend om de nieuwe lidstaten in de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst op te nemen.

(3) Tussen partijen is overeenstemming bereikt over de voorlopige toepassing van het uitbreidingsprotocol door de Europese Gemeenschappen, de Russische Federatie en alle lidstaten, uitgezonderd Oostenrijk, Zweden, Finland, Denemarken en Portugal.

(4) De ondertekenaren van het Protocol hebben dit Protocol thans allen bekrachtigd.

BESLUITEN:

Artikel 1

Het uitbreidingsprotocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Russische Federatie anderzijds wordt namens de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie goedgekeurd.

De tekst van het uitbreidingsprotocol is bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht de in artikel 4 van het Protocol bedoelde kennisgeving namens de Europese Gemeenschap. De voorzitter van de Commissie verricht de bedoelde kennisgeving namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Commissie Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

BIJLAGE

PROTOCOL BIJ DE PARTNERSCHAPS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WAARBIJ EEN PARTNERSCHAP TOT STAND WORDT GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE RUSSISCHE FEDERATIE, ANDERZIJDS

HET KONINKRIJK BELGIË,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna "lidstaten" te noemen, en

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

hierna "de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds, en

DE RUSSISCHE FEDERATIE,

anderzijds,

In verband met de toetreding op 1 januari 1995 van de Republiek Finland, de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie en uit dien hoofde tot de Gemeenschap,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN :

ARTIKEL 1

De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden zijn Verdragsluitende Partijen bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, die op 24 juni 1994 te Korfoe werd ondertekend en hierna zal worden aangeduid als "de Overeenkomst" ; evenals de andere lidstaten van de Gemeenschap echten zij hun goedkeuring aan, respectievelijk nemen zij nota van de tekst van de Overeenkomst en de aan de op dezelfde datum ondertekende slotakte gehechte gemeenschappelijke verklaringen, briefwisselingen en de verklaring van de Russische Federatie.

ARTIKEL 2

De teksten van de Overeenkomst, de Slotakte en alle daaraan gehechte documenten zijn tevens opssteld in de Finse en de Zweedse taal. Zij worden aan dit Protocol gehecht en zijn gelijkelijk authentiek als de teksten in de andere talen waarin de Overeenkomst, de Slotakte en de daaraan gehechte documenten zijn opgesteld.

ARTIKEL 3

Dit Protocol is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Russische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

ARTIKEL 4

Dit Protocol wordt door de Overeenkomstsluitende Partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

Het Protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop de Partijen elkaar ervan kennisgeving doen dat de in de eerste alinea bedoelde procedures zijn voltooid.

Gedaan te Brussel,

Voor het KONINKRIJK BELGIË,

Voor het KONINKRIJK DENEMARKEN,

Voor de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

Voor de HELLEENSE REPUBLIEK,

Voor het KONINKRIJK SPANJE,

Voor de FRANSE REPUBLIEK,

Voor IERLAND,

Voor de ITALIAANSE REPUBLIEK,

Voor het GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

Voor het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

Voor de REPUBLIEK OOSTENRIJK,

Voor de PORTUGESE REPUBLIEK,

Voor de REPUBLIEK FINLAND,

Voor het KONINKRIJK ZWEDEN,

Voor het VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

Voor de GEMEENSCHAP,

Voor de RUSSISCHE FEDERATIE