Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Hongarije aan het communautaire actieprogramma "Jeugd"

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Hongarije aan het communautaire actieprogramma "Jeugd"

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Hongarije aan het communautaire actieprogramma "Jeugd" /* COM/2000/0240 def. - ACC 2000/0100 */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Hongarije aan het communautaire actieprogramma "Jeugd"

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De Europese Raad van Helsinki van december 1999 heeft het uitbreidingsproces, dat in december 1997 in Luxemburg op gang is gebracht, bekrachtigd. Voorts heeft hij de versterkte pretroetredingsstrategie, die in 1997 is vastgelegd, bevestigd. Een belangrijke component van deze strategie is de deelname van de 13 kandidaatlidstaten aan de programma's van de Gemeenschap.

Voor de tien kandidaatlidstaten uit Midden- en Oost-Europa (LMOE) is de deelname aan de programma's van de Gemeenschap in hun respectieve Europa-overeenkomsten vastgelegd. Overeenkomstig deze Europa-overeenkomsten worden de deelnemingsvoorwaarden voor deze landen door de onderscheiden Associatieraden vastgesteld.

Wat de programma's op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd betreft, hebben alle LMOE in 1999 aan de eerste fase van de programma's Leonardo da Vinci en Socrates alsook aan het programma Jeugd voor Europa deelgenomen. Sommige landen nemen al sinds 1997 aan deze programma's deel, andere sinds 1998 of 1999. Deze deelname vormt een belangrijk onderdeel in de voorbereiding van deze landen op hun toetreding. De besluiten van de Associatieraad tot vaststelling van de deelnemingsvoorwaarden alsook de besluiten tot vaststelling van de programma's zelf zijn op 31 december 1999 afgelopen.

De tweede fase van Leonardo da Vinci, de tweede fase van Socrates en een nieuw programma Jeugd vormen het vervolg op de voorgaande programma's. In de besluiten tot vaststelling van de tweede fase van Leonardo da Vinci en Socrates is bepaald dat de deelname aan deze programma's open staat voor de LMOE. In het ontwerp-besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het communautaire actieprogramma Jeugd, waarvan de goedkeuringsprocedure loopt, is een soortgelijke bepaling opgenomen.

Alle LMOE hebben bevestigd dat zij aan de nieuwe programma's, die met ingang van het jaar 2000 van start gaan, willen deelnemen, en dat zij bereid zijn hun financiële bijdrage deels uit hun nationale begroting, deels uit de hun jaarlijks toegekende PHARE-middelen te betalen. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Luxemburg van 12 en 13 december 1997 moeten de eigen financiële bijdragen van deze landen geleidelijk stijgen.

Wegens het transnationale karakter van deze programma's is het in belang van alle partijen dat de in de eerste generatie van programma's ondernomen activiteiten zonder onderbreking kunnen worden voortgezet in de vervolgprogramma's.

Teneinde de LMOE in staat stellen vanaf het begin aan deze nieuwe programma's deel te nemen, heeft de Commissie een voorstel ingediend voor de goedkeuring van twee besluiten van iedere Associatieraad, één voor de twee lopende programma's, namelijk Leonardo da Vinci en Socrates, en één voor het programma Jeugd. De voorgestelde besluiten voor Leonardo da Vinci II en Socrates II zouden derhalve eerst kunnen worden goedgekeurd en de voorgestelde besluiten voor het programma Jeugd zouden kunnen worden goedgekeurd zodra het besluit tot instelling van dat programma in werking treedt.

De belangrijkste punten die in de ontwerp-besluiten van de Associatieraden worden behandeld, zijn:

* voor projecten en initiatieven die door deelnemers uit de LMOE in het kader van deze programma's worden ingediend, gelden dezelfde voorwaarden, regels en procedures als in de lidstaten, met name wat betreft de indiening, de evaluatie en de selectie van aanvragen en projecten, de verantwoordelijkheden van de nationale structuren voor de uitvoering van de programma's, en de uitoefening van het toezicht op de deelname van de LMOE aan de programma's;

* de LMOE leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan de programma's, zoals in de besluiten van de Associatieraad is vastgesteld; deze bijdrage wordt niet terugbetaald aan een LMOE, als op het einde van het jaar wordt vastgesteld dat de resultaten onder het niveau van de betaalde bijdrage zijn gebleven;

* overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Luxemburg zal de LMOE worden verzocht als waarnemer de vergaderingen van de Programmacomités bij te wonen voor de punten die hen betreffen;

* de besluiten zijn van toepassing voor de duur van de programma's en treden in werking op de dag waarop zij worden goedgekeurd.

Een snelle goedkeuring van de besluiten van de Associatieraad zou de kandidaatlidstaten in staat stellen hun integratie in de communautaire netwerken en in andere activiteiten op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd zonder onderbreking voort te zetten.

De Raad wordt derhalve verzocht zijn goedkeuring te hechten aan het bijgaande voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Hongarije aan het communautaire actieprogramma "Jeugd".

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Hongarije aan het communautaire actieprogramma "Jeugd"

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 149 juncto artikel 300, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Aanvullend Protocol bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, is gesloten bij Besluit van de Raad en de Commissie van 4 december 1995.

(2) Overeenkomstig artikel 1 van het Aanvullend Protocol mag Hongarije deelnemen aan communautaire kaderprogramma's, specifieke programma's, projecten en andere activiteiten, met name op het gebied van jeugd, en overeenkomstig artikel 2 worden de voorwaarden voor deelname van Hongarije aan deze activiteiten door de Associatieraad vastgesteld.

(3) Ingevolge Besluit nr. 1/97 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, van 4 augustus 1997 [1] heeft Hongarije vanaf 1 september 1997 aan de eerste fase van het programma "Jeugd voor Europa" deelgenomen.

[1] PB L 260 van 23.9.1997, blz. 23.

(4) In Besluit nr. .../2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van ... 2000 tot vaststelling van het communautaire actieprogramma "Jeugd" [2], inzonderheid artikel 11, is bepaald dat de deelname aan dit programma open staat voor de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Europa-overeenkomsten, in de Aanvullende Protocollen en in de besluiten van de onderscheiden Associatieraden.

[2] PB L ... van ... 2000, blz. [overeenstemming in het Bemiddelingscomité d.d. 29.2.2000]

BESLUIT:

Enig Artikel

Het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad, ingesteld bij de Europa-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, inzake de deelname van Hongarije aan het communautaire actieprogramma "Jeugd", stemt overeen met het bijgaande ontwerp-besluit van de Associatieraad.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

Ontwerp BESLUIT nr. .../2000 VAN DE ASSOCIATIERAAD van de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, van ..... tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Hongarije aan het communautaire actieprogramma "Jeugd"

DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op het Aanvullend Protocol bij de Europa-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, betreffende de deelname van Hongarije aan communautaire programma's, inzonderheid op artikel 1 en 2 [3],

[3] PB L 317 van 30.12.1995, blz. 30.

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 1 van het Aanvullend Protocol mag Hongarije deelnemen aan communautaire kaderprogramma's, specifieke programma's, projecten en andere activiteiten, met name op het gebied van jeugd.

(2) Overeenkomstig artikel 2 van het Aanvullend Protocol worden de voorwaarden voor deelname van Hongarije aan deze activiteiten door de Associatieraad vastgesteld.

(3) Ingevolge Besluit nr. 1/97 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, van 4 augustus 1997 [4] heeft Hongarije vanaf 1 september 1997 aan de eerste fase van het programma "Jeugd voor Europa" deelgenomen. Het land heeft verklaard ook aan het nieuwe programma "Jeugd" te willen deelnemen.

[4] PB L 260 van 23.9.1997, blz. 23.

BESLUIT:

Artikel 1

Hongarije neemt aan het communautaire actieprogramma "Jeugd" (hierna genoemd Jeugd) deel, overeenkomstig de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlagen I en II, die een integrerend deel van dit besluit vormen.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing voor de duur van het programma "Jeugd", dat op 1 januari 2000 van start gaat.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring door de Associatieraad.

Gedaan te Brussel,

Voor de Associatieraad

De Voorzitter

BIJLAGE I

Voorwaarden voor de deelname van de Republiek Hongarije aan het programma "Jeugd"

1. Hongarije neemt deel aan de activiteiten in het kader van het programma Jeugd (hierna genoemd "het programma"), overeenkomstig, tenzij in dit besluit anders wordt bepaald, de doelstellingen, criteria, procedures en termijnen die zijn vastgelegd in Besluit nr. .../2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van ... 2000 tot vaststelling van dit communautaire actieprogramma.

2. Overeenkomstig de bepalingen in artikel 5 van het besluit tot vaststelling van het programma Jeugd, alsmede de door de Commissie vastgestelde bepalingen inzake de verantwoordelijkheden van de lidstaten en de Commissie ten aanzien van de nationale agentschappen Jeugd dient Hongarije een passende structuur op te zetten voor een gecoördineerd beheer van de uitvoering op niveau van de lidstaten van de onder het programma vallende acties alsmede de nodige maatregelen te treffen met het oog op de toereikende financiering van het Hongaarse agentschap, dat voor zijn activiteiten subsidies uit het programma zal ontvangen. Hongarije dient alle andere maatregelen te nemen die voor een efficiënt verloop van het programma op nationaal niveau vereist zijn.

3. Met het oog op deelname aan het programma zal Hongarije jaarlijks een bijdrage betalen aan de algemene begroting van de Europese Unie, overeenkomstig de in bijlage II opgenomen voorwaarden.

Teneinde rekening te houden met ontwikkelingen in het programma en wijzigingen in het absorptievermogen van Hongarije, kan het Associatiecomité, indien het dit wenselijk acht, deze bijdrage aanpassen om een verstoring van het begrotingsevenwicht bij de uitvoering van het programma te vermijden.

4. Voor instellingen, organisaties en personen uit Hongarije gelden met betrekking tot de indiening, evaluatie en selectie van aanvragen dezelfde voorwaarden als voor de instellingen, organisaties en personen uit de Gemeenschap.

Bij de benoeming van onafhankelijke deskundigen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het besluit tot vaststelling van het programma kan de Commissie ook deskundigen uit Hongarije aanwijzen om haar bij de evaluatie van projecten te helpen.

5. Teneinde de communautaire dimensie van het programma te waarborgen, komen de projecten en activiteiten alleen voor financiële steun van de Gemeenschap in aanmerking als er ten minste één partner uit een EU-lidstaat bij betrokken is.

6. Voor de decentraal te beheren acties en voor de financiële steun aan de activiteiten van het overeenkomstig punt 2 hierboven opgerichte nationale agentschap zal Hongarije financiële steun ontvangen in verhouding tot de door de Gemeenschap vastgestelde jaarlijkse verdeling van de programmamiddelen alsmede de Hongaarse bijdrage aan het programma. Het maximum bedrag aan financiële steun voor de activiteiten van het Nationaal Agentschap zal niet hoger zijn dan 50% van de begroting voor het werkprogramma van het Nationaal Agentschap.

7. De lidstaten van de Gemeenschap en Hongarije stellen, binnen het kader van de huidige bepalingen, alles in het werk om het vrije verkeer tussen en het verblijf in Hongarije en de lidstaten van de Gemeenschap te vergemakkelijken voor alle jongeren en andere personen die deelnemen aan onder dit besluit vallende activiteiten.

8. De onder dit besluit vallende activiteiten zijn, wat betreft de goederen en diensten die bestemd zijn om in dat verband te worden gebruikt, vrijgesteld van Hongaarse indirecte belastingen en douanerechten, alsook van in- en uitvoerverboden en -beperkingen.

9. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie en de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen in verband met het toezicht op en de evaluatie van het programma, overeenkomstig artikel 13 van het besluit tot vaststelling hiervan, wordt de deelname van Hongarije continu geëvalueerd, op basis van partnerschap tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en Hongarije. Hongarije legt de nodige verslagen voor aan de Commissie en neemt deel aan andere door de Gemeenschap in dit verband ondernomen specifieke activiteiten.

10.Conform de financiële reglementen van de Gemeenschap dienen de contractuele regelingen die met of door Hongaarse partijen worden getroffen, te voorzien in controles en audits welke door of op gezag van de Commissie en de Rekenkamer worden uitgevoerd. Financiële audits kunnen worden uitgevoerd teneinde de inkomsten en uitgaven van de betrokken partijen te controleren in het licht van hun contractuele verplichtingen ten aanzien van de Gemeenschap. Met het oog op de samenwerking en de wederzijdse belangen verlenen de bevoegde Hongaarse autoriteiten alle redelijkerwijs mogelijke assistentie die in de gegeven omstandigheden voor het uitvoeren van bedoelde controles en audits nodig of nuttig is.

De door de Commissie vastgestelde bepalingen inzake de verantwoordelijkheden van de lidstaten en de Commissie ten aanzien van de nationale agentschappen Jeugd zijn van toepassing op de relaties tussen Hongarije, de Commissie en het Hongaarse nationale agentschap. In geval van onregelmatigheden, onachtzaamheid of fraude bij het Hongaarse nationale agentschap zullen de Hongaarse autoriteiten aansprakelijk zijn voor de niet-gerecupereerde middelen.

11.Onverminderd de procedures bedoeld in artikel 8 van het besluit tot vaststelling van het programma Jeugd worden vertegenwoordigers van Hongarije uitgenodigd als waarnemers bij de vergaderingen van het Programmacomité voor de punten die hen betreffen. De Hongaarse vertegenwoordigers zijn niet aanwezig wanneer in dit comité over de andere punten wordt beraadslaagd en wanneer er wordt gestemd.

12.In alle contacten met de Commissie, bij het indienen van aanvragen, het opstellen van overeenkomsten en verslagen en andere administratieve aangelegenheden in verband met het programma, dient gebruik te worden gemaakt van een van de officiële talen van de Gemeenschap.

13.De Gemeenschap en Hongarije kunnen de onder dit besluit vallende activiteiten te allen tijde door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst worden de lopende projecten en activiteiten voltooid onder de in dit besluit vastgelegde voorwaarden.

BIJLAGE II

Financiële bijdrage van de Republiek Hongarije aan het programma "Jeugd"

1. De financiële bijdrage van Hongarije aan de begroting van de Europese Unie voor deelname aan het programma Jeugd in het jaar 2000 bedraagt 1 539 000 EUR.

De door Hongarije te betalen bijdrage voor deelname aan het programma in de daaropvolgende jaren wordt in de loop van het jaar 2000 door de Associatieraad vastgesteld.

2. Hongarije betaalt de bovengenoemde bijdrage deels uit zijn nationale begroting en deels uit zijn nationale PHARE-programma. De vereiste PHARE-middelen, waarvoor een aparte PHARE-programmeringsprocedure geldt, worden Hongarije ter beschikking gesteld door middel van een apart financieringsmemorandum. Samen met de middelen uit de Hongaarse nationale begroting, vormen zij de eigen bijdrage van Hongarije, waaruit het land zal putten om te voldoen aan het jaarlijkse verzoek tot storting van de Commissie.

3. Onderstaand schema geeft de benodigde PHARE-middelen weer:

- voor de bijdrage aan het programma Jeugd voor 2000: 760 000 EUR;

Het resterende gedeelte van Hongarijes bijdrage wordt met middelen uit de Hongaarse nationale begroting gedekt.

4. Het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie geldt ook voor het beheer van de bijdrage van Hongarije.

Reis- en verblijfkosten van Hongaarse vertegenwoordigers en deskundigen in verband met hun deelname, als waarnemers, aan de werkzaamheden van het in bijlage I, punt 11, genoemde comité en aan andere vergaderingen bij de uitvoering van het programma worden door de Commissie vergoed op dezelfde grondslag en volgens de procedures die gelden voor niet-gouvernementele deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie.

5. Bij de inwerkingtreding van dit besluit en het begin van ieder nieuw jaar doet de Commissie Hongarije een verzoek tot storting toekomen ter hoogte van de bijdrage van dat land aan het onder dit besluit vallende programma.

Deze bijdrage wordt uitgedrukt in euro's en dient te worden overgemaakt op een in euro's gestelde bankrekening van de Commissie.

De bijdrage van Hongarije stemt overeen met het verzoek tot storting en dient te worden voldaan:

- uiterlijk per 1 mei voor het gedeelte gefinancierd uit Hongarijes nationale begroting, op voorwaarde dat het verzoek tot storting van de Commissie vóór 1 april is verzonden, of, indien dit na deze datum is gebeurd, uiterlijk één maand na de verzending van het verzoek tot storting;

- uiterlijk per 1 mei voor het gedeelte gefinancierd uit PHARE-middelen, op voorwaarde dat de desbetreffende bedragen vóór die datum aan Hongarije zijn overgemaakt, of uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze middelen aan Hongarije zijn overgemaakt.

Bij vertraging in de betaling van de bijdrage betaalt Hongarije rente over het op de vervaldag nog openstaande bedrag. De rentevoet is die welke door de Europese Centrale Bank op de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt, voor haar transacties in euro's wordt toegepast, vermeerderd met anderhalf procentpunt.

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. Benaming van de maatregel

Deelname van Hongarije aan het programma Jeugd

2. Begrotingsonderdeel

B7-030 Economische hulp voor de geassocieerde landen van Midden-en Oost-Europa

6091 Ontvangsten voortvloeiend uit de deelneming van landen van Midden-Europa die bij de communautaire programma's zijn betrokken

3. Rechtsgrondslag

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 149 juncto artikel 300, lid 2.

Aanvullend Protocol bij de Europa-overeenkomst met Hongarije, dat voorziet in deelname aan de communautaire programma's.

Besluit nr. .../2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van ...2000 tot vaststelling van het communautaire actieprogramma "Jeugd", inzonderheid artikel 11.

4. Omschrijving van de maatregel

4.1 Algemene doelstelling

Het Aanvullend Protocol bij de Europa-overeenkomst met Hongarije voorziet in de deelname van dat land aan communautaire programma's op talrijke gebieden, waaronder jeugd.

Deze deelname is niet alleen van belang in het kader van de tenuitvoerlegging van de in de Europa-overeenkomst opgenomen bepalingen betreffende economische en culturele samenwerking, maar biedt Hongarije tevens de gelegenheid zich vertrouwd te maken met de procedures en methodes die in communautaire programma's worden toegepast.

Hongarije neemt sinds 1 september 1997 aan het programma Jeugd voor Europa deel. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie "Agenda 2000" van 16 juli 1997 en de conclusies van de Europese Raad van Luxemburg is de deelname van Hongarije aan dit programma een onderdeel van de versterkte pretoetredingsstrategie, die het land ondersteunt bij zijn voorbereiding op de toetreding tot de Unie.

Het besluitvormingsproces in verband met de openstelling van de programma's impliceert een besluit van de Associatieraad tussen de Europese Unie en Hongarije. Het besluit van de Associatieraad van 4 augustus 1997 waarin tot de deelname van Hongarije aan dit programma is besloten, is op 31 december 1999 afgelopen.

Met dit nieuwe ontwerp-besluit van de Associatieraad wordt beoogd de voortzetting van de Hongaarse deelname mogelijk te maken alsmede de continuïteit tussen het nieuwe programma Jeugd en zijn voorganger te waarborgen. Evenals het voorgaande besluit omvat ook dit besluit voorwaarden, met name wat de financiële bijdrage van Hongarije betreft, en praktische regelingen voor de deelname aan het programma.

4.2 Looptijd en verlenging

Tot de afloop van het desbetreffende communautaire programma, d.w.z. 31 december 2006.

5. Indeling van de uitgaven/ontvangsten

5.1 Niet-verplichte uitgaven

5.2 Gesplitste kredieten

5.3 Aard van de ontvangsten

Artikel 3 van het Aanvullend Protocol bij de Europa-overeenkomst bepaalt dat Hongarije zelf de kosten voor zijn deelname dient te dragen. Het zal derhalve om een bijdrage voor zijn deelname aan het programma worden verzocht. Aangezien artikel 3 eveneens bepaalt dat de Gemeenschap de bijdrage van Hongarije kan aanvullen, dient Hongarije zijn bijdrage slechts ten dele uit zijn nationale begroting te financieren. Het resterende gedeelte zal met middelen uit Hongarijes nationale PHARE-programma worden gedekt. De daartoe vereiste PHARE-middelen komen ten laste van artikel B7-030 en worden Hongarije ter beschikking gesteld door middel van een apart financieringsmemorandum. Samen met de middelen uit de Hongaarse nationale begroting, vormen zij de eigen bijdrage van Hongarije, waaruit het land zal putten om te voldoen aan het jaarlijkse verzoek tot storting van de Commissie. De totale bijdrage van Hongarije wordt, zodra zij is betaald, ingeschreven onder post 6091 bij de ontvangsten op de begroting van de Europese Unie.

6. Aard van de uitgaven/ontvangsten

- 100% subsidie

- Subsidie voor cofinanciering met andere bronnen in de overheids- en/of particuliere sector

- In volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de communautaire bijdrage wordt niet voorzien

- Wat de ontvangsten betreft, wordt onder post 6091 voorzien in Hongarijes bijdrage om de kosten van deelname te dekken. De ontvangsten worden toegewezen aan de uitgavenposten voor het programma in kwestie en, in voorkomend geval, aan de desbetreffende posten van de huishoudelijke uitgaven. Het totaal van de verwachte ontvangsten wordt aangegeven onder 7.4.

7. Financiële gevolgen

7.1 Berekening van de totale kosten van de maatregel (verhouding individuele/totale kosten)

Hieronder volgen de op grond van het Aanvullend Protocol bij de Europa-overeenkomst met Hongarije vastgelegde financiële en budgetaire regelingen voor het programma in kwestie. In de bijdrage van Hongarije is met twee elementen rekening gehouden:

- de te verwachten operationele kosten, die zijn berekend op basis van het programmabudget (het voorontwerp van het Jeugd-budget voor 2000), het geschatte absorptievermogen van Hongarije en de ervaringen die zijn opgedaan met de deelname van het land aan het programma Jeugd voor Europa,

- de te verwachten administratieve kosten, zijnde de vergaderingen en de dienstreizen. De administratieve kosten worden jaarlijks op 19 000 EUR geraamd.

Hongarije zal een gedeelte van de middelen uit zijn jaarlijkse nationale PHARE-programma aanwenden ter aanvulling van de middelen uit zijn nationale begroting met het oog op de financiering van zijn bijdrage aan de operationele kosten.

7.2 Uitsplitsing van de kosten

1 539 000 EUR voor het jaar 2000, waarvan 779 000 EUR uit de Hongaaarse nationale begroting en 760 000 EUR uit PHARE.

7.3 Huishoudelijke uitgaven voor studies, bijeenkomsten van deskundigen e.d., opgenomen in deel B van de begroting

p.m.: tot een maximumbedrag in overeenstemming met de overeenkomstige kredieten in de door de EUR 15 toegewezen middelen voor het programma Jeugd, evenwel binnen de grenzen van het uit de nationale begroting afkomstige gedeelte van 's lands bijdrage.

7.4 Tijdschema vastleggingskredieten/betalingskredieten

Bedragen ten laste van begrotingspost B7-030

760 000 EUR aan vastleggingskredieten en betalingskredieten voor het jaar 2000

De verwachte jaarlijkse ontvangsten zien er als volgt uit:

1 539 000 EUR in het jaar 2000, waarvan 1 520 000 EUR ter dekking van de operationele kosten en 19 000 EUR ter dekking van de administratieve kosten

8. Maatregelen ter bestrijding van fraude

Alle contracten, overeenkomsten en juridische verbintenissen van de Commissie voorzien in controle ter plaatse door de Commissie en de Rekenkamer. De begunstigden van de maatregel zijn onder meer verplicht verslagen en financiële staten in te dienen, die zowel qua inhoud als qua financierbaarheid van de uitgaven worden geanalyseerd overeenkomstig het doel van de communautaire financiering.

De in de basisartikelen van de begroting opgenomen anti-fraudebepalingen zijn ook op deze rubriek van toepassing, voorzover zij voor de landen van Midden-Europa worden aangepast.

9. gegevens kosten-batenanalyse

9.1 Specifieke en gekwantificeerde doelstellingen; doelgroep

Doel van de openstelling van het programma Jeugd voor Hongarije is dit land dezelfde voordelen te bieden als de lidstaten van de Gemeenschap. De essentiële doelstelling van de communautaire acties op het gebied van jeugd is alle Europese burgers in staat te stellen zich ten volle te ontplooien, initiatieven te nemen en hun creativiteit verder te ontwikkelen, zodat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en de opbouw van Europa. Deze doelstelling is gebaseerd op de geleidelijke totstandbrenging van een open Europese ruimte voor jeugd.

De algemene doelstelling van het programma Jeugd is een bijdrage te leveren aan het onderwijsproces van alle jongeren door middel van activiteiten die een aanvulling vormen op de activiteiten in de lidstaten of op het niveau van de Gemeenschap op het gebied van onderwijs en opleiding. De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

- de bevordering van de uitwisseling van jongeren van 15 tot 25 jaar uit een of meerdere lidstaten;

- de ondersteuning van door jongeren voor jongeren ontwikkelde initiatieven en innovatieve projecten van communautair belang of met een transnationaal karakter, die hen in staat stellen een actieve en erkende rol te spelen in de samenleving en hun persoonlijke capaciteiten, creativiteit, solidariteit en onafhankelijkheid verder te ontwikkelen;

- het creëren van gunstige omstandigheden voor bijeenkomsten van hoog niveau en het zorgen voor een optimale kwaliteit van alle maatregelen die in het kader van het programma worden genomen;

- de ondersteuning van de opleiding van jeugdwerkers, teneinde jongeren in staat te stellen profijt te trekken van gemeenschappelijke maatregelen van hoog niveau in het kader van de algemene doelstellingen van het programma;

- de verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de Commissie en de lidstaten door de uitwisseling van ervaring en gemeenschappelijke initiatieven op het niveau van de Gemeenschap, zulks ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de diensten en maatregelen ten behoeve van jongeren, met name door middel van activiteiten voor het voorlichten van jongeren over de doelstellingen van het programma;

- de versterking van het solidariteitsgevoel, door jongeren ertoe aan te moedigen actief te participeren en zich te integreren in de samenleving en hen ertoe te bewegen nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven via informele leerprocessen die zij ondergaan door hun deelname aan transnationale activiteiten ten behoeve van lokale gemeenschappen in het kader van het Europese vrijwilligerswerk.

9.2 Motivering van de maatregel

- Noodzaak van financiële steun van de Gemeenschap

Gezien de hoge kosten voor deelname aan het programma en de precaire begrotingssituatie van Hongarije is bijstand uit PHARE van essentieel belang.

- Wijze van steunverlening

Met een bijdrage uit de nationale begroting, aangevuld met een bijdrage van PHARE, zal de integratie van Hongarije in dit programma de burgers van dat land de mogelijkheid geven samen te werken met hun tegenhangers in de huidige EU-lidstaten. De integratie van Hongaarse burgers in communautaire netwerken zal een doorslaggevende bijdrage leveren tot de voorbereiding van Hongarije op het toekomstige lidmaatschap van de EU.

- Voornaamste onzekere factoren die gevolgen kunnen hebben voor de specifieke resultaten van de maatregel

Aangezien de projecten worden geselecteerd op basis van kwalitatieve criteria, kan de reële impact slechts worden gemeten aan de hand van de capaciteit van de Hongaarse organisaties om te reageren op de door de Commissie in het kader van het programma te publiceren oproepen tot het indienen van voorstellen.

9.3 Toezicht op en evaluatie van de maatregel

De toezicht- en evaluatieprocedures van het programma Jeugd (met name de evaluatie, zoals bedoeld in het besluit tot vaststelling van het programma) zijn ook van toepassing op ten behoeve van Hongaarse begunstigden gefinancierde activiteiten.

10. Administratieve uitgaven (Afdeling 3, deel A, van de begroting)

De terbeschikkingstelling van de benodigde administratieve middelen geschiedt op grond van het jaarlijkse besluit van de Commissie betreffende de toewijzing van middelen, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personeelsleden en de aanvullende bedragen waarvoor de begrotingsautoriteit toestemming heeft verleend.

10.1 Gevolgen voor het aantal ambten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

10.2 Algemene financiële gevolgen van de personele middelen

in euro

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(*) Door gebruik te maken van de bestaande middelen die vereist zijn voor het beheer van de maatregel (berekening gebaseerd op A1, A2, A4, A5, A7)

10.3 Stijging van andere huishoudelijke uitgaven als gevolg van de maatregel

in euro

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Bovenstaande uitgaven worden gefinancierd uit de ontvangsten (artikel 4, lid 2, derde streepje, van het Financieel Reglement), overgemaakt door Hongarije (zie punt 5.3 en 7.4 van het financieel memorandum).