Home

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied /* COM/2000/0542 def. - CNS 2000/0234 */

Publicatieblad Nr. 029 E van 30/01/2001 blz. 0244 - 0244


Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Bij Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied [1] is bepaald op welke wijze de Gemeenschap financieel bijdraagt in de kosten van specifieke veterinaire maatregelen en programma's voor de uitroeiing van en de controle op dierziekten. De specifieke veterinaire maatregelen omvatten urgente maatregelen voor een aantal dierziekten die voor de internationale handel van belang zijn, zoals Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest, vesiculaire varkensziekte, bluetongue, paardenpest, aviaire influenza, pseudo-vogelpest en andere; de campagne tegen mond- en klauwzeer; maatregelen voor de bescherming van dieren, bijdrage aan nationale regelingen voor de uitroeiing van bepaalde ziekten en technische en wetenschappelijke maatregelen.

[1] PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

In Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [2] is bepaald dat, ter verwezenlijking van de in artikel 33, lid 1, van het Verdrag bepaalde doelstellingen, de maatregelen waarin is voorzien bij Beschikking 90/424/EEG van de Raad vanaf 1 januari 2000 worden gefinancierd door de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL).

[2] PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

De sterk uiteenlopende aard van de veterinaire uitgaven maakt het beheer ervan onverenigbaar met de mechanismen van de afdeling Garantie van het EOGFL met betrekking tot de betaalorganen, onverminderd de andere regels inzake de afdeling Garantie van het EOGFL.

De onderhavige beschikking heeft tot doel Beschikking 90/424/EEG te wijzigen en duidelijk de regels voor het beheer van de uitgaven op veterinair gebied te bepalen. Dat betekent dat de procedure van het Regelgevend Comité moet worden gevolgd en dat het systeem van rechtstreeks beheer door de Commissie van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van veterinaire maatregelen moet worden voortgezet.

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor de begroting van de Gemeenschap.

2000/0234 (CNS)

Voorstel voor een

BESCHIKKING VAN DE RAAD

tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en inzonderheid op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie [3],

[3] PB C ... van..., blz. ...

Gezien het advies van het Europees Parlement [4],

[4] PB C ... van..., blz. ...

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité [5],

[5] PB C ... van..., blz. ...

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [6] is bepaald dat, ter verwezenlijking van de in artikel 33, lid 1, van het Verdrag bepaalde doelstellingen, de specifieke veterinaire maatregelen als bedoeld in Beschikking 90/424/EEG van de Raad [7] met ingang van 1 januari 2000 worden gefinancierd door de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL).

[6] PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

[7] PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1258/99.

(2) Het is dienstig te bepalen welke regels zullen worden gevolgd voor het beheer van de betrokken uitgaven door de Gemeenschap.

(3) Gezien de aard van deze uitgaven is het wenselijk dat de Commissie deze uitgaven rechtstreeks beheert.

(4) Beschikking 90/424/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In Beschikking 90/424/EEG wordt het volgende artikel 40 bis ingevoegd:

"Artikel 40 bis

"De op grond van deze beschikking te financieren uitgaven worden rechtstreeks beheerd overeenkomstig artikel 98, tweede alinea, van het Financieel Reglement van 21 december 1977*."

___________

* PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter