Home

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije, de Republiek Hongarije en Roemenië betreffende wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 933/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde wijnsoorten

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije, de Republiek Hongarije en Roemenië betreffende wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 933/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde wijnsoorten

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije, de Republiek Hongarije en Roemenië betreffende wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 933/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde wijnsoorten /* COM/2000/0794 def. - ACC 2000/0319 */


Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije, de Republiek Hongarije en Roemenië betreffende wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 933/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde wijnsoorten

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. In 1993 heeft de Europese Gemeenschap met respectievelijk Bulgarije, Hongarije en Roemenië een overeenkomst betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen gesloten. De geldigheidsduur van deze overeenkomsten zou aanvankelijk aflopen op 31 december 1997 (Bulgarije en Roemenië) en 31 december 1998 (Hongarije). Zij werden echter verlengd tot en met 31 december 2000. Voorts heeft de Europese Gemeenschap in 1993 met deze drie geassocieerde landen ook overeenkomsten van onbeperkte duur gesloten met betrekking tot de wederzijdse bescherming van en controle op de wijnbenamingen.

2. De Raad heeft de Commissie gemachtigd onderhandelingen met de drie betrokken geassocieerde landen aan te knopen met het oog op de sluiting van drie nieuwe overeenkomsten in de vorm van een aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst, die de vorige overeenkomsten zouden vervangen en waarvan de werkingssfeer zou worden uitgebreid tot de sector gedistilleerd.

3. Overeenkomstig de door de Raad goedgekeurde richtsnoeren hebben de Commissie en de drie betrokken geassocieerde landen overeenstemming bereikt over de nieuwe preferentiële handelsregelingen en over de wederzijdse bescherming van en controle op de benamingen voor wijn en gedistilleerde dranken.

4. Om de wederzijdse preferentiële handelsregeling niet te onderbreken en om de resultaten van de onderhandelingen over de nieuwe bilaterale handelsconcessies, in afwachting van de goedkeuring en inwerkingtreding van de aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten, met ingang van 1 januari 2001 ten uitvoer te leggen, hebben de Commissie en de drie betrokken geassocieerde landen tevens overeenstemming bereikt over drie overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling. De bilaterale tariefconcessies waarin deze overeenkomsten voorzien, zijn identiek aan de concessies van de geplande aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten. De ontwerpen van deze drie briefwisselingen zijn aan dit voorstel gehecht (bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4).

5. Dit voorstel heeft ten doel de Raad te verzoeken de drie overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling met de Republiek Bulgarije, de Republiek Hongarije en Roemenië goed te keuren en de nodige uitvoeringsbepalingen vast te stellen, o.a. betreffende de aanpassing van Verordening (EG) nr. 933/95 van de Raad.

2000/0319 (ACC)

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije, de Republiek Hongarije en Roemenië betreffende wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 933/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde wijnsoorten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen [1] is op 29 november 1993 ondertekend en is laatstelijk verlengd bij de op 8 februari 2000 ondertekende Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling [2].

[1] PB L 337 van 31.12.1993, blz. 3.

[2] PB L 49 van 22.2.2000, blz. 7.

(2) De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen [3] is op 29 november 1993 ondertekend en is laatstelijk verlengd bij de op 3 februari 2000 ondertekende Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling [4].

[3] PB L 337 van 31.12.1993, blz. 83.

[4] PB L 49 van 22.2.2000, blz. 11.

(3) De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Roemenië betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen [5] is op 26 november 1993 ondertekend en is laatstelijk verlengd bij de op 11 februari 2000 ondertekende Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling [6].

[5] PB L 337 van 31.12.1993, blz. 173.

[6] PB L 49 van 22.2.2000, blz. 15.

(4) Deze drie overeenkomsten lopen op 31 december 2000 af.

(5) Overeenkomstig de door de Raad goedgekeurde richtlijnen hebben de Commissie en de drie betrokken geassocieerde landen onderhandelingen gevoerd over nieuwe wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken en over de wederzijdse bescherming van en controle op de benamingen voor wijn en gedistilleerde dranken. De resultaten van deze onderhandelingen moeten in de vorm van een aanvullend protocol worden opgenomen in de drie Europaovereenkomsten.

(6) In afwachting van de goedkeuring en de inwerkingtreding van bovengenoemde aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten en om de resultaten van de onderhandelingen over de nieuwe bilaterale handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken met ingang van 1 januari 2001 ten uitvoer te leggen, moeten de Europese Gemeenschap en de drie betrokken geassocieerde landen overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling over wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken goedkeuren. De bilaterale tariefconcessies waarin deze overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling voorzien, moeten identiek zijn aan de concessies van de geplande aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten. De overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling moeten aflopen zodra de bovengenoemde aanvullende protocollen bij de Europaovereenkomsten in werking treden.

(7) Verordening (EG) nr. 933/95 van de Raad van 10 april 1995 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde wijnsoorten van oorsprong uit Bulgarije, Hongarije en Roemenië [7] moet worden gewijzigd in het licht van de genoemde overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling.

[7] PB L 96 van 28.4.1995, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 388/2000 (PB L 49 van 22.2.2000, blz. 4).

(8) Voor een vlottere tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van de overeenkomsten moet de Commissie worden gemachtigd de nodige bepalingen voor de uitvoering van de overeenkomst vast te stellen volgens de procedure van artikel 75 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt [8],

[8] PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan deze verordening gehecht (bijlage 2).

Artikel 2

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije betreffende wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan deze verordening gehecht (bijlage 3).

Artikel 3

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan deze verordening gehecht (bijlage 4).

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de overeenkomsten te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 5

De Commissie wordt gemachtigd om volgens de procedure van artikel 75 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 de besluiten vast te stellen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten.

Artikel 6

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 933/95 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 1

1. Vanaf 1 januari 2001, en onverminderd lid 2, worden de douanerechten bij invoer van de hierna genoemde producten van oorsprong uit Bulgarije, Hongarije en Roemenië geschorst tot het niveau en binnen de grenzen van de tariefcontingenten zoals aangegeven naast elk van de producten:

a) Wijn van oorsprong uit Bulgarije:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Zie Taric-codes in bijlage.

(2) In afwijking van het bepaalde in de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur moeten de bewoordingen van de omschrijving van de producten worden geacht slechts als aanwijzing te gelden;of de preferentiële regeling van toepassing is, wordt in verband met artikel 1, lid 1, bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken omschrijving, gezamenlijk beschouwd.

b) Wijn van oorsprong uit Hongarije:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Zie Taric-codes in bijlage.

(2) In afwijking van het bepaalde in de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur moeten de bewoordingen van de omschrijving van de producten worden geacht slechts als aanwijzing te gelden;of de preferentiële regeling van toepassing is, wordt in verband met artikel 1, lid 1, bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken omschrijving, gezamenlijk beschouwd.

c) Wijn van oorsprong uit Roemenië:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Zie Taric-codes in bijlage.

(2) In afwijking van het bepaalde in de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur moeten de bewoordingen van de omschrijving van de producten worden geacht slechts als aanwijzing te gelden;of de preferentiële regeling van toepassing is, wordt in verband met artikel 1, lid 1, bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de GN-code en de betrokken omschrijving, gezamenlijk beschouwd.

2. Voor de in lid 1 bedoelde tariefcontingenten komt alleen wijn in aanmerking die vergezeld gaat van een document VI 1 of een uittreksel VI 2, opgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3590/85 [9]".

[9] PB L 343 van 20.12.1985, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 960/98 (PB L 135 van 8.5.1998, blz. 4).

Artikel 7

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 933/95 wordt vervangen door Bijlage 1 bij deze verordening.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

Bijlage 1 Taric-codes

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Bijlage 2

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken

A. Brief van de Gemeenschap

Brussel, ..........

Mijnheer,

Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling van 29 november 1993 tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen, en naar de onderhandelingen die tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije hebben plaatsgevonden met het oog op de goedkeuring van een aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst, waarvan de werkingssfeer de sector wijnen en gedistilleerd omvat.

Ik heb de eer u hierbij te bevestigen dat de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije, naar aanleiding van de onderhandelingen, in afwachting van de goedkeuring en inwerkingtreding van het aanvullende protocol bij de Europaovereenkomst en met het oog op de tenuitvoerlegging van de resultaten van de onderhandelingen over de nieuwe bilaterale handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken met ingang van 1 januari 2001, het volgende zijn overeengekomen:

1. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit de Gemeenschap in Bulgarije gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit Bulgarije in de Gemeenschap gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt wijn geacht van oorsprong uit de Gemeenschap of Bulgarije te zijn:

a) als hij is gemaakt van verse druiven die volledig geproduceerd en geoogst zijn op het grondgebied van de betrokken overeenkomstsluitende partij, en

b) als hij is geproduceerd volgens de regels inzake oenologische procédés en behandelingen als bedoeld in Titel V van Verordening (EEG) nr. 1493/1999.

4. Voor invoer van wijn in het kader van de bij deze overeenkomst vastgelegde concessies moet een certificaat worden overgelegd dat is afgegeven door een door beide partijen erkende officiële instantie die voorkomt op een gezamenlijk op te stellen lijst, waarin de instantie verklaart dat de betrokken wijn voldoet aan de in punt 3, onder b), genoemde voorwaarde.

5. De overeenkomstsluitende partijen garanderen dat de toepassing van de wederzijds toegestane handelsconcessies niet door andere maatregelen wordt belemmerd.

6. Op verzoek van een van beide partijen wordt over eventuele problemen in verband met de wijze van toepassing van deze overeenkomst overlegd.

7. Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, in de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds op het grondgebied van de Republiek Bulgarije.

8. Deze overeenkomst wordt door de partijen goedgekeurd overeenkomstig hun respectieve procedures.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2001. Zij loopt af zodra het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst inzake de sector wijnen en gedistilleerd, in werking treedt.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt.

Hoogachtend,

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief van Bulgarije

Brussel, ..........

Mijnheer,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt:

"Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling van 29 november 1993 tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen, en naar de onderhandelingen die tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije hebben plaatsgevonden met het oog op de goedkeuring van een aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst, waarvan de werkingssfeer de sector wijnen en gedistilleerd omvat.

Ik heb de eer u hierbij te bevestigen dat de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije, naar aanleiding van de onderhandelingen, in afwachting van de goedkeuring en inwerkingtreding van het aanvullende protocol bij de Europaovereenkomst en met het oog op de tenuitvoerlegging van de resultaten van de onderhandelingen over de nieuwe bilaterale handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken met ingang van 1 januari 2001, het volgende zijn overeengekomen:

1. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit de Gemeenschap in Bulgarije gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit Bulgarije in de Gemeenschap gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt wijn geacht van oorsprong uit de Gemeenschap of Bulgarije te zijn:

a) als hij is gemaakt van verse druiven die volledig geproduceerd en geoogst zijn op het grondgebied van de betrokken overeenkomstsluitende partij, en

b) als hij is geproduceerd volgens de regels inzake oenologische procédés en behandelingen als bedoeld in Titel V van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

4. Voor invoer van wijn in het kader van de bij deze overeenkomst vastgelegde concessies moet een certificaat worden overgelegd dat is afgegeven door een door beide partijen erkende officiële instantie die voorkomt op een gezamenlijk op te stellen lijst, waarin de instantie verklaart dat de betrokken wijn voldoet aan de in punt 3, onder b), genoemde voorwaarde.

5. De overeenkomstsluitende partijen garanderen dat de toepassing van de wederzijds toegestane handelsconcessies niet door andere maatregelen wordt belemmerd.

6. Op verzoek van een van beide partijen wordt over eventuele problemen in verband met de wijze van toepassing van deze overeenkomst overlegd.

7. Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, in de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds op het grondgebied van de Republiek Bulgarije.

8. Deze overeenkomst wordt door de partijen goedgekeurd overeenkomstig hun respectieve procedures.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2001. Zij loopt af zodra het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst inzake de sector wijnen en gedistilleerd, in werking treedt.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt."

Ik heb de eer te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Hoogachtend,

Voor de regering van Bulgarije

Bijlage 3

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije betreffende wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken

A. Brief van de Gemeenschap

Brussel, ..........

Mijnheer,

Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling van 29 november 1993 tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen, en naar de onderhandelingen die tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije hebben plaatsgevonden met het oog op de goedkeuring van een aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst, waarvan de werkingssfeer de sector wijnen en gedistilleerd omvat.

Ik heb de eer u hierbij te bevestigen dat de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije, naar aanleiding van de onderhandelingen, in afwachting van de goedkeuring en inwerkingtreding van het aanvullende protocol bij de Europaovereenkomst en met het oog op de tenuitvoerlegging van de resultaten van de onderhandelingen over de nieuwe bilaterale handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken met ingang van 1 januari 2001, het volgende zijn overeengekomen:

1. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit de Gemeenschap in Hongarije gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Deze concessie vervangt, wat de betrokken producten betreft, de concessies van Hongarije als vastgelegd in Protocol nr. 3 bij de Europaovereenkomst. Vanaf 1 januari 2002 zal het geldend recht jaarlijks worden verlaagd met 4% ad valorem.

2. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit Hongarije in de Gemeenschap gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt wijn geacht van oorsprong uit de Gemeenschap of Hongarije te zijn:

a) als hij is gemaakt van verse druiven die volledig geproduceerd en geoogst zijn op het grondgebied van de betrokken overeenkomstsluitende partij, en

b) als hij is geproduceerd volgens de regels inzake oenologische procédés en behandelingen als bedoeld in Titel V van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

4. Voor invoer van wijn in het kader van de bij deze overeenkomst vastgelegde concessies moet een certificaat worden overgelegd dat is afgegeven door een door beide partijen erkende officiële instantie die voorkomt op een gezamenlijk op te stellen lijst, waarin de instantie verklaart dat de betrokken wijn voldoet aan de in punt 3, onder b), genoemde voorwaarde.

5. De overeenkomstsluitende partijen garanderen dat de toepassing van de wederzijds toegestane handelsconcessies niet door andere maatregelen wordt belemmerd.

6. Op verzoek van een van beide partijen wordt over eventuele problemen in verband met de wijze van toepassing van deze overeenkomst overlegd.

7. Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, in de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds op het grondgebied van de Republiek Hongarije.

8. Deze overeenkomst wordt door de partijen goedgekeurd overeenkomstig hun respectieve procedures.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2001. Zij loopt af zodra het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst inzake de sector wijnen en gedistilleerd, in werking treedt.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt.

Hoogachtend,

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief van de Republiek Hongarije

Brussel, ..........

Mijnheer,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt:

"Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling van 29 november 1993 tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen, en naar de onderhandelingen die tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije hebben plaatsgevonden met het oog op de goedkeuring van een aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst, waarvan de werkingssfeer de sector wijnen en gedistilleerd omvat.

Ik heb de eer u hierbij te bevestigen dat de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije, naar aanleiding van de onderhandelingen, in afwachting van de goedkeuring en inwerkingtreding van het aanvullende protocol bij de Europaovereenkomst en met het oog op de tenuitvoerlegging van de resultaten van de onderhandelingen over de nieuwe bilaterale handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken met ingang van 1 januari 2001, het volgende zijn overeengekomen:

1. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit de Gemeenschap in Hongarije gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Deze concessie vervangt, wat de betrokken producten betreft, de concessies van Hongarije als vastgelegd in Protocol nr. 3 bij de Europaovereenkomst. Vanaf 1 januari 2002 zal het geldend recht jaarlijks worden verlaagd met 4% ad valorem.

2. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit Hongarije in de Gemeenschap gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt wijn geacht van oorsprong uit de Gemeenschap of Hongarije te zijn:

a) als hij is gemaakt van verse druiven die volledig geproduceerd en geoogst zijn op het grondgebied van de betrokken overeenkomstsluitende partij, en

b) als hij is geproduceerd volgens de regels inzake oenologische procédés en behandelingen als bedoeld in Titel V van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

4. Voor invoer van wijn in het kader van de bij deze overeenkomst vastgelegde concessies moet een certificaat worden overgelegd dat is afgegeven door een door beide partijen erkende officiële instantie die voorkomt op een gezamenlijk op te stellen lijst, waarin de instantie verklaart dat de betrokken wijn voldoet aan de in punt 3, onder b), genoemde voorwaarde.

5. De overeenkomstsluitende partijen garanderen dat de toepassing van de wederzijds toegestane handelsconcessies niet door andere maatregelen wordt belemmerd.

6. Op verzoek van een van beide partijen wordt over eventuele problemen in verband met de wijze van toepassing van deze overeenkomst overlegd.

7. Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, in de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds op het grondgebied van de Republiek Hongarije.

8. Deze overeenkomst wordt door de partijen goedgekeurd overeenkomstig hun respectieve procedures.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2001. Zij loopt af zodra het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst inzake de sector wijnen en gedistilleerd, in werking treedt.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt."

Ik heb de eer te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Hoogachtend,

Voor de regering van de Republiek Hongarije

Bijlage 4

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende wederzijdse handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken

A. Brief van de Gemeenschap

Brussel, ..........

Mijnheer,

Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling van 26 november 1993 tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen, en naar de onderhandelingen die tussen de Europese Gemeenschap en de Roemenië hebben plaatsgevonden met het oog op de goedkeuring van een aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst, waarvan de werkingssfeer de sector wijnen en gedistilleerd omvat.

Ik heb de eer u hierbij te bevestigen dat de Europese Gemeenschap en Roemenië, naar aanleiding van de onderhandelingen, in afwachting van de goedkeuring en inwerkingtreding van het aanvullende protocol bij de Europaovereenkomst en met het oog op de tenuitvoerlegging van de resultaten van de onderhandelingen over de nieuwe bilaterale handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken met ingang van 1 januari 2001, het volgende zijn overeengekomen:

1. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit de Gemeenschap in Roemenië gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit Roemenië in de Gemeenschap gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt wijn geacht van oorsprong uit de Gemeenschap of Roemenië te zijn:

a) als hij is gemaakt van verse druiven die volledig geproduceerd en geoogst zijn op het grondgebied van de betrokken overeenkomstsluitende partij, en

b) als hij is geproduceerd volgens de regels inzake oenologische procédés en behandelingen als bedoeld in Titel V van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

4. Voor invoer van wijn in het kader van de bij deze overeenkomst vastgelegde concessies moet een certificaat worden overgelegd dat is afgegeven door een door beide partijen erkende officiële instantie die voorkomt op een gezamenlijk op te stellen lijst, waarin de instantie verklaart dat de betrokken wijn voldoet aan de in punt 3, onder b), genoemde voorwaarde.

5. De overeenkomstsluitende partijen garanderen dat de toepassing van de wederzijds toegestane handelsconcessies niet door andere maatregelen wordt belemmerd.

6. Op verzoek van een van beide partijen wordt over eventuele problemen in verband met de wijze van toepassing van deze overeenkomst overlegd.

7. Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, in de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds op het grondgebied van Roemenië.

8. Deze overeenkomst wordt door de partijen goedgekeurd overeenkomstig hun respectieve procedures.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2001. Zij loopt af zodra het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst inzake de sector wijnen en gedistilleerd, in werking treedt.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt.

Hoogachtend,

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief van Roemenië

Brussel, ..........

Mijnheer,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt:

"Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling van 26 november 1993 tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende de wederzijdse vaststelling van tariefcontingenten voor bepaalde wijnen, en naar de onderhandelingen die tussen de Europese Gemeenschap en de Roemenië hebben plaatsgevonden met het oog op de goedkeuring van een aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst, waarvan de werkingssfeer de sector wijnen en gedistilleerd omvat.

Ik heb de eer u hierbij te bevestigen dat de Europese Gemeenschap en Roemenië, naar aanleiding van de onderhandelingen, in afwachting van de goedkeuring en inwerkingtreding van het aanvullende protocol bij de Europaovereenkomst en met het oog op de tenuitvoerlegging van de resultaten van de onderhandelingen over de nieuwe bilaterale handelsconcessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken met ingang van 1 januari 2001, het volgende zijn overeengekomen:

1. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit de Gemeenschap in Roemenië gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit Roemenië in de Gemeenschap gelden onderstaande concessies.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt wijn geacht van oorsprong uit de Gemeenschap of Roemenië te zijn:

a) als hij is gemaakt van verse druiven die volledig geproduceerd en geoogst zijn op het grondgebied van de betrokken overeenkomstsluitende partij, en

b) als hij is geproduceerd volgens de regels inzake oenologische procédés en behandelingen als bedoeld in Titel V van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

4. Voor invoer van wijn in het kader van de bij deze overeenkomst vastgelegde concessies moet een certificaat worden overgelegd dat is afgegeven door een door beide partijen erkende officiële instantie die voorkomt op een gezamenlijk op te stellen lijst, waarin de instantie verklaart dat de betrokken wijn voldoet aan de in punt 3, onder b), genoemde voorwaarde.

5. De overeenkomstsluitende partijen garanderen dat de toepassing van de wederzijds toegestane handelsconcessies niet door andere maatregelen wordt belemmerd.

6. Op verzoek van een van beide partijen wordt over eventuele problemen in verband met de wijze van toepassing van deze overeenkomst overlegd.

7. Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, in de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds op het grondgebied van Roemenië.

8. Deze overeenkomst wordt door de partijen goedgekeurd overeenkomstig hun respectieve procedures.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2001. Zij loopt af zodra het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst inzake de sector wijnen en gedistilleerd, in werking treedt.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt."

Ik heb de eer u te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Hoogachtend,

Voor de regering van Roemenië

>RUIMTE VOOR DE TABEL>