Home

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de verlenging van de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3621/92 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van een aantal visserijproducten op de Canarische eilanden en van Verordening (EG) nr. 527/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van een aantal industriële producten op de Canarische eilanden

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de verlenging van de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3621/92 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van een aantal visserijproducten op de Canarische eilanden en van Verordening (EG) nr. 527/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van een aantal industriële producten op de Canarische eilanden

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de verlenging van de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3621/92 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van een aantal visserijproducten op de Canarische eilanden en van Verordening (EG) nr. 527/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van een aantal industriële producten op de Canarische eilanden /* COM/2000/0858 def. */

Publicatieblad Nr. C 380 van 30/12/2000 blz. 0014 - 0015


Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de verlenging van de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3621/92 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van een aantal visserijproducten op de Canarische eilanden en van Verordening (EG) nr. 527/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van een aantal industriële producten op de Canarische eilanden

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 3621/92 van de Raad van 14 december 1992 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van een aantal visserijproducten op de Canarische eilanden en Verordening (EG) nr. 527/96 van de Raad van 25 maart 1996 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van een aantal industriële producten op de Canarische eilanden loopt af op 31 december 2000.

In oktober en november 2000 hebben de Spaanse autoriteiten gevraagd om de schorsingen die bestaan voor de Canarische eilanden te verlengen na het jaar 2000 en zij hebben daartoe bepaalde toelichtingen verstrekt die hun verzoek staven.

Gezien het feit dat er onvoldoende tijd blijft om te verifiëren of deze toelichtingen voldoende zijn om te concluderen dat het behoud van deze maatregelen gerechtvaardigd is, is het aangewezen om de continuïteit te verzekeren van de bestaande maatregelen en dus tot een verlenging tot 31 december 2001 van de Verordening (EEG) nr. 3621/92 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 527/96 van de Raad te komen.

Na beëindiging van de vorenbedoelde verificatie zal de Commissie, indien nodig, een nieuw voorstel maken rekening houdende met de doelstellingen van artikel 299, lid 2, van het Verdrag.

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de verlenging van de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3621/92 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van een aantal visserijproducten op de Canarische eilanden en van Verordening (EG) nr. 527/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van een aantal industriële producten op de Canarische eilanden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

[1] PB C [...] van [...], blz. [...].

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 3621/92 van de Raad van 14 december 1992 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van een aantal visserijproducten op de Canarische eilanden [2] en Verordening (EG) nr. 527/96 van de Raad van 25 maart 1996 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van een aantal industriële producten op de Canarische eilanden [3] loopt af op 31 december 2000.

[2] PB L 368 van 17.12.1992, blz. 1.

[3] PB L 78 van 28.3.1996, blz. 1

(2) De overgangsperiode voor de introductie van het gemeenschappelijk Douanetarief in de Canarische eilanden zoals vastgesteld in artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1911/91 van 26 juni 1991 betreffende de toepassing van het Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden [4] loopt ook af op 31 december 2000.

[4] PB L 171 van 29.6.1991, blz. 1

(3) In oktober en november 2000 hebben de Spaanse autoriteiten gevraagd om de schorsingen die bestaan voor de Canarische eilanden te verlengen na het jaar 2000 en zij hebben daartoe bepaalde toelichtingen verstrekt die hun verzoek staven.

(4) Gezien dit verzoek is aangewezen om de overgangsperiode zoals bedoeld bij artikel 6, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 1911/91 te verlengen tot 31 december 2001.

(5) De tijd die overblijft om te verifiëren of deze toelichtingen voldoende is niet toerijkend om definitief te concluderen dat het behoud van deze maatregelen gerechtvaardigd is. Daarenboven zou een onmiddellijke stopzetting van vorengenoemde maatregelen een direct negatief gevolg hebben op de locale productie en is het dus aangewezen om de continuïteit te verzekeren van de bestaande regeling. De periode van toepassing van Verordening (EEG) nr. 3621/92 en van Verordening (EG) nr. 527/96 dient daarom te worden verlengd tot 31 december 2001.

(6) Na beëindiging van de vorenbedoelde verificatie zal de Commissie, indien nodig, een nieuw voorstel maken rekening houdende met de doelstellingen van artikel 299, lid 2, van het Verdrag.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3621/92 van de Raad wordt de datum van "31 december 2000" vervangen door "31 december 2001".

2. In artikel 1, lid 2, en bijlagen II, III en IV, van Verordening (EG) nr. 527/96 wordt de datum van "31 december 2000" vervangen door "31 december 2001".

3. In bijlagen III en IV, van Verordening (EG) nr. 527/96 wordt de datum "1 januari 2001" vervangen door "1 januari 2002".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is met ingang van 1 januari 2001 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. TITEL VAN DE MAATREGEL

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de verlenging van de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3621/92 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van een aantal visserijproducten op de Canarische eilanden en van Verordening (EG) nr. 527/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van een aantal industriële producten op de Canarische eilanden.

2. BEGROTINGSLIJN

Hoofdstuk 12, art. 120 (1210 + 1060).

3. RECHTSGROND

Artikel 26 van het EG-Verdrag.

4. OMSCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

Schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bovenbedoelde producten.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

A. Industrieproducten:

Rekening houdend met de invoerstatistieken van de Canarische eilanden over de periode 1996-1999 en de gemiddelde douanerechten die in 2001 op de betrokken producten van toepassing zullen zijn, bedraagt het verlies aan eigen middelen naar raming:

Gederfde rechten (EUR) // 2001

Bijlage I // 808.000

Bijlage IIa // 740.000

Bijlage IIb // 15.410.000

Totaal // 16.958.000

B. Visserijproducten:

De derving aan eigen middelen is naar raming als volgt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C. Totaal :

De totale derving aan eigen middelen is naar raming is volgt:

Gederfde rechten (EUR) // 2001

Industrie-producten // 16.958.000

Visserijproducten // 4.342.800

Totaal // 21.300.800

6. ANTIFRAUDEBEPALINGEN

De controle op de bijzondere bestemming van de bij deze verordening van de Raad bedoelde producten geschiedt overeenkomstig de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie houdende bepalingen ter uitvoering van het communautair douanewetboek.