Home

Ontwerp Besluit nr. 1/2000 van het Associatiecomité EG-Turkije betreffende de vaststelling van de taken van de subcomités van het Associatiecomité - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp Besluit nr. 1/2000 van het Associatiecomité EG-Turkije betreffende de vaststelling van de taken van de subcomités van het Associatiecomité - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp Besluit nr. 1/2000 van het Associatiecomité EG-Turkije betreffende de vaststelling van de taken van de subcomités van het Associatiecomité - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/2000/0931 def. */


Ontwerp BESLUIT nr. 1/2000 VAN HET ASSOCIATIECOMITE EG-TURKIJE betreffende de vaststelling van de taken van de subcomités van het Associatiecomité - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De Associatieraad EG-Turkije van 11 april heeft zijn goedkeuring gehecht aan Besluit nr. 3/2000 houdende oprichting van subcomités van het Associatiecomité voor Turkije.

Het doel van de subcomités is om het analytische onderzoek van de Turkse wetgeving op de verschillende terreinen van het acquis communautaire voor te bereiden en toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van het toetredingspartnerschap met Turkije, dat in de loop van dit jaar ingevoerd zal worden.

De Associatieraad heeft in zijn besluit het Associatiecomité opdracht gegeven de taken van de subcomités vast te stellen : deze dienen overeen te stemmen met die welke voor de andere kandidaatlanden zijn vastgesteld. Bovendien moet er bij de taakomschrijving rekening worden gehouden met de volgende punten :

- de bijzonderheden van de betrekkingen tussen de EU en Turkije, namelijk de bestaande douane-unie, met haar eigen institutionele structuur, in het bijzonder het Gemengd Comité van de douane-unie en het Samenwerkingscomité van de douane-unie;

- de wijzigingen in het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name wat betreft titel VI, die eveneens een integraal deel van het communautaire acquis vormen.

De Commissie verzoekt de Raad het bijgevoegde ontwerp als het standpunt van de Gemeenschap aan te nemen, met het oog op de goedkeuring door het Associatiecomité EG-Turkije van de taakbeschrijving van de subcomités van het Associatiecomité EG-Turkije.

Ontwerp BESLUIT nr. 1/2000 VAN HET ASSOCIATIECOMITE EG-TURKIJE betreffende de vaststelling van de taken van de subcomités van het Associatiecomité

HET ASSCOCIATIECOMITE EG-TURKIJE,

Gelet op de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije [1];

[1] PB L 217 van 29.12.1964, blz. 1.

Gelet op Besluit nr. 3/2000 van de Associatieraad van 11 april 2000 houdende oprichting van subcomités van het Associatiecomité EG-Turkije;

Overwegende hetgeen volgt :

(1) De Europese Raad van Helsinki van december 1999 heeft de Commissie verzocht een toetredingspartnerschap voor Turkije te formuleren, passende controlemechanismen in te stellen en het analytische onderzoek van het acquis voor te bereiden;

(2) Met Besluit nr. 3/2000 heeft de Associatieraad EG-Turkije een aantal subcomités van het Associatiecomité EG-Turkije ingesteld en dit comité opgedragen hun taken vast te stellen;

(3) Bij de taakomschrijving van de subcomités van het Associatiecomité EG-Turkije moet rekening worden gehouden met het bestaande institutionele kader van de Associatieovereenkomst EG-Turkije en de wijzigingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

BESLUIT :

Enig artikel

De taken van de subcomités van het Associatiecomité EG-Turkije zijn in de bijlage opgenomen.

Gedaan te Brussel, [...]

Voor het Associatiecomité

De voorzitter [...]

BIJLAGE

Taakomschrijving

Subcomité EU/Turkije nr. 1 "Landbouw en visserij"

1. Samenstelling en voorzitterschap

Het subcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de regering van Turkije. Het voorzitterschap ervan wordt beurtelings door de beide partijen bekleed, in overeenstemming met de regels betreffende alternerend voorzitterschap van het Associatiecomité. De lidstaten worden van de vergaderingen van het subcomité op de hoogte gebracht en daarvoor uitgenodigd.

2. Functie

Het subcomité staat onder het gezag van het Associatiecomité, waaraan het na elke vergadering verslag uitbrengt. Het subcomité heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

3. Werkzaamheden

Het subcomilté discussieert over de tenuitvoerlegging van de Associatieovereenkomst en van de prioriteiten die in het kader van het toetredingspartnerschap op de onderstaande gebieden zijn vastgesteld. In het bijzonder beoordeelt het de vooruitgang die geboekt is op het gebied van de aanpassing, uitvoering en handhaving van de wetgeving. In voorkomend geval wordt er gesproken over de samenwerking op het gebied van de overheidsdiensten. Het subcomité onderzoekt alle problemen die zich op onderstaande gebieden kunnen voordoen en stelt eventuele maatregelen voor.

3.a- Landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling

3.b- Veterinaire en fytosanitaire vraagstukken

3.c- Wetgeving die van toepassing is op de handel in landbouw- en visserijproducten, en verwerkte landbouwproducten, met uitsluiting van kwesties die onder de bevoegdheid van het Gemengd Comité van de douane-unie vallen.

4. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Turkse regering treden gezamenlijk op als permanente secretarissen van het subcomité.

Alle mededelingen betreffende het subcomité worden naar de secretarissen gezonden.

5. Vergaderingen

Het subcomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen. Er kan een vergadering worden belegd op het verzoek van een van de partijen, dat via de bevoegde secretaris aan de andere partij wordt doorgegeven. Na ontvangst van het verzoek antwoordt de secretaris van de andere partij binnen 15 werkdagen. In bijzonder spoedeisende gevallen kunnen de subcomités met goedkeuring van beide partijen op kortere termijn bijeengeroepen worden. Alle verzoeken om een vergadering bijeen te roepen worden schriftelijk geformuleerd.

Elke vergadering van het subcomité wordt gehouden op een door beide partijen overeengekomen tijd en plaats.

De vergaderingen worden met instemming van de voorzitter door de bevoegde secretaris bijeengeroepen. Vóór iedere vergadering wordt de voorzitter op de hoogte gebracht van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij.

Indien de twee partijen zulks overeenkomen kan het subcomité deskundigen uitnodigen om aan zijn vergaderingen deel te nemen om specifieke inlichtingen te verstrekken.

6. Agenda van de vergaderingen

Alle verzoeken om punten op de agenda van het subcomité te plaatsen worden aan de secretarissen toegezonden.

Voor elke vergadering wordt een voorlopige agenda opgesteld, die uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering door de bevoegde secretaris aan de secretaris van de andere partij wordt toegezonden.

Op de voorlopige agenda staan de punten ten aanzien waarvan de secretarissen uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van de vergadering een verzoek hebben ontvangen om deze op de agenda te plaatsen. De desbetreffende documentatie moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door de beide partijen zijn ontvangen. In dringende gevallen kunnen deze termijnen, indien beide partijen daarmee instemmen, ingekort worden.

De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het subcomité vastgesteld.

7. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld die na de vergadering worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan wordt door de secretarissen van het subcomité aan de secretaris van het Associatiecomité toegezonden.

8. Multidisciplinaire vergaderingen

Het subcomité kan in een vergadering één of meerdere van de bij punt 3 genoemde gebieden behandelen. Zo nodig kunnen vergaderingen voor een enkel onderwerp bijeengeroepen worden.

9. Openbaarheid

De vergaderingen van het subcomité zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist.

Taakomschrijving

Subcomité EU/Turkije nr. 2 "Interne markt en mededinging"

1. Samenstelling en voorzitterschap

Het subcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de regering van Turkije. Het voorzitterschap ervan wordt beurtelings door de beide partijen bekleed, in overeenstemming met de regels betreffende alternerend voorzitterschap van het Associatiecomité. De lidstaten worden van de vergaderingen van het subcomité op de hoogte gebracht en daarvoor uitgenodigd.

2. Functie

Het subcomité staat onder het gezag van het Associatiecomité, waaraan het na elke vergadering verslag uitbrengt. Het subcomité heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

3. Werkzaamheden

Het subcomilté discussieert over de tenuitvoerlegging van de Associatieovereenkomst en van de prioriteiten die in het kader van het toetredingspartnerschap op de onderstaande gebieden zijn vastgesteld. In het bijzonder beoordeelt het de vooruitgang die geboekt is op het gebied van de aanpassing, uitvoering en handhaving van de wetgeving. In voorkomend geval wordt er gesproken over de samenwerking op het gebied van de overheidsdiensten. Het subcomité onderzoekt alle problemen die zich op onderstaande gebieden kunnen voordoen en stelt eventuele maatregelen voor.

3.a- Vrij verkeer van goederen, ook standaardisering, certificering, conformiteitsbeoordeling, markttoezicht.

3.b- Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

3.c- Overheidsopdrachten, gegevensbescherming en burgerlijk recht.

3.d- Vennootschapsrecht, boekhouding en elektronische handel.

3.e- Bescherming van de consument.

3.f- Mededinging en staatssteun.

3.g- Diensten, o.a. financiële diensten : banken, verzekeringen, investeringen en postdiensten.

3.h- Verkeer van werknemers, met uitzondering van de coördinatie van de sociale zekerheid.

3.i- Recht van vestiging, dienstverlening.

3.j- Deelname van Turkije aan de programma's van de Gemeenschap.

4. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Turkse regering treden gezamenlijk op als permanente secretarissen van het subcomité.

Alle mededelingen betreffende het subcomité worden naar de secretarissen gezonden.

5. Vergaderingen

Het subcomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen. Er kan een vergadering worden belegd op het verzoek van een van de partijen, dat via de bevoegde secretaris aan de andere partij wordt doorgegeven. Na ontvangst van het verzoek antwoordt de secretaris van de andere partij binnen 15 werkdagen. In bijzonder spoedeisende gevallen kunnen de subcomités met goedkeuring van beide partijen op kortere termijn bijeengeroepen worden. Alle verzoeken om een vergadering bijeen te roepen worden schriftelijk geformuleerd.

Elke vergadering van het subcomité wordt gehouden op een door beide partijen overeengekomen tijd en plaats.

De vergaderingen worden met instemming van de voorzitter door de bevoegde secretaris bijeengeroepen. Vóór iedere vergadering wordt de voorzitter op de hoogte gebracht van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij.

Indien de twee partijen zulks overeenkomen kan het subcomité deskundigen uitnodigen om aan zijn vergaderingen deel te nemen om specifieke inlichtingen te verstrekken.

6. Agenda van de vergaderingen

Alle verzoeken om punten op de agenda van het subcomité te plaatsen worden aan de secretarissen toegezonden.

Voor elke vergadering wordt een voorlopige agenda opgesteld, die uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering door de bevoegde secretaris aan de secretaris van de andere partij wordt toegezonden.

Op de voorlopige agenda staan de punten ten aanzien waarvan de secretarissen uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van de vergadering een verzoek hebben ontvangen om deze op de agenda te plaatsen. De desbetreffende documentatie moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door de beide partijen zijn ontvangen. In dringende gevallen kunnen deze termijnen, indien beide partijen daarmee instemmen, ingekort worden.

De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het subcomité vastgesteld.

7. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld die na de vergadering worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan wordt door de secretarissen van het subcomité aan de secretaris van het Associatiecomité toegezonden.

8. Multidisciplinaire vergaderingen

Het subcomité kan in een vergadering één of meerdere van de bij punt 3 genoemde gebieden behandelen. Zo nodig kunnen vergaderingen voor een enkel onderwerp bijeengeroepen worden.

9. Openbaarheid

De vergaderingen van het subcomité zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist.

Taakomschrijving

Subcomité EU/Turkije nr. 3 "Handel, industrie en EGKS-producten"

1. Samenstelling en voorzitterschap

Het subcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de regering van Turkije. Het voorzitterschap ervan wordt beurtelings door de beide partijen bekleed, in overeenstemming met de regels betreffende alternerend voorzitterschap van het Associatiecomité. De lidstaten worden van de vergaderingen van het subcomité op de hoogte gebracht en daarvoor uitgenodigd.

2. Functie

Het subcomité staat onder het gezag van het Associatiecomité, waaraan het na elke vergadering verslag uitbrengt. Het subcomité heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

3. Werkzaamheden

Het subcomilté discussieert over de tenuitvoerlegging van de Associatieovereenkomst en van de prioriteiten die in het kader van het toetredingspartnerschap op de onderstaande gebieden zijn vastgesteld. In het bijzonder beoordeelt het de vooruitgang die geboekt is op het gebied van de aanpassing, uitvoering en handhaving van de wetgeving. In voorkomend geval wordt er gesproken over de samenwerking op het gebied van de overheidsdiensten. Het subcomité onderzoekt alle problemen die zich op onderstaande gebieden kunnen voordoen en stelt eventuele maatregelen voor. Voor specifieke handelsvraagstukken blijft evenwel het Gemengd Comité van de douane-unie bevoegd.

3.a- Handel, met uitzondering van vraagstukken, die tot de bevoegdheid van het Gemengd Comité van de douane-unie EG-Turkije behoren.

3.b- EKGS-producten.

3.c - Bevordering van investeringen.

3.d- Midden- en kleinbedrijf, deelname van Turkije aan de programma's van de Gemeenschap voor het MKB.

3.e- Industriebeleid en samenwerking.

3.f- Toerisme.

4. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Turkse regering treden gezamenlijk op als permanente secretarissen van het subcomité.

Alle mededelingen betreffende het subcomité worden naar de secretarissen gezonden.

5. Vergaderingen

Het subcomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen. Er kan een vergadering worden belegd op het verzoek van een van de partijen, dat via de bevoegde secretaris aan de andere partij wordt doorgegeven. Na ontvangst van het verzoek antwoordt de secretaris van de andere partij binnen 15 werkdagen. In bijzonder spoedeisende gevallen kunnen de subcomités met goedkeuring van beide partijen op kortere termijn bijeengeroepen worden. Alle verzoeken om een vergadering bijeen te roepen worden schriftelijk geformuleerd.

Elke vergadering van het subcomité wordt gehouden op een door beide partijen overeengekomen tijd en plaats.

De vergaderingen worden met instemming van de voorzitter door de bevoegde secretaris bijeengeroepen. Vóór iedere vergadering wordt de voorzitter op de hoogte gebracht van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij.

Indien de twee partijen zulks overeenkomen kan het subcomité deskundigen uitnodigen om aan zijn vergaderingen deel te nemen om specifieke inlichtingen te verstrekken.

6. Agenda van de vergaderingen

Alle verzoeken om punten op de agenda van het subcomité te plaatsen worden aan de secretarissen toegezonden.

Voor elke vergadering wordt een voorlopige agenda opgesteld, die uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering door de bevoegde secretaris aan de secretaris van de andere partij wordt toegezonden.

Op de voorlopige agenda staan de punten ten aanzien waarvan de secretarissen uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van de vergadering een verzoek hebben ontvangen om deze op de agenda te plaatsen. De desbetreffende documentatie moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door de beide partijen zijn ontvangen. In dringende gevallen kunnen deze termijnen, indien beide partijen daarmee instemmen, ingekort worden.

De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het subcomité vastgesteld.

7. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld die na de vergadering worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan wordt door de secretarissen van het subcomité aan de secretaris van het Associatiecomité toegezonden.

8. Multidisciplinaire vergaderingen

Het subcomité kan in een vergadering één of meerdere van de bij punt 3 genoemde gebieden behandelen. Zo nodig kunnen vergaderingen voor een enkel onderwerp bijeengeroepen worden.

9. Openbaarheid

De vergaderingen van het subcomité zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist.

Taakomschrijving

Subcomité EU/Turkije nr. 4 "Economische en monetaire kwesties, kapitaalverkeer en statistiek"

1. Samenstelling en voorzitterschap

Het subcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de regering van Turkije. Het voorzitterschap ervan wordt beurtelings door de beide partijen bekleed, in overeenstemming met de regels betreffende alternerend voorzitterschap van het Associatiecomité. De lidstaten worden van de vergaderingen van het subcomité op de hoogte gebracht en daarvoor uitgenodigd.

2. Functie

Het subcomité staat onder het gezag van het Associatiecomité, waaraan het na elke vergadering verslag uitbrengt. Het subcomité heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

3. Werkzaamheden

Het subcomilté discussieert over de tenuitvoerlegging van de Associatieovereenkomst en van de prioriteiten die in het kader van het toetredingspartnerschap op de onderstaande gebieden zijn vastgesteld. In het bijzonder beoordeelt het de vooruitgang die geboekt is op het gebied van de aanpassing, uitvoering en handhaving van de wetgeving. In voorkomend geval wordt er gesproken over de samenwerking op het gebied van de overheidsdiensten. Het subcomité onderzoekt alle problemen die zich op onderstaande gebieden kunnen voordoen en stelt eventuele maatregelen voor.

3.a- Economische en monetaire kwesties.

3.b- Lopende betalingen en kapitaalverkeer, waaronder bescherming van investeringen.

3.c- Hervorming van de financiële sector (structurele aspecten).

3.d- Samenwerking op het gebied van de statistiek.

4. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Turkse regering treden gezamenlijk op als permanente secretarissen van het subcomité.

Alle mededelingen betreffende het subcomité worden naar de secretarissen gezonden.

5. Vergaderingen

Het subcomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen. Er kan een vergadering worden belegd op het verzoek van een van de partijen, dat via de bevoegde secretaris aan de andere partij wordt doorgegeven. Na ontvangst van het verzoek antwoordt de secretaris van de andere partij binnen 15 werkdagen. In bijzonder spoedeisende gevallen kunnen de subcomités met goedkeuring van beide partijen op kortere termijn bijeengeroepen worden. Alle verzoeken om een vergadering bijeen te roepen worden schriftelijk geformuleerd.

Elke vergadering van het subcomité wordt gehouden op een door beide partijen overeengekomen tijd en plaats.

De vergaderingen worden met instemming van de voorzitter door de bevoegde secretaris bijeengeroepen. Vóór iedere vergadering wordt de voorzitter op de hoogte gebracht van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij.

Indien de twee partijen zulks overeenkomen kan het subcomité deskundigen uitnodigen om aan zijn vergaderingen deel te nemen om specifieke inlichtingen te verstrekken.

6. Agenda van de vergaderingen

Alle verzoeken om punten op de agenda van het subcomité te plaatsen worden aan de secretarissen toegezonden.

Voor elke vergadering wordt een voorlopige agenda opgesteld, die uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering door de bevoegde secretaris aan de secretaris van de andere partij wordt toegezonden.

Op de voorlopige agenda staan de punten ten aanzien waarvan de secretarissen uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van de vergadering een verzoek hebben ontvangen om deze op de agenda te plaatsen. De desbetreffende documentatie moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door de beide partijen zijn ontvangen. In dringende gevallen kunnen deze termijnen, indien beide partijen daarmee instemmen, ingekort worden.

De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het subcomité vastgesteld.

7. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld die na de vergadering worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan wordt door de secretarissen van het subcomité aan de secretaris van het Associatiecomité toegezonden.

8. Multidisciplinaire vergaderingen

Het subcomité kan in een vergadering één of meerdere van de bij punt 3 genoemde gebieden behandelen. Zo nodig kunnen vergaderingen voor een enkel onderwerp bijeengeroepen worden.

9. Openbaarheid

De vergaderingen van het subcomité zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist.

Taakomschrijving

Subcomité EU/Turkije nr. 5 "Innovatie"

1. Samenstelling en voorzitterschap

Het subcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de regering van Turkije. Het voorzitterschap ervan wordt beurtelings door de beide partijen bekleed, in overeenstemming met de regels betreffende alternerend voorzitterschap van het Associatiecomité. De lidstaten worden van de vergaderingen van het subcomité op de hoogte gebracht en daarvoor uitgenodigd.

2. Functie

Het subcomité staat onder het gezag van het Associatiecomité, waaraan het na elke vergadering verslag uitbrengt. Het subcomité heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

3. Werkzaamheden

Het subcomilté discussieert over de tenuitvoerlegging van de Associatieovereenkomst en van de prioriteiten die in het kader van het toetredingspartnerschap op de onderstaande gebieden zijn vastgesteld. In het bijzonder beoordeelt het de vooruitgang die geboekt is op het gebied van de aanpassing, uitvoering en handhaving van de wetgeving. In voorkomend geval wordt er gesproken over de samenwerking op het gebied van de overheidsdiensten. Het subcomité onderzoekt alle problemen die zich op onderstaande gebieden kunnen voordoen en stelt eventuele maatregelen voor.

3.a- Onderwijs, stages, jongeren, en deelname van Turkije aan de programma's van de Gemeenschap.

3.b- Wetenschap, onderzoek en technologische ontwikkeling, deelname van Turkije aan de programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling en demonstratieprogramma's.

3.c- Telecommunicatie en informatietechnologie.

3.d- Culturele samenwerking en audiovisueel beleid, deelname van Turkije aan de programma's van de Gemeenschap.

4. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Turkse regering treden gezamenlijk op als permanente secretarissen van het subcomité.

Alle mededelingen betreffende het subcomité worden naar de secretarissen gezonden.

5. Vergaderingen

Het subcomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen. Er kan een vergadering worden belegd op het verzoek van een van de partijen, dat via de bevoegde secretaris aan de andere partij wordt doorgegeven. Na ontvangst van het verzoek antwoordt de secretaris van de andere partij binnen 15 werkdagen. In bijzonder spoedeisende gevallen kunnen de subcomités met goedkeuring van beide partijen op kortere termijn bijeengeroepen worden. Alle verzoeken om een vergadering bijeen te roepen worden schriftelijk geformuleerd.

Elke vergadering van het subcomité wordt gehouden op een door beide partijen overeengekomen tijd en plaats.

De vergaderingen worden met instemming van de voorzitter door de bevoegde secretaris bijeengeroepen. Vóór iedere vergadering wordt de voorzitter op de hoogte gebracht van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij.

Indien de twee partijen zulks overeenkomen kan het subcomité deskundigen uitnodigen om aan zijn vergaderingen deel te nemen om specifieke inlichtingen te verstrekken.

6. Agenda van de vergaderingen

Alle verzoeken om punten op de agenda van het subcomité te plaatsen worden aan de secretarissen toegezonden.

Voor elke vergadering wordt een voorlopige agenda opgesteld, die uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering door de bevoegde secretaris aan de secretaris van de andere partij wordt toegezonden.

Op de voorlopige agenda staan de punten ten aanzien waarvan de secretarissen uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van de vergadering een verzoek hebben ontvangen om deze op de agenda te plaatsen. De desbetreffende documentatie moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door de beide partijen zijn ontvangen. In dringende gevallen kunnen deze termijnen, indien beide partijen daarmee instemmen, ingekort worden.

De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het subcomité vastgesteld.

7. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld die na de vergadering worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan wordt door de secretarissen van het subcomité aan de secretaris van het Associatiecomité toegezonden.

8. Multidisciplinaire vergaderingen

Het subcomité kan in een vergadering één of meerdere van de bij punt 3 genoemde gebieden behandelen. Zo nodig kunnen vergaderingen voor een enkel onderwerp bijeengeroepen worden.

9. Openbaarheid

De vergaderingen van het subcomité zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist.

Taakomschrijving

Subcomité EU/Turkije nr. 6 "Vervoer, Milieu, Energie (met inbegrip van transeuropese netwerken)"

1. Samenstelling en voorzitterschap

Het subcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de regering van Turkije. Het voorzitterschap ervan wordt beurtelings door de beide partijen bekleed, in overeenstemming met de regels betreffende alternerend voorzitterschap van het Associatiecomité. De lidstaten worden van de vergaderingen van het subcomité op de hoogte gebracht en daarvoor uitgenodigd.

2. Functie

Het subcomité staat onder het gezag van het Associatiecomité, waaraan het na elke vergadering verslag uitbrengt. Het subcomité heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

3. Werkzaamheden

Het subcomilté discussieert over de tenuitvoerlegging van de Associatieovereenkomst en van de prioriteiten die in het kader van het toetredingspartnerschap op de onderstaande gebieden zijn vastgesteld. In het bijzonder beoordeelt het de vooruitgang die geboekt is op het gebied van de aanpassing, uitvoering en handhaving van de wetgeving. In voorkomend geval wordt er gesproken over de samenwerking op het gebied van de overheidsdiensten. Het subcomité onderzoekt alle problemen die zich op onderstaande gebieden kunnen voordoen en stelt eventuele maatregelen voor.

3.a- Vervoer.

3.b- Milieu en deelname van Turkije aan de programma's van de Gemeenschap.

3.c- Energie, waaronder nucleaire veiligheid en deelname van Turkije aan de programma's van de Gemeenschap.

4. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Turkse regering treden gezamenlijk op als permanente secretarissen van het subcomité.

Alle mededelingen betreffende het subcomité worden naar de secretarissen gezonden.

5. Vergaderingen

Het subcomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen. Er kan een vergadering worden belegd op het verzoek van een van de partijen, dat via de bevoegde secretaris aan de andere partij wordt doorgegeven. Na ontvangst van het verzoek antwoordt de secretaris van de andere partij binnen 15 werkdagen. In bijzonder spoedeisende gevallen kunnen de subcomités met goedkeuring van beide partijen op kortere termijn bijeengeroepen worden. Alle verzoeken om een vergadering bijeen te roepen worden schriftelijk geformuleerd.

Elke vergadering van het subcomité wordt gehouden op een door beide partijen overeengekomen tijd en plaats.

De vergaderingen worden met instemming van de voorzitter door de bevoegde secretaris bijeengeroepen. Vóór iedere vergadering wordt de voorzitter op de hoogte gebracht van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij.

Indien de twee partijen zulks overeenkomen kan het subcomité deskundigen uitnodigen om aan zijn vergaderingen deel te nemen om specifieke inlichtingen te verstrekken.

6. Agenda van de vergaderingen

Alle verzoeken om punten op de agenda van het subcomité te plaatsen worden aan de secretarissen toegezonden.

Voor elke vergadering wordt een voorlopige agenda opgesteld, die uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering door de bevoegde secretaris aan de secretaris van de andere partij wordt toegezonden.

Op de voorlopige agenda staan de punten ten aanzien waarvan de secretarissen uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van de vergadering een verzoek hebben ontvangen om deze op de agenda te plaatsen. De desbetreffende documentatie moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door de beide partijen zijn ontvangen. In dringende gevallen kunnen deze termijnen, indien beide partijen daarmee instemmen, ingekort worden.

De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het subcomité vastgesteld.

7. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld die na de vergadering worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan wordt door de secretarissen van het subcomité aan de secretaris van het Associatiecomité toegezonden.

8. Multidisciplinaire vergaderingen

Het subcomité kan in een vergadering één of meerdere van de bij punt 3 genoemde gebieden behandelen. Zo nodig kunnen vergaderingen voor een enkel onderwerp bijeengeroepen worden.

9. Openbaarheid

De vergaderingen van het subcomité zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist.

Taakomschrijving

Subcomité EU/Turkije nr. 7 " Regionale ontwikkeling, werkgelegenheid en sociaal beleid"

1. Samenstelling en voorzitterschap

Het subcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de regering van Turkije. Het voorzitterschap ervan wordt beurtelings door de beide partijen bekleed, in overeenstemming met de regels betreffende alternerend voorzitterschap van het Associatiecomité. De lidstaten worden van de vergaderingen van het subcomité op de hoogte gebracht en daarvoor uitgenodigd.

2. Functie

Het subcomité staat onder het gezag van het Associatiecomité, waaraan het na elke vergadering verslag uitbrengt. Het subcomité heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

3. Werkzaamheden

Het subcomilté discussieert over de tenuitvoerlegging van de Associatieovereenkomst en van de prioriteiten die in het kader van het toetredingspartnerschap op de onderstaande gebieden zijn vastgesteld. In het bijzonder beoordeelt het de vooruitgang die geboekt is op het gebied van de aanpassing, uitvoering en handhaving van de wetgeving. In voorkomend geval wordt er gesproken over de samenwerking op het gebied van de overheidsdiensten. Het subcomité onderzoekt alle problemen die zich op onderstaande gebieden kunnen voordoen en stelt eventuele maatregelen voor.

3.a- Werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid, deelname van Turkije aan de programma's van de Gemeenschap op sociaal gebied.

3.b- Coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels.

3.c- Beleid voor regionale ontwikkeling.

4. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Turkse regering treden gezamenlijk op als permanente secretarissen van het subcomité.

Alle mededelingen betreffende het subcomité worden naar de secretarissen gezonden.

5. Vergaderingen

Het subcomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen. Er kan een vergadering worden belegd op het verzoek van een van de partijen, dat via de bevoegde secretaris aan de andere partij wordt doorgegeven. Na ontvangst van het verzoek antwoordt de secretaris van de andere partij binnen 15 werkdagen. In bijzonder spoedeisende gevallen kunnen de subcomités met goedkeuring van beide partijen op kortere termijn bijeengeroepen worden. Alle verzoeken om een vergadering bijeen te roepen worden schriftelijk geformuleerd.

Elke vergadering van het subcomité wordt gehouden op een door beide partijen overeengekomen tijd en plaats.

De vergaderingen worden met instemming van de voorzitter door de bevoegde secretaris bijeengeroepen. Vóór iedere vergadering wordt de voorzitter op de hoogte gebracht van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij.

Indien de twee partijen zulks overeenkomen kan het subcomité deskundigen uitnodigen om aan zijn vergaderingen deel te nemen om specifieke inlichtingen te verstrekken.

6. Agenda van de vergaderingen

Alle verzoeken om punten op de agenda van het subcomité te plaatsen worden aan de secretarissen toegezonden.

Voor elke vergadering wordt een voorlopige agenda opgesteld, die uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering door de bevoegde secretaris aan de secretaris van de andere partij wordt toegezonden.

Op de voorlopige agenda staan de punten ten aanzien waarvan de secretarissen uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van de vergadering een verzoek hebben ontvangen om deze op de agenda te plaatsen. De desbetreffende documentatie moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door de beide partijen zijn ontvangen. In dringende gevallen kunnen deze termijnen, indien beide partijen daarmee instemmen, ingekort worden.

De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het subcomité vastgesteld.

7. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld die na de vergadering worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan wordt door de secretarissen van het subcomité aan de secretaris van het Associatiecomité toegezonden.

8. Multidisciplinaire vergaderingen

Het subcomité kan in een vergadering één of meerdere van de bij punt 3 genoemde gebieden behandelen. Zo nodig kunnen vergaderingen voor een enkel onderwerp bijeengeroepen worden.

9. Openbaarheid

De vergaderingen van het subcomité zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist.

Taakomschrijving

Subcomité EU/Turkije nr. 8 "Douane, belastingen, handel in drugs en witwassen van geld"

1. Samenstelling en voorzitterschap

Het subcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de regering van Turkije. Het voorzitterschap wordt beurtelings door de beide partijen bekleed, in overeenstemming met de regels betreffende alternerend voorzitterschap van het Associatiecomité. Bij de behandeling van thema's die onder titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen wordt het subcomité voorgezeten door een vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de Raad, die ook het standpunt van de lidstaten weergeeft. De lidstaten trachten een gemeenschappelijk standpunt over deze thema's te bereiken. De Commissie wordt volledig bij de werkzaamheden in verband met deze thema's betrokken.

De lidstaten worden van de vergaderingen van het subcomité op de hoogte gebracht en daarvoor uitgenodigd.

2. Functie

Het subcomité staat onder het gezag van het Associatiecomité, waaraan het na elke vergadering verslag uitbrengt. Het subcomité heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

3. Werkzaamheden

Het subcomilté discussieert over de tenuitvoerlegging van de Associatieovereenkomst en van de prioriteiten die in het kader van het toetredingspartnerschap op de onderstaande gebieden zijn vastgesteld. In het bijzonder beoordeelt het de vooruitgang die geboekt is op het gebied van de aanpassing, uitvoering en handhaving van de wetgeving. In voorkomend geval wordt er gesproken over de samenwerking op het gebied van de overheidsdiensten. Het subcomité onderzoekt alle problemen die zich op onderstaande gebieden kunnen voordoen en stelt eventuele maatregelen voor.

3.a- Douanesamenwerking (met uitzondering van vraagstukken die tot de bevoegdheid van het Samenwerkingscomité van de douane-unie behoren).

3.b- Indirecte belastingen en deelname van Turkije aan programma's, zoals bijvoorbeeld het Fiscalis-Programma.

3.c- Witwassen van geld.

3.d- Drugs.

3.e- Audit en financiële controle.

3.f- Asiel, immigratie, buitengrenzen en visa.

3.g- Justitiële samenwerking.

4. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Turkse regering treden gezamenlijk op als permanente secretarissen van het subcomité.

Alle mededelingen betreffende het subcomité worden naar de secretarissen gezonden.

5. Vergaderingen

Het subcomité komt bijeen wanneer de omstandigheden zulks vereisen. Er kan een vergadering worden belegd op het verzoek van een van de partijen, dat via de bevoegde secretaris aan de andere partij wordt doorgegeven. Na ontvangst van het verzoek antwoordt de secretaris van de andere partij binnen 15 werkdagen. In bijzonder spoedeisende gevallen kunnen de subcomités met goedkeuring van beide partijen op kortere termijn bijeengeroepen worden. Alle verzoeken om een vergadering bijeen te roepen worden schriftelijk geformuleerd.

Elke vergadering van het subcomité wordt gehouden op een door beide partijen overeengekomen tijd en plaats.

De vergaderingen worden met instemming van de voorzitter door de bevoegde secretaris bijeengeroepen. Vóór iedere vergadering wordt de voorzitter op de hoogte gebracht van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij.

Indien de twee partijen zulks overeenkomen kan het subcomité deskundigen uitnodigen om aan zijn vergaderingen deel te nemen om specifieke inlichtingen te verstrekken.

6. Agenda van de vergaderingen

Alle verzoeken om punten op de agenda van het subcomité te plaatsen worden aan de secretarissen toegezonden.

Voor elke vergadering wordt een voorlopige agenda opgesteld, die uiterlijk 15 dagen voor het begin van de vergadering door de bevoegde secretaris aan de secretaris van de andere partij wordt toegezonden.

Op de voorlopige agenda staan de punten ten aanzien waarvan de secretarissen uiterlijk 15 dagen voor de begindatum van de vergadering een verzoek hebben ontvangen om deze op de agenda te plaatsen. De desbetreffende documentatie moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering door de beide partijen zijn ontvangen. In dringende gevallen kunnen deze termijnen, indien beide partijen daarmee instemmen, ingekort worden.

De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het subcomité vastgesteld.

7. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld die na de vergadering worden goedgekeurd. Een exemplaar ervan wordt door de secretarissen van het subcomité aan de secretaris van het Associatiecomité toegezonden.

8. Multidisciplinaire vergaderingen

Het subcomité kan in een vergadering één of meerdere van de bij punt 3 genoemde gebieden behandelen. Zo nodig kunnen vergaderingen voor een enkel onderwerp bijeengeroepen worden.

9. Openbaarheid

De vergaderingen van het subcomité zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist.