Home

Ontwerp Besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp Besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp Besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/2000/0993 def. */


Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITE VAN DE EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Het Gemengd Comité van de EER dient met het oog op de nodige juridische zekerheid en homogeniteit alle belangrijke communautaire wetgeving zo spoedig mogelijk na de vaststelling ervan in de EER-Overeenkomst te integreren.

2. Het Gemengd Comité van de EER dient derhalve zijn goedkeuring te hechten aan bijgaand besluit tot wijziging van bijlage XI bij de EER-Overeenkomst, waarbij recente wetgeving betreffende telecommunicatiediensten in de EER-Overeenkomst wordt geïntegreerd. Het besluit betreft:

- 399 L 0093: Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12).

3. Het voorstel omvat de gewone aanpassingen ten aanzien van de betrekkingen met derde landen. In verband met de relevante betrekkingen met derde landen worden dergelijke aanpassingen geregeld aangebracht in de in bijlage XI opgenomen besluiten, zoals Richtlijn 97/13/EG betreffende machtigingen en Richtlijn 97/33/EG inzake interconnectie. Zij werden in de oorspronkelijke Overeenkomst voor het eerst aangebracht in de besluiten betreffende financiële diensten, zoals bijvoorbeeld Eerste Richtlijn 79/267/EEG van de Raad betreffende de levensverzekering.

4. In artikel 1, lid 3, sub a), van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de EER-Overeenkomst wordt bepaald dat de Raad het standpunt van de Gemeenschap vaststelt met betrekking tot besluiten die een uitbreiding van het communautair recht via vergaande wijzigingen omvatten.

5. De Raad wordt verzocht aan bijgaand ontwerp-besluit zijn goedkeuring te hechten met het oog op de vaststelling ervan door het Gemengd Comité van de EER.

Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITE VAN DE EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage XI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. ... van het Gemengd Comité van de EER van ... [1].

[1] PB L ...

(2) Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen [2] dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

[2] PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.

(3) Voor de toepassing van de Overeenkomst dienen de bepalingen betreffende derde landen van Richtlijn 1999/93/EG te worden aangepast,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XI bij de Overeenkomst wordt na punt 5g (Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende ingevoegd:

"5h. 399 L 0093: Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12).

De bepalingen van de Richtlijn worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

(a) In artikel 7, lid 1, sub c), wordt "dan wel tussen een EVA-Staat en derde landen of internationale organisaties" ingevoegd na het woord "organisaties".

(b) In de situaties bedoeld in artikel 7, lid 2, houden de overeenkomstsluitende partijen elkander op de hoogte en plegen zij, op verzoek, overleg binnen het Gemengd Comité van de EER.

(c) Telkens wanneer de Gemeenschap met een derde land onderhandelt over markttoegang voor ondernemingen uit de Gemeenschap op basis van artikel 7, lid 3, probeert zij voor ondernemingen uit de EVA-Staten een gelijke behandeling te verkrijgen."

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op ... 2000, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER [3] hebben plaatsgevonden.

[3] [Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven./Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.]

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, ..... 2000.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter F. Barbaso

De Secretarissen van het Gemengd Comité van de EER G. Vik E. Gerner