Home

Advies van de Europese Centrale Bank van 17 augustus 2001 op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake twee ontwerpverordeningen (EG) van de Commissie, houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen en minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2001/18)

Advies van de Europese Centrale Bank van 17 augustus 2001 op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake twee ontwerpverordeningen (EG) van de Commissie, houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen en minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2001/18)

Advies van de Europese Centrale Bank van 17 augustus 2001 op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake twee ontwerpverordeningen (EG) van de Commissie, houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen en minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2001/18)

Publicatieblad Nr. C 244 van 01/09/2001 blz. 0005 - 0006


Advies van de Europese Centrale Bank

van 17 augustus 2001

op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake twee ontwerpverordeningen (EG) van de Commissie, houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen en minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft

(CON/2001/18)

(2001/C 244/05)

1. Op 10 juli 2001 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) twee verzoeken van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om een advies, één inzake de ontwerp-verordening van de Commissie houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2602/2000 van de Commissie (hierna "eerste ontwerp-verordening" te noemen) en één inzake de ontwerp-verordening van de Commissie houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie (hierna "tweede ontwerp-verordening" te noemen).

2. De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en op artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen. Overeenkomstig de eerste zin van artikel 17.5 van het Reglement van Orde van de ECB is dit advies door de raad van bestuur van de ECB goedgekeurd.

I. Eerste ontwerp-verordening

3. De eerste ontwerp-verordening heeft ten doel minimumnormen vast te stellen voor de behandeling van herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP). Herzieningen kunnen een significant effect hebben op de indexcijfers van een bepaalde periode en de uiteenlopende behandeling ervan kan de vergelijkbaarheid van het GICP beïnvloeden.

4. De eerste ontwerp-verordening stelt dat de officieel gepubliceerde GICP-reeksen kunnen worden herzien (artikel 3). Het vermeldt de voorwaarden krachtens welke herzieningen in het GICP dienen te worden weergegeven, i.e. in geval van fouten (artikel 4), nieuwe of verbeterde informatie (artikel 5) en de correctie van voorlopige resultaten indien het GICP als voorlopig wordt gepubliceerd (artikel 9). De ECB verwelkomt deze voorstellen.

5. Tevens wordt bepaald dat het officieel gepubliceerde GICP niet wordt herzien indien wijzigingen in het systeem van geharmoniseerde regles worden verwerkt in het indexcijfer (artikel 6, lid 1). Om redenen van monetaire beleidsdoeleinden is het echter wenselijk dat uitvoerige en consistente tijdreeksen beschikbaar zijn. Met name heeft de ECB prijsstabiliteit gedefinieerd door in het GICP te verwijzen naar de jaar-op-jaar wijziging. De voorgestelde algemene regel is daarom niet bevredigend. Eventuele substantiële statistische wijzigingen zouden tot structurele breuken in de tijdreeksen kunnen leiden die de middels een ongereviseerde basis berekende jaar-op-jaar wijzigingen ernstig zouden kunnen vertekenen. Indien substantiële wijzigingen worden toegepast, zijn achteraf wellicht herzieningen van het officieel gepubliceerde GICP noodzakelijk. Deze herzieningen dienen ten minste de twaalf maanden te bestrijken, die voorafgaan aan de verwerking van de wijzigingen in het systeem van geharmoniseerde regels. De ECB is zich ervan bewust dat in de praktijk de herzieningen van historische tijdreeksen beperkt zijn door de beschikbaarheid van primaire statistieken.

6. Voor herzieningen van ten minste de twaalf voorgaande maanden die noodzakelijk zijn om zinvolle jaarlijkse wijzigingspercentages van het GICP te bepalen, stelt de ECB voor artikel 6, lid 1, als volgt te wijzigen: "Tenzij uitvoeringsverordeningen anders bepalen, mogen wijzigingen in het systeem van geharmoniseerde regels geen herzieningen tot gevolg hebben.".

Een dergelijke clausule was in de door het Comité statistisch programma in maart 2001 gesteunde ontwerp-verordening opgenomen, maar werd later geschrapt. Deze wijziging zou bovendien inconsistentie met artikel 11 vermijden dat expliciet herzieningen voorschrijft voor een specifieke harmonisatieregel (behandeling van kortingen).

7. De artikelen 6 en 7 definiëren de samenstelling van schattingen van het effect van wijzigingen in de indexcijfermethode. De ECB verwelkomt deze voorstellen.

II. Tweede ontwerp-verordening

8. De tweede ontwerp-verordening heeft ten doel de dekking en de behandeling van kosten van diensten te harmoniseren en met name die kosten die in een percentage van de transactiewaarde worden uitgedrukt. De laatstgenoemde kosten werden aanvankelijk niet in het GICP opgenomen. De harmonisatie van de uitéénlopende praktijken zal de vergelijkbaarheid van het GICP vergroten; de bestaande grote verschillen tussen de landen inzake het gewicht van financiële diensten in het GICP zijn een aanwijzing voor uitéénlopende praktijken inzake de dekking van financiële diensten. De ECB verwelkomt deze poging tot verdere harmonisatie.

9. De tweede ontwerp-verordening omvat de regels voor de dekking van financiële en andere diensten in het GICP en volgt grotendeels het ESR 95 (artikelen 4 en 5). De ECB accepteert deze conventies ter waarborging van de consistentie met internationaal overeengekomen regels voor nationale rekeningen. De ECB steunt dat rentebetalingen en op rente gelijkende kosten van het GICP blijven uitgesloten.

10. Luidens de tweede ontwerp-verordening omvat het GICP kosten die zijn uitgedrukt in een vast bedrag of in een vast percentage; wijzigingen in aankoopprijzen die het gevolg zijn van veranderingen in de regels aan de hand waarvan ze worden vastgesteld, worden in het GICP als prijswijzigingen aangegeven (artikel 3, lid 1, onder a) en artikel 3, lid 1, onder b)). De ECB verwelkomt dit voorstel.

11. De tweede ontwerp-verordening bepaalt tevens dat wijzigingen in de aankoopprijzen die het gevolg zijn van wijzigingen in de waarde van de representatieve eenheidstransacties als prijswijzigingen in het GICP worden aangegeven (artikel 3, lid 1, onder c)). Fluctuaties in de waarde van de eenheidstransacties worden derhalve in het GICP weergegeven. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld wanneer het de fluctuatie van kosten van diensten betreft die toe te schrijven is aan een wijziging in de waarde van financiële activa (bv. aandelenprijzen), kan dit vereiste leiden tot een kortetermijnfluctuatie in het GICP. Zulks is echter een onvermijdbaar gevolg van de dekking van deze consumentendiensten door het GICP en derhalve aanvaardt de ECB dit concept.

12. Dit advies wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 augustus 2001.

De president van de ECB

Willem F. Duisenberg