Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen,het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 3763/91 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen,het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1600/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira,het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1601/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden enhet Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen,het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 3763/91 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen,het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1600/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira,het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1601/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden enhet Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen,het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 3763/91 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen,het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1600/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira,het Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1601/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden enhet Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector

Publicatieblad Nr. C 139 van 11/05/2001 blz. 0029 - 0029


Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:

- het "Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen",

- het "Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 3763/91 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen",

- het "Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1600/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira",

- het "Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1601/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden", en

- het "Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector"

(2001/C 139/08)

De Raad heeft op 18 december 2000 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de voornoemde voorstellen.

De afdeling "Economische en monetaire unie - economische en sociale samenhang", die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 8 februari 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Mengozzi.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 379e zitting van 28 februari en 1 maart 2001 (vergadering van 28 februari 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 112 stemmen vóór, zonder stemmen tegen, bij één onthouding werd goedgekeurd.

1. Het Comité gaat akkoord met de Commissie-voorstellen.

1.1. Het Comité beschouwt de voorstellen als een eerste poging om op een passende manier rekening te houden met het bijzondere karakter van de zeven ultraperifere gebieden van de EU, dat erkend wordt in artikel 299(2) van het EG-Verdrag, wat nog herhaald is tijdens de Europese Raden van Keulen en Feira.

1.2. De omvang van de voorgestelde maatregelen is beperkt omdat zij slechts een verhoging inhouden van het maximumpercentage EU-steun dat besteed wordt aan investeringen in het midden- en kleinbedrijf, de landbouw, bosbouw en de visserijsector, en aan investeringen in het voor het eerst bewerken en op de markt brengen van landbouwproducten.

1.3. Het Comité is verheugd dat de maatregelen overeenstemmen met reeds eerder uitgebrachte adviezen. Hierin lag de nadruk op de bijzondere problemen waarmee alle ultraperifere gebieden van de EU te kampen hebben en werd opgeroepen tot zeer specifieke maatregelen om de sociaal-economische ontwikkeling van deze regio's op hetzelfde niveau te brengen als dat van de rest van de Unie.

2. Ten slotte waardeert het Comité dat de Commissie zich ertoe heeft verplicht een gecodificeerde versie uit te brengen van de wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op het landbouwkundige deel van de POSEI-verordeningen(1). Ook deze maatregel is een antwoord op de herhaalde oproepen van het Comité om Gemeenschapsverordeningen eenvoudiger en toegankelijker voor het grote publiek te maken.

Brussel, 28 februari 2001.

De voorzitter

van het Economisch en Sociaal Comité

G. Frerichs

(1) Programma van speciaal op het afgelegen en insulaire karakter van eilandgebieden afgestemde maatregelen.