Home

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, in verband met een uniform bestuurdersattest, van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, in verband met een uniform bestuurdersattest, van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, in verband met een uniform bestuurdersattest, van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend) /* COM/2001/0373 def. - COD 2000/0297 */

Publicatieblad Nr. 270 E van 25/09/2001 blz. 0231 - 0241


Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging, in verband met een uniform bestuurdersattest, van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

TOELICHTING

A. Op 23 november 2000 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, in verband met een uniform bestuurdersattest, van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten (COM(2000)751 def). Op 25 april 2001 heeft het voorstel de steun van het Economisch en Sociaal Comité gekregen.

Op 16 mei 2001 heeft het Europees Parlement in eerste lezing zijn advies over het voorstel uitgebracht. Het Parlement heeft zeven amendementen aangenomen, waarvan de Commissie er één volledig en één gedeeltelijk heeft overgenomen.

De Commissie heeft amendement 7 en amendement 6 met een enigszins aangepaste formulering overgenomen, en wel om de volgende redenen:

Amendement 7 zorgt voor een nauwkeuriger identificatie van de bestuurder, zodat de mogelijkheden voor misbruik van het bestuurdersattest worden beperkt.

Amendement 6 beperkt de werkingssfeer van de verordening gedurende de eerste twee jaar tot de onderdanen van derde landen, waardoor de lidstaten meer tijd krijgen om hun instanties voor te bereiden op de omvangrijke administratieve werkzaamheden in verband met de afgifte van de attesten aan alle bestuurders die bij het wegvervoer binnen de Gemeenschap betrokken zijn. De Commissie vindt het echter nodig dat na de inwerkingtreding van de verordening zes maanden wordt gewacht voordat deze wordt toegepast. De lidstaten zullen deze tijd nodig hebben om de maatregelen voor te bereiden die voor de tenuitvoerlegging van de verordening nodig zijn, zelfs als de werkingssfeer van de verordening gedurende de eerste twee jaar van de toepassing tot de onderdanen van derde landen wordt beperkt.

De Commissie heeft de amendementen 1, 2, 3, 4 en 5 om de volgende redenen niet overgenomen:

De amendementen 1, 2, 3 en 4 omdat deze geen van alle invloed hebben op het bereiken van het beoogde effect van de verordening. De verordening zal twee jaar na het begin van de toepassing, d.w.z. 30 maanden na de inwerkingtreding, van toepassing worden op alle bestuurders, ongeacht de nationaliteit. Het is dan ook niet terecht om in de overwegingen op de door het Parlement voorgestelde wijze onderscheid te maken tussen bestuurders van verschillende nationaliteiten.

Amendement 5 omdat het niet logisch is twee elkaar uitsluitende definities van dezelfde term te hanteren. Het is voor het beoogde doel van het voorstel ook niet nodig twee verschillende definities van "bestuurder" te hebben. De gevolgen van de nationaliteit van de bestuurder voor de werkingssfeer van de verordening worden voldoende gedefinieerd in artikel 3 van de verordening, zoals dit door het Parlement wordt voorgesteld.

De Commissie is van mening dat naast deze amendementen ook overweging 12 om de volgende reden moet worden gewijzigd:

In de overweging moet worden vermeld dat de werkingssfeer van de verordening gedurende de eerste twee jaar van de toepassing tot de onderdanen van derde landen wordt beperkt. Dit is in overeenstemming met het door het Parlement voorgestelde amendement.

B. De Commissie wijzigt haar voorstel derhalve als volgt:

Overweging 12 wordt zodanig gewijzigd dat hieruit blijkt dat de werkingssfeer van de verordening gedurende de eerste twee jaar van de toepassing wordt beperkt tot bestuurders die onderdanen van derde landen zijn.

Artikel 3 wordt zodanig gewijzigd dat de werkingssfeer van de verordening gedurende de eerste twee jaar van de toepassing wordt beperkt tot bestuurders die onderdanen van derde landen zijn.

De bijlage, waarin het uniforme model voor het bestuurdersattest is opgenomen, wordt gewijzigd teneinde de mogelijkheden voor misbruik van het bestuurdersattest te beperken door verplicht te stellen dat op het bestuurdersattest ook het nummer van het rijbewijs en het socialezekerheidsnummer worden vermeld.

2000/0297 (COD)

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging, in verband met een uniform bestuurdersattest, van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71,

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

[1] PB C [...] van [...], blz. [...].

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité [2],

[2] PB C [...] van [...], blz. [...].

Gezien het advies van het Comité van de Regio's [3],

[3] PB C [...] van [...], blz. [...].

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag [4],

[4] PB C [...] van [...], blz. [...].

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Ingevolge Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten [5] worden interne communautaire vervoersactiviteiten onder meer door de afgifte van een communautaire vergunning als een uniform document van kwantitatieve beperkingen bevrijd.

[5] PB L 95 van 9.4.1992, blz. 1; verordening gewijzigd bij de toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden.

(2) Het ontbreken van een soortgelijk uniform document dat de officiële bevestiging inhoudt dat een bestuurder gerechtigd is een voertuig te besturen waarmee onder dekking van een communautaire vergunning dergelijk internationaal vervoer wordt verricht, heeft tot ernstige controlemoeilijkheden geleid voor de handhavingsinstanties.

(3) De nationale handhavingsinstanties in de lidstaten vinden dat (bij gebrek aan een uniform bestuurdersattest) onmogelijk kan worden nagegaan of een bestuurder van een voertuig waarmee onder dekking van een communautaire vergunning die in een andere lidstaat is afgegeven internationaal vervoer wordt verricht, volgens de nationale wetgeving van de laatstgenoemde lidstaat daartoe gerechtigd is.

(4) Gezien deze controlemoeilijkheden wordt de situatie als werknemer van een bestuurder in principe alleen gecontroleerd in de lidstaat waar de tewerkstellende vervoeronderneming is gevestigd.

(5) De onmogelijkheid om de situatie als werknemer van bestuurders buiten de lidstaat van vestiging te controleren, heeft tot een marktsituatie geleid waar bestuurders onregelmatig en alleen voor internationaal vervoer buiten de lidstaat van vestiging van de vervoeronderneming worden aangenomen met de bedoeling inbreuk te maken op de nationale wetgeving van de lidstaat van vestiging die de communautaire vergunning van de vervoeronderneming heeft afgegeven.

(6) Daar waar dergelijke onregelmatig ingezette bestuurders worden aangenomen, werken zij vaak in slechte omstandigheden en voor lonen die tot ernstige bezorgdheid over de veiligheid op de weg aanleiding geven.

(7) Een dergelijke systematische inbreuk op de nationale wetgeving heeft tot een ernstige verstoring van de concurrentieverhouding geleid tussen vervoerondernemingen die zich met dergelijke praktijken inlaten en vervoerondernemingen die nog steeds alleen wettig tewerkgestelde bestuurders inzetten.

(8) De bevoegde instanties van de lidstaten vinden het onmogelijk om de werkomstandigheden van deze onregelmatig ingezette bestuurders te controleren.

(9) Alleen een uniform document stelt de lidstaten in staat na te gaan of bestuurders wettig zijn aangenomen of ter beschikking gesteld van de vervoeronderneming die verantwoordelijk is voor de vervoeractiviteit.

(10) Deze verordening doet geen afbreuk aan de wetgeving en bepalingen van de lidstaten en de Gemeenschap waaraan het verkeer, het verblijf en de toegang tot een activiteit als werknemer zijn onderworpen.

(11) In overeenstemming met het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel als bedoeld in artikel 5 van het verdrag kunnen de doelstellingen van de voorgestelde verordening, namelijk het invoeren van één uniform bestuurdersattest, niet toereikend door de lidstaten worden bereikt en kunnen zij dan ook, wegens de omvang en effecten van deze verordening, beter door de Gemeenschap worden bereikt. Deze verordening beperkt zich tot het minimum dat vereist is om deze doelstellingen te bereiken en gaat niet verder dan hetgeen met het oog hierop nodig is.

(12) De lidstaten hebben tijd nodig om het nieuwe bestuurdersattest te laten drukken en verspreiden, en deze verordening wordt dan ook pas van toepassing nadat de lidstaten voldoende tijd hebben gekregen om de nodige uitvoeringsmaatregelen vast te stellen. Gedurende de eerste twee jaar van de toepassing van de verordening moet de werkingssfeer daarvan, teneinde de administratieve belasting door de invoering van het bestuurdersattest te verlichten, worden beperkt tot bestuurders die onderdanen van derde landen zijn. Daarna wordt de werkingssfeer van deze verordening uitgebreid tot alle bestuurders, ongeacht hun nationaliteit.

(13) Uitdrukkelijk dient te worden bevestigd, dat de lidstaten kunnen verlangen, dat een voertuig waarvoor zij een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning afgeven, op hun grondgebied wordt geregistreerd.

(14) Verordening (EEG) nr. 881/92 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 881/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2 wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- bestuurder: de persoon die een voertuig bestuurt, of die in dat voertuig wordt vervoerd teneinde zo nodig beschikbaar te zijn voor het besturen;"

2. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

(a) Lid 1 wordt vervangen door het volgende:

"1. Het internationale vervoer wordt uitgevoerd onder dekking van een communautaire vergunning in combinatie met een bestuurdersattest tenzij de bestuurder en de houder van de communautaire vergunning identiek zijn."

(b) Het volgende lid 3 wordt toegevoegd:

"3. Bestuurdersattesten worden door een lidstaat, overeenkomstig artikel 6, afgegeven aan elke vervoerder die:

- in het bezit is van een communautaire vergunning

- in deze lidstaat, in overeenstemming met de relevante wetgeving en bepalingen ervan, wettig bestuurders tewerkstelt of bestuurders inzet die wettig te zijner beschikking zijn gesteld."

3. Artikel 4 wordt vervangen door het volgende:

"Artikel 4

1. De in artikel 3 bedoelde communautaire vergunning vervangt, voor zover dat er is, het document dat is afgegeven door de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging en waarin wordt verklaard dat de vervoerondernemer is toegelaten tot de markt van het internationale vervoer van goederen over de weg.

Zij vervangt ook, voor vervoer dat binnen de werkingssfeer van deze verordening valt, enerzijds de communautaire vergunningen en anderzijds de tussen lidstaten uitgewisselde bilaterale vergunningen die noodzakelijk zijn tot aan de inwerkingtreding van deze verordening.

2. Het bestuurdersattest als bedoeld in artikel 3 houdt de officiële bevestiging in dat de bestuurder van een voertuig waarmee onder dekking van een communautaire vergunning internationaal vervoer wordt verricht, wettelijk gerechtigd is, in overeenstemming met de relevante bepalingen en regels van de lidstaat van vestiging, dit voertuig te besturen in deze lidstaat."

4. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

(a) Het volgende lid 5 wordt toegevoegd:

"5. De communautaire vergunning wordt afgegeven voor vijf jaar en kan voor dezelfde duur worden verlengd."

5. Artikel 6 wordt vervangen door het volgende:

"Artikel 6

1. Het in artikel 3 bedoelde bestuurdersattest wordt afgegeven door de bevoegde instanties van de lidstaat waar de vervoeronderneming is gevestigd.

2. De lidstaat geeft, in overeenstemming met zijn relevante nationale bepalingen en regels, aan de houder van de communautaire vergunning op verzoek een bestuurdersattest af voor elke wettig tewerkgestelde bestuurder of wettig ter beschikking van de houder van de communautaire vergunning gestelde bestuurder. Elk bestuurdersattest houdt de officiële bevestiging in dat de daarin genoemde bestuurder gerechtigd is in de lidstaat die het attest afgeeft een voertuig te besturen namens de houder van de communautaire vergunning aan wie het bestuurdersattest is afgegeven.

3. Het bestuurdersattest moet overeenstemmen met het in bijlage III opgenomen model, waarin eveneens de voorwaarden voor het gebruik van het attest zijn vastgesteld. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om het risico van vervalsing van bestuurdersattesten tegen te gaan.

4. Het bestuurdersattest behoort toe aan de vervoeronderneming, die het ter beschikking stelt van de daarin beschreven bestuurder wanneer deze met gebruikmaking van een aan deze vervoeronderneming afgegeven communautaire vergunning een voertuig bestuurt waarmee internationaal vervoer wordt verricht. Een gewaarmerkte kopie van het bestuurdersattest wordt bewaard in de lokalen van de vervoeronderneming. Het bestuurdersattest moet op verzoek van de met de controle belaste beambten worden getoond.

5. Het bestuurdersattest wordt afgegeven voor een periode die wordt bepaald door de lidstaat die het afgeeft; het is maximaal vijf jaar geldig. Het bestuurdersattest blijft slechts geldig zolang de voorwaarden waaronder het is afgegeven vervuld blijven. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze attesten door de vervoeronderneming onmiddellijk aan de instanties die deze hebben afgegeven worden teruggezonden indien aan deze voorwaarden niet langer wordt voldaan."

6. Artikel 7 wordt vervangen door het volgende:

"Artikel 7

1. Bij de indiening van een aanvraag om een communautaire vergunning en ten hoogste vijf jaar na de afgifte ervan en vervolgens ten minste om de vijf jaar onderzoeken de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging of de vervoerder voldoet of nog steeds voldoet aan de in artikel 3, lid 2, bedoelde voorwaarden.

2. De bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging controleren regelmatig of de in artikel 3, lid 3 bedoelde voorwaarden waaronder een bestuurdersattest is afgegeven vervuld blijven."

7. Artikel 8 wordt vervangen door het volgende:

"Artikel 8

1. Ingeval aan de in artikel 3, lid 2, genoemde respectievelijk in artikel 3, lid 3 bedoelde voorwaarden niet is voldaan, weigeren de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging bij een met redenen omkleed besluit de communautaire vergunning respectievelijk het bestuurdersattest af te geven of te verlengen.

2. De bevoegde instanties trekken de communautaire vergunning respectievelijk het bestuurdersattest in, wanneer de houder:

- niet meer voldoet aan de in artikel 3, lid 2, gestelde respectievelijk in artikel 3, lid 3 bedoelde voorwaarden,

- onjuiste inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot de gegevens die noodzakelijk waren voor de afgifte van deze vergunning respectievelijk het bestuurdersattest.

3. Wanneer ernstige inbreuken of kleine en herhaalde inbreuken op de vervoersvoorschriften worden geconstateerd, mogen de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging van de vervoeronderneming die de inbreuk heeft gepleegd, met name de gewaarmerkte kopieën van de communautaire vergunning tijdelijk en/of gedeeltelijk intrekken en mogen zij de bestuurdersattesten intrekken. Deze sancties worden vastgesteld afhankelijk van de ernst van de door de houder van een communautaire vergunning gepleegde inbreuk en afhankelijk van het totale aantal gewaarmerkte kopieën waarover hij voor het internationale vervoer beschikt.

4. Wanneer ernstige inbreuken of kleine en herhaalde inbreuken betreffende enig misbruik van bestuurdersattesten worden geconstateerd, nemen de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging van de vervoeronderneming die dergelijke inbreuken heeft gepleegd passende sancties, en kunnen zij bijvoorbeeld:

- de afgifte van bestuurdersattesten opschorten,

- bestuurdersattesten intrekken,

- de afgifte van bestuurdersattesten aan bijkomende voorwaarden onderwerpen teneinde enig misbruik te voorkomen,

- de gewaarmerkte kopieën van de communautaire vergunning tijdelijk en/of gedeeltelijk intrekken.

Deze sancties worden vastgesteld rekening houdend met de ernst van de door de houder van een communautaire vergunning gepleegde inbreuk."

8. Artikel 9 wordt vervangen door het volgende:

"Artikel 9

1. De lidstaten waarborgen dat de aanvrager of de houder van een communautaire vergunning beroep kan aantekenen tegen het besluit van de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging om genoemde vergunning te weigeren of in te trekken.

2. De lidstaten waarborgen dat de houder van een communautaire vergunning beroep kan aantekenen tegen het besluit van de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging om een bestuurdersattest te weigeren of in te trekken of om de afgifte van bestuurdersattesten aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen."

9. De tekst in de bijlage bij deze verordening wordt toegevoegd als bijlage III.

Artikel 2

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de maatregelen die zij ter uitvoering van deze verordening hebben genomen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij wordt zes maanden na haar inwerkingtreding van toepassing op onderdanen van derde landen.

Zij wordt 30 maanden na haar inwerkingtreding van toepassing op alle bestuurders, ongeacht hun nationaliteit.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, op [...]

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitster De Voorzitter

BIJLAGE

BIJLAGE III

EUROPESE GEMEENSCHAP

(a)

(Kleur roze - DIN A4)

(Eerste blad van het attest)

(Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de lidstaat die het attest afgeeft)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BESTUURDERSATTEST nr. . . . . . .

voor het internationale beroepsgoederenvervoer over de weg

Dit attest houdt de officiële bevestiging in dat de volgende bestuurder: .............................................(2)

in de lidstaat die het attest afgeeft gerechtigd is om voor

(3) ...................................................................................

een voertuig te besturen waarmee, over alle verkeersverbindingen op het grondgebied van de Gemeenschap, internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg wordt verricht als omschreven in Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992.

Bijzondere opmerkingen:...........................................................................................

...........................................................................................................................

Dit attest is geldig van ....................................................... tot .........................

Afgegeven in ......................................................................, op....................................

...............................................................

(4)

(1) Kenteken van het land: (A) Oostenrijk, (B) België, (DK) Denemarken, (D) Duitsland, (GR) Griekenland, (E) Spanje, (F) Frankrijk, (FIN) Finland, (I) Italië, (IRL) Ierland, (L) Luxemburg, (NL) Nederland, (P) Portugal, (S) Zweden, (UK) Verenigd Koninkrijk.

(2) Personalia van de bestuurder: familienaam, voornamen, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, paspoort-, rijbewijs- en socialezekerheidsnummer.

(3) Naam of firmanaam en volledig adres van de vervoeronderneming.

(4) Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit of instantie die het attest afgeeft.

(Tweede bladzijde van het attest)

(Tekst in de officiële taal (talen) of één van de officiële talen van de lidstaat die het attest afgeeft)

ALGEMENE BEPALINGEN

Dit attest wordt afgegeven op grond van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten, zoals gewijzigd.

Het houdt de officiële bevestiging in dat de hierin genoemde bestuurder in de lidstaat die het attest afgeeft, gerechtigd is een voertuig (1) waarmee internationaal vervoer wordt verricht te besturen namens de vervoeronderneming waaraan de communautaire vergunning krachtens Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 is afgegeven.

Het bestuurdersattest behoort toe aan de vervoeronderneming, die het ter beschikking stelt van de daarin beschreven bestuurder wanneer deze bestuurder met gebruikmaking van een aan deze vervoeronderneming afgegeven communautaire vergunning een voertuig bestuurt waarmee internationaal vervoer wordt verricht. Het bestuurdersattest is niet overdraagbaar. Het bestuurdersattest blijft slechts geldig zolang de voorwaarden waaronder het is afgegeven vervuld blijven en moet door de vervoeronderneming onmiddellijk aan de instanties die het hebben afgegeven worden teruggezonden indien aan deze voorwaarden niet langer wordt voldaan.

Het attest kan door de bevoegde instantie van de lidstaat van afgifte worden ingetrokken wanneer de vervoeronderneming met name:

- niet aan alle voorwaarden heeft voldaan waaraan het gebruik van het attest was onderworpen;

- onjuiste inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot de gegevens die noodzakelijk waren voor de afgifte of verlenging van het attest.

Een gewaarmerkte kopie van het attest moet door de vervoeronderneming worden bewaard.

Het oorspronkelijke attest moet in het voertuig worden bewaard en moet op verzoek van de met de controle belaste beambten door de bestuurder worden getoond.

(1) Onder "voertuig" dient te worden verstaan een in een lidstaat geregistreerd motorvoertuig of een samenstel van voertuigen waarvan ten minste het trekkende voertuig in een lidstaat is geregistreerd, en die uitsluitend voor het vervoer van goederen zijn bestemd.