Home

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van twee overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van twee overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van twee overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001 /* COM/2001/0422 def. - CNS 2001/0168 */

Publicatieblad Nr. 304 E van 30/10/2001 blz. 0188 - 0191


Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van twee overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De geldigheidsduur van het aan de Visserijovereenkomst tussen de EG en de Republiek Senegal gehechte Protocol is op 30.4.2001 afgelopen. In afwachting dat de onderhandelingen over de wijzigingen in het aan de visserijovereenkomst gehechte protocol worden afgerond, is door beide partijen overeengekomen het aflopende protocol voor twee opeenvolgende periodes van respectievelijk drie en vijf maanden te verlengen. Beide partijen hebben respectievelijk op 23.4.2001 en op 1.6.2001 de verlengingen van het protocol geparafeerd. Daarmee zijn nu de technische en financiële voorwaarden vastgesteld waaronder vissersvaartuigen van de Gemeenschap in de periodes van 1.5.2001 tot en met 31.7.2001 en van 1.8.2001 tot en met 31.12.2001 voor de Senegalese kust kunnen vissen.

De Commissie stelt bijgevolg voor dat de Raad de twee verlengingen goedkeurt.

Een voorstel voor een besluit van de Raad inzake de voorlopige toepassing van de twee verlengingen in afwachting van hun definitieve inwerkingtreding is het voorwerp van een afzonderlijke procedure.

2001/0168 (CNS)

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van twee overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en inzonderheid op artikel 37, juncto artikel 300, lid 2 en lid 3, eerste alinea;

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

[1] PB C

Gezien het advies van het Europees Parlement [2],

[2] Advies uitgebracht op ... (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Gemeenschap en de Republiek Senegal hebben onderhandeld om te bepalen welke wijzigingen of aanvullingen in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust [3] dienen te worden aangebracht aan het einde van de periode van toepassing van het protocol.

[3] PB L 226 van 29.8.1980, blz. 17.

(2) Beide partijen bij de onderhandelingen zijn via overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling, geparafeerd op 23 april en op 1 juni 2001, overeengekomen het huidige protocol voor een periode van drie maanden van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en een daarop volgende periode van vijf maanden van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001 te verlengen in afwachting dat de onderhandelingen over de in het toekomstige protocol aan te brengen wijzigingen worden afgerond.

(3) Het is in het belang van de Gemeenschap beide verlengingen goed te keuren.

(4) De in het aflopende protocol opgenomen verdeling van de vangstmogelijkheden voor de trawlvisserij en de tonijnvisserij over de lidstaten en de verdeling van de in bijlage 1, punt C, van het protocol vastgelegde verplichting voor de reders uit de Gemeenschap om tonijn in Senegal aan te landen, moeten worden bevestigd.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De twee Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001, worden namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van beide overeenkomsten is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De in artikel 1 prorata temporis vastgestelde vangstmogelijkheden voor de trawlvisserij en de tonijnvisserij worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningaanvragen niet alle in het Protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.

Artikel 3

De verplichting voor de vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen om rechtstreeks tonijn in Senegal aan te voeren, als vermeld in punt C van de bijlage bij het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust voor de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001 en voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001, moet door de reders uit de Gemeenschap worden nagekomen overeenkomstig de volgende verdeelsleutel:

- tonijnvaartuigen onder Franse vlag 44%

- tonijnvaartuigen onder Spaanse vlag 56%

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te

Voor de Raad

De Voorzitter

Eerste OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling betreffende de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 juli 2001

A. Brief van de Gemeenschap

Mijne Heren,

Ik heb de eer te bevestigen dat om de voortzetting van de visserijovereenkomst tussen de Republiek Senegal en de Europese Economische Gemeenschap te garanderen in afwachting dat de onderhandelingen over de in het toekomstige protocol aan te brengen wijzigingen worden afgerond, de volgende interimregeling is overeengekomen:

1. De regeling die de afgelopen vier jaar van toepassing was, wordt met ingang van 1 mei 2001 verlengd tot en met 31 juli 2001. De door de Gemeenschap te leveren financiële tegenprestatie voor deze verlenging is - prorata temporis - die welke in artikel 3 van het momenteel toepasselijke protocol is vastgesteld. Deze tegenprestatie zal uiterlijk 31 oktober 2001 betaald zijn.

2. Tijdens de interimperiode worden de vergunningen toegekend binnen de grenzen van artikel 1 en artikel 2 van het momenteel toepasselijke protocol, tegen betaling - prorata temporis - van rechten of voorschotten zoals vastgesteld in bijlage I, punt A, en bijlage II, punt A, van het protocol.

Ik moge u verzoeken de ontvangst van deze brief te bevestigen en mede te delen dat u akkoord gaat met de inhoud ervan.

Gelieve, Mijne Heren, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief van de Regering van de Republiek Senegal

Mijne Heren,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, welke als volgt luidt:

"Ik heb de eer te bevestigen dat om de voortzetting van de visserijovereenkomst tussen de Republiek Senegal en de Europese Economische Gemeenschap te garanderen in afwachting dat de onderhandelingen over de in het toekomstige protocol aan te brengen wijzigingen worden afgerond, de volgende interimregeling is overeengekomen:

1. De regeling die de afgelopen vier jaar van toepassing was, wordt met ingang van 1 mei 2001 verlengd tot en met 31 juli 2001. De door de Gemeenschap te leveren financiële tegenprestatie voor deze verlenging is - prorata temporis - die welke in artikel 3 van het momenteel toepasselijke protocol is vastgesteld. Deze tegenprestatie zal uiterlijk 31 oktober 2001 betaald zijn.

2. Tijdens de interimperiode worden de vergunningen toegekend binnen de grenzen van artikel 1 en artikel 2 van het momenteel toepasselijke protocol, tegen betaling - prorata temporis - van rechten of voorschotten zoals vastgesteld in bijlage I, punt A, en bijlage II, punt A, van het protocol.

Ik moge u verzoeken de ontvangst van deze brief te bevestigen en mede te delen dat u akkoord gaat met de inhoud ervan."

Ik heb de eer te bevestigen dat de Regering van de Republiek Senegal met de inhoud van uw brief instemt en dat onze briefwisseling een overeenkomst vormt in de zin van uw voorstel.

Gelieve, Mijne Heren, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regering van de Republiek Senegal

Tweede OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling betreffende de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de Senegalese kust, voor de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2001

A. Brief van de Gemeenschap

Mijne Heren,

Ik heb de eer te bevestigen dat om de voortzetting van de visserijovereenkomst tussen de Republiek Senegal en de Europese Economische Gemeenschap te garanderen in afwachting dat de onderhandelingen over de in het toekomstige protocol aan te brengen wijzigingen worden afgerond, de volgende interimregeling is overeengekomen:

1. De regeling die de afgelopen vier jaar van toepassing was, wordt met ingang van 1 augustus 2001 verlengd tot en met 31 december 2001. De door de Gemeenschap te leveren financiële tegenprestatie voor deze verlenging is - prorata temporis - die welke in artikel 3 van het momenteel toepasselijke protocol is vastgesteld. Deze tegenprestatie zal uiterlijk 31 december 2001 betaald zijn.

2. Tijdens de interimperiode worden de vergunningen toegekend binnen de grenzen van artikel 1 en artikel 2 van het momenteel toepasselijke protocol, tegen betaling - prorata temporis - van rechten of voorschotten zoals vastgesteld in bijlage I, punt A, en bijlage II, punt A, van het protocol.

Ik moge u verzoeken de ontvangst van deze brief te bevestigen en mede te delen dat u akkoord gaat met de inhoud ervan.

Gelieve, Mijne Heren, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief van de Regering van de Republiek Senegal

Mijne Heren,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, welke als volgt luidt:

"Ik heb de eer te bevestigen dat om de voortzetting van de visserijovereenkomst tussen de Republiek Senegal en de Europese Economische Gemeenschap te garanderen in afwachting dat de onderhandelingen over de in het toekomstige protocol aan te brengen wijzigingen worden afgerond, de volgende interimregeling is overeengekomen:

1. De regeling die de afgelopen vier jaar van toepassing was, wordt met ingang van 1 augustus 2001 verlengd tot en met 31 december 2001. De door de Gemeenschap te leveren financiële tegenprestatie voor deze verlenging is - prorata temporis - die welke in artikel 3 van het momenteel toepasselijke protocol is vastgesteld. Deze tegenprestatie zal uiterlijk 31 december 2001 betaald zijn.

2. Tijdens de interimperiode worden de vergunningen toegekend binnen de grenzen van artikel 1 en artikel 2 van het momenteel toepasselijke protocol, tegen betaling - prorata temporis - van rechten of voorschotten zoals vastgesteld in bijlage I, punt A, en bijlage II, punt A, van het protocol.

Ik moge u verzoeken de ontvangst van deze brief te bevestigen en mede te delen dat u akkoord gaat met de inhoud ervan."

Ik heb de eer te bevestigen dat de Regering van de Republiek Senegal met de inhoud van uw brief instemt en dat onze briefwisseling een overeenkomst vormt in de zin van uw voorstel.

Gelieve, Mijne Heren, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regering van de Republiek Senegal

FINANCIEEL MEMORANDUM BIJ HET BESLUIT

Beleidsgebied: Externe aspecten van bepaalde communautaire beleidssectoren

Activiteiten: Internationale visserijovereenkomsten

Benaming van de actie: Verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële bijdrage bedoeld in de visserijovereenkomst Eg/Senegal

1. BEGROTINGSPLAATSEN + OMSCHRIJVINGEN:

B78000 : « Internationale visserijovereenkomsten »

2. ALGEMENE CIJFERS

2.1 Totale toewijzing voor de actie (deel B): 8 miljoen EUR aan VK/BK

2.2 Toepassingsperiode: 1.5.2001-31.7.2001 en 1.8.2001-31.12.2001

2.3 Meerjarenraming van de totale uitgaven: 8 miljoen EUR

a) Verdeling vastleggingskredieten/betalingskredieten (financiële vergoeding) (cf. punt 6.1.1)

in miljoenen EUR (tot 3 cijfers na de komma)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) Technische en administratieve bijstand en ondersteuningsuitgaven (cf. punt 6.1.2)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

c) Financiële gevolgen in verband met de personele middelen en andere huishoudelijke uitgaven (cf. punten 7.2 et 7.3)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2.4 Verenigbaarheid met de financiële programmering en de financiële vooruitzichten

X Voorstel verenigbaar met de bestaande financiële programmering

( Dit voorstel vereist een herprogrammering van de betrokken rubriek van de financiële vooruitzichten,

( inclusief, in voorkomend geval, een beroep op de bepalingen van het interinstitutioneel akkoord.

2.5 Financiële gevolgen voor de ontvangsten

X Geen enkele financiële implicatie (betreft technische aspecten in verband met de tenuitvoerlegging van een maatregel)

OF

( Financiële gevolgen - Het effect op de ontvangsten is als volgt:

- NB: alle opmerkingen en toelichtingen met betrekking tot de methode waarmee de gevolgen voor de ontvangsten worden berekend, moeten op een afzonderlijk blad worden toegevoegd aan dit financieel memorandum.

in miljoenen EUR (1 cijfer na de komma)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(Elke betrokken begrotingsplaats beschrijven en het passende aantal regels aan de tabel toevoegen indien het effect betrekking heeft op meerdere begrotingsplaatsen)

3. BEGROTINGSKENMERKEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. JURIDISCHE GRONDSLAG

Artikel 37 van het Verdrag, juncto art. 300, lid 2 en lid 3, eerste alinea.

5. BESCHRIJVING EN MOTIVERING

5.1 Noodzaak van het communautaire optreden

5.1.1 Nagestreefde doelstellingen

De geldigheidsduur van het Protocol betreffende de Visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Senegal is op 30 april 2001 afgelopen. Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Senegal inzake de visserij voor de kust van Senegal, hebben de Gemeenschap en de Republiek Senegal onderhandeld om te bepalen welke wijzigingen of aanvullingen in voornoemde overeenkomst dienen te worden aangebracht aan het einde van de periode van toepassing van het protocol. Omdat de onderhandelingen niet vóór het verstrijken van het protocol konden worden afgerond, zijn beide partijen bij de onderhandelingen via briefwisseling, waarvan de teksten geparafeerd zijn op 23 april 2001 en op 1 juni 2001, overeengekomen het huidige protocol voor een periode van drie en een aansluitende periode van vijf maanden te verlengen. De twee verlengingen moet de reders uit de Gemeenschap in staat stellen de visserijactiviteiten in de exclusieve economische zone (EEZ) van Senegal voort te zetten in afwachting dat de onderhandelingen over de in het protocol aan te brengen wijzigingen worden afgerond.

5.1.2 Genomen maatregelen die onder de evaluatie ex ante vallen

De bevoegde eenheden van het DG Visserij van de Commissie hebben het protocol 1997/2001 geëvalueerd. Er is vastgesteld dat de gemiddelde benuttingsgraad, d.w.z. het aantal vergunningsaanvragen, de laatste twee jaar van de geldigheidsduur van het protocol beduidend gestegen is (gevolg van de ontwikkelingen Guinee-Bissau, Marokko) ten opzichte van de beginperiode. De cijfers waren zeer bevredigend voor de categorieën demersale kustvisserij (van 82 tot 100%), tonijnvissers met de hengel (100%) en tonijnvissers met de zegen (85%). De benutting was matig voor de categorie drijvende beug (51%), bevredigend voor de demersale visserij in volle zee (59 tot 88%) en uiterst laag voor de pelagische visserij (0%). (De totale in het protocol 1997/2001 vastgelegde vangstmogelijkheden waren: 10 000 BRT voor trawlers, 41 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen, 12 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel, 23 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug en 25 000 ton voor de pelagische visserij).

5.2 Voorgenomen acties en wijze van financiering uit de begroting

De twee verlengingen van het lopende protocol zorgen ervoor dat de vissers uit de Gemeenschap hun bedrijvigheid in de wateren onder de souvereiniteit of de jurisdictie van Senegal kunnen blijven uitoefenen in de periode van 1 mei 2001 tot en met 31 december 2001.

De EG levert hiervoor een totale financiële tegenprestatie van EUR 8.000.000 (vergeleken met 12 mln EUR/jaar in het kader van het protocol 1997/2001). Senegal kan beslissen op welke wijze deze totale tegenprestatie wordt besteed.

Er zij op gewezen dat in de door de Raad vastgestelde richtsnoeren voor de onderhandelingen over visserijovereenkomsten met de ACS-landen is bepaald dat rekening moet worden gehouden met het belang dat de Gemeenschap erbij heeft om met de betrokken derde landen betrekkingen op visserijgebied aan te knopen of in stand te houden.

5.3 Uitvoering

De uitvoering van het betrokken protocol is een exclusieve bevoegdheid van de Commissie, die daarvoor gebruik zal maken van haar statutair personeel te Brussel en bij de Delegatie in Senegal.

6. FINANCIËLE CONSEQUENTIES

6.1 Totale financiële gevolgen voor deel B (voor de gehele programmeringsperiode)

6.1.1. Financiële steunverlening

VK in miljoen EUR (tot 3 cijfers na de komma)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

6.2. Berekening van de kosten per overwogen maatregel in deel B (voor de gehele programmeringsperiode

VK in miljoen EUR (tot 3 cijfers na de komma)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

7. GEVOLGEN VOOR HET PERSONEELSBESTAND EN DE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

De behoefte aan personeel en administratieve middelen moet worden gedekt door de aan de beherende DG toegewezen middelen.

7.1. Gevolgen voor de personele middelen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

7.2 Algemene financiële gevolgen in verband met de personele middelen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden.

7.3 Andere uit de maatregel voortvloeiende huishoudelijke uitgaven

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden.

(1) Geef aan om welke type comité het gaat, en tot welke groep het behoort.

I. Jaartotaal (7.2 + 7.3)

II. Duur van de maatregel

III. Totale kosten van de maatregel (I : 12 x 8) // EUR 1.151.986

8 maanden

EUR 767.991

8. TOEZICHT EN EVALUATIE

8.1 Follow-upsysteem

De Senegalese overheid beslist autonoom hoe de financiële tegenprestatie voor de verlenging (d.i. 8 miljoen EUR voor 8 maanden) wordt besteed.

8.2 Evaluatiewerkwijze en -timing

De benutting van de vangstmogelijkheden wordt doorlopend geëvalueerd, vanuit het oogpunt van de vergunningsaanvragen en vanuit dat van de vangsten.

9. MAATREGELEN OM FRAUDE TEGEN TE GAAN

Het betreft hier financiële vergoedingen als rechtstreekse compensatie voor toegekende vangstmogelijkheden; het begunstigde derde land gebruikt deze bedragen naar goeddunken.

De lidstaten met vaartuigen die in het kader van de overeenkomst actief zijn, moeten aan de Commissie de juistheid garanderen van de gegevens die in de meetbrieven van de vaartuigen vermeld zijn, zodat de vergunningsrechten op een zekere grondslag kunnen worden berekend.

Daarnaast moeten de communautaire vaartuigen overeenkomstig het protocol ook vangstaangiften invullen (en deze aan de Commissie en aan de autoriteiten van Senegal doen toekomen), die de grondslag vormen voor de definitieve afrekening van de in het kader van het protocol gerealiseerde vangsten en de overeenkomstige vergoedingen.