Home

Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité waarover moet worden besloten door de Associatieraad die werd ingesteld bij de Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus

Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité waarover moet worden besloten door de Associatieraad die werd ingesteld bij de Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus

Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité waarover moet worden besloten door de Associatieraad die werd ingesteld bij de Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus /* COM/2001/0562 def. */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité waarover moet worden besloten door de Associatieraad die werd ingesteld bij de Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. De Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus die op 1 juni 1973 in werking is getreden, bepaalt in artikel 14, lid 3, dat de Associatieraad kan besluiten tot de oprichting van ieder comité dat hem in de vervulling van zijn taken kan bijstaan.

2. Hoewel bovengenoemde Associatie-Overeenkomst niet expliciet voorziet in de instelling van een raadgevend mechanisme voor dialoog tussen de regionale en lokale autoriteiten van de twee partijen, stelt de Commissie voor dat de Associatieraad, met het oog op de grote belangstelling van beide partijen in dit opzicht, een Gemengd Raadgevend Comité opricht, waarin de Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door het Comité van de Regio's, en de Republiek Cyprus door het Cypriotische verbindingscomité voor de samenwerking met het Comité van de Regio's van de Europese Gemeenschap.

3. Het voorgestelde Gemengd Raadgevend Comité is bedoeld als een forum voor dialoog en samenwerking tussen de regionale en plaatselijke autoriteiten in de Europese Gemeenschap en regionale en plaatselijke autoriteiten in de Republiek Cyprus, die in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun betrekkingen en de integratie van Europa. Deze dialoog en samenwerking dienen ter voorbereiding van de toekomstige werkzaamheden met het Comité van de Regio's en van het lidmaatschap van de Europese Unie, bevorderen de uitwisseling van informatie over actuele vraagstukken van wederzijds belang, met name over de recente stand van zaken met betrekking tot het regionaal beleid van de EU en de toetredingsprocessen, moedigen de uitwisseling van informatie aan over de praktische tenuitvoerlegging van het subsidiariteitsbeginsel in alle aspecten van het leven op regionaal en plaatselijk niveau, en maken de bespreking mogelijk van relevante zaken die door een van beide zijden worden voorgesteld. De Associatieraad kan het voorgestelde Gemengd Raadgevend Comité tevens raadplegen alvorens besluiten te nemen op gebieden die van duidelijk regionaal belang zijn. Het blijft echter aan de Associatieraad om te beoordelen of het comité al dan niet wordt geraadpleegd.

4. De oprichting van het voorgestelde Gemengd Raadgevend Comité heeft geen financiële gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap: de Cypriotische partners dragen hun eigen kosten, en de uitgaven aan de zijde van de Gemeenschap worden gedekt uit het budget van het Comité van de Regio's.

5. Aangehecht is de tekst van het voorstel voor een besluit van de Raad inzake het door de Gemeenschap in de Associatieraad in te nemen standpunt, zoals bepaald in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1246/73 van de Raad van 14 mei 1973 houdende sluiting van bovengenoemde associatie-overeenkomst. De Raad wordt gevraagd deze tekst na raadpleging van het Europees Parlement vast te stellen.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité waarover moet worden besloten door de Associatieraad die werd ingesteld bij de Associatie-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 300, lid 2, tweede alinea en derde alinea,

Gelet op artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1246/73 van de Raad van 14 mei 1973 houdende sluiting van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus,

Gelet op het voorstel van de Commissie [1],

[1] PB C [...] van [...], blz. [...].

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 14, lid 3, van bovengenoemde Associatie-Overeenkomst bepaalt dat de Associatieraad kan besluiten tot de oprichting van ieder comité dat hem in de vervulling van zijn taken kan bijstaan.

(2) Dialoog en samenwerking tussen regionale en lokale autoriteiten in de Europese Unie en in de Republiek Cyprus kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de volledige tenuitvoerlegging van de Associatie-Overeenkomst.

(3) Het lijkt gepast dat deze samenwerking plaatsvindt tussen de leden van het Comité van de Regio's van de Europese Gemeenschap en van het Cypriotische verbindingscomité voor de samenwerking met het Comité van de Regio's van de Europese Gemeenschap,

BESLUIT:

Het door de Gemeenschap in te nemen standpunt in de Associatieraad, ingesteld bij artikel 14, lid 3, van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Economische Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus, ten aanzien van de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité, wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van genoemde Associatieraad in de bijlage bij dit besluit.

Gedaan te Brussel, op [...]

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

.

Ontwerp

BESLUIT Nr. .../2001 VAN DE ASSOCIATIERAAD

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus

tot wijziging, door de instelling van een Gemengd Raadgevend Comité tussen het Comité van de Regio's en het Cypriotische verbindingscomité voor de samenwerking met het Comité van de Regio's, van besluit nr. 1/73 tot vaststelling van het reglement van orde van de Associatieraad

DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus, inzonderheid op artikel 14, lid 3,

(1) Overwegende dat de dialoog en de samenwerking tussen de regionale en lokale autoriteiten in de Europese Gemeenschap en die in de Republiek Cyprus in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun betrekkingen en de integratie van Europa;

(2) Overwegende dat deze samenwerking gestalte dient te krijgen op het niveau van het Comité van de Regio's, enerzijds, en van het Cypriotische verbindingscomité voor de samenwerking met het Comité van de Regio's, anderzijds, door de instelling van een gemengd raadgevend comité;

(3) Overwegende dat derhalve het reglement van orde van de Associatieraad, vastgesteld bij besluit nr. 1/73, dienovereenkomstig moet worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het reglement van orde van de Associatieraad wordt aangevuld met de volgende artikelen:

"Artikel 20

Er wordt een Gemengd Raadgevend Comité ingesteld (hierna het "comité" genoemd), dat tot taak heeft de Associatieraad bij te staan met het oog op de bevordering van de dialoog en de samenwerking tussen de regionale en lokale autoriteiten in de Europese Gemeenschap en in de Republiek Cyprus. Deze dialoog en samenwerking concentreren zich met name op:

1. de voorbereiding van Cypriotische lokale autoriteiten op activiteiten in het kader van het toekomstig lidmaatschap van de Europese Unie;

2. de voorbereiding van de Cypriotische lokale autoriteiten op hun deelname aan de werkzaamheden van het Comité van de Regio's na de toetreding van de Republiek Cyprus;

3. de uitwisseling van informatie over actuele vraagstukken van wederzijds belang, met name over de recente stand van zaken met betrekking tot het regionaal en milieubeleid van de EU en het toetredingsproces alsmede de voorbereiding van Cypriotische lokale autoriteiten op dit beleid;

4. het aanmoedigen van een multilaterale gestructureerde dialoog tussen a) Cypriotische lokale autoriteiten en b) regio's en lokale autoriteiten van de EU-lidstaten, door onder meer netwerken op te richten op specifieke gebieden waar rechtstreekse contacten en samenwerking de meest doelmatige methode zou kunnen zijn om specifieke problemen op te lossen;

5. de regelmatige uitwisseling van informatie over interregionale samenwerking tussen regionale en lokale autoriteiten uit de Republiek Cyprus en lidstaten;

6. het aanmoedigen van de uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van regionaal en milieubeleid en structurele maatregelen, tussen a) Cypriotische lokale autoriteiten en b) regio's en lokale autoriteiten uit EU-lidstaten, met name know-how en technieken met betrekking tot de voorbereiding van regionale en lokale ontwikkelingsplannen of -strategieën en het meest doelmatige gebruik van structuurfondsen;

7. het bijstand verlenen aan Cypriotische lokale autoriteiten door de uitwisseling van informatie over de praktische tenuitvoerlegging van het subsidiariteitsbeginsel in alle aspecten van het leven op regionaal en plaatselijk niveau;

8. de bespreking van overige relevante zaken die door beide zijden worden voorgesteld zoals deze zich kunnen voordoen in de context van de tenuitvoerlegging van de Associatie-Overeenkomst en in het kader van de pretoetredingsstrategie.

Artikel 21

Het comité bestaat uit acht vertegenwoordigers van het Comité van de Regio's van de Europese Gemeenschap, enerzijds, en acht vertegenwoordigers van het Cypriotische verbindingscomité voor de samenwerking met het Comité van de Regio's, anderzijds. Een zelfde aantal plaatsvervangende leden wordt aangesteld.

Het comité voert zijn activiteiten uit op basis van raadpleging door de Associatieraad of, met betrekking tot de bevordering van de dialoog tussen de regionale en plaatselijke autoriteiten, op eigen initiatief.

Het comité kan aanbevelingen doen aan de Associatieraad.

De leden van het comité worden zodanig gekozen dat de samenstelling van dit orgaan een zo getrouw mogelijke afspiegeling is van de verschillende niveaus van regionale en lokale autoriteiten in de Europese Unie en de Republiek Cyprus.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Het comité komt bijeen op regelmatige tijdstippen die het zelf zal bepalen in zijn reglement van orde.

Het comité wordt gezamenlijk voorgezeten door een lid van het Comité van de Regio's van de Europese Gemeenschap en een lid van het Cypriotische verbindingscomité voor samenwerking met het Comité van de Regio's.

Artikel 22

Het Comité van de Regio's van de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Cypriotische verbindingscomité voor de samenwerking met het Comité van de Regio's van de Europese Gemeenschap, anderzijds, nemen elk hun uitgaven in verband met hun deelname aan de bijeenkomsten van het comité, zowel wat personeelsuitgaven, reis- en verblijfskosten, als wat de uitgaven inzake post en telecommunicatie betreft, voor hun rekening.

De uitgaven voor de vertolking tijdens de bijeenkomsten en voor de vertaling en het drukken van de documenten in een van de officiële EU-talen komen ten laste van het Comité van de Regio's.

Andere uitgaven betrekking hebbende op de materiële organisatie van de vergaderingen komen ten laste van de partij die gastheer is van de vergaderingen."

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum van zijn goedkeuring.

Gedaan te Brussel,

Voor de Associatieraad

De voorzitter:

De secretarissen:

voor Cypriotische zijde

Voor de Europese Gemeenschap