Home

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Kongo, de Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe, enerzijds, en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India, anderzijds, betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Kongo, de Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe, enerzijds, en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India, anderzijds, betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Kongo, de Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe, enerzijds, en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India, anderzijds, betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker /* COM/2001/0670 def. - ACC 2001/0269 */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Kongo, de Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe, enerzijds, en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India, anderzijds, betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Artikel 39, juncto artikel 26, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 voorziet in de sluiting van overeenkomsten met de in Protocol nr. 3 betreffende ACS-suiker van bijlage V bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst bedoelde ACS-Staten en met India en andere landen inzake de opening van een tariefcontingent tegen een verlaagd recht voor de invoer van voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker.

Doel van deze overeenkomst is te zorgen voor een adequate voorziening van de raffinaderijen in de Gemeenschap op basis van de geraamde maximale behoefte die in het genoemde artikel 39 is vastgesteld.

2. Tijdens de onderhandelingen over toegang tot dit tariefcontingent werd het passend geacht eerst te proberen met de ACS-Staten en India een overeenkomst te bereiken omdat die landen regelmatig voor de markt van de Gemeenschap hebben geleverd. Ten gevolge daarvan is de Commissie, met inachtneming van de door de Raad op 23 juli 2001 goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren, met de genoemde ACS-Staten en met India onderhandelingen gestart. Die onderhandelingen zijn uitgemond in een tariefcontingent met variabele hoeveelheden voor de ACS-Staten en 10 000 ton voor India waarvoor een minimumaankoopprijs geldt. Als verlaagd recht wordt een nulrecht vastgesteld omdat de tot nog toe door de ACS-Staten geleverde hoeveelheden door andere concessies zullen worden verlaagd en de netto inkomsten per ton op basis van de gegarandeerde prijs geacht worden stabiel te blijven gedurende de vijf jaar dat de huidige marktordening voor suiker van kracht is.

3. De partijen bij de onderhandelingen zijn overeengekomen de resultaten van de onderhandelingen goed te keuren in de vorm van een briefwisseling.

De Commissie stelt de Raad derhalve voor het in de bijlagen 1 en 2 opgenomen voorstel voor een besluit betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling goed te keuren.

4. Financiële consequenties

De financiële consequenties worden uiteengezet in het financieel memorandum.

2001/0269 (ACC)

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Kongo, de Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe, enerzijds, en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India, anderzijds, betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133 juncto artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met de in Protocol nr. 3 betreffende suiker van bijlage V bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst bedoelde ACS-Staten en met India [1] zijn onderhandelingen gevoerd om de voorwaarden vast te stellen waaronder in het kader van het aanvullende tariefcontingent ruwe rietsuiker uit deze landen mag worden ingevoerd.

[1] PB L 195 van 1.8.2000, blz. 46.

(2) In artikel 26, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker [2] is bepaald dat de tariefcontingenten die voortvloeien uit de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten, moeten worden geopend en beheerd overeenkomstig de specifieke voorschriften die zijn vastgesteld volgens de procedure van artikel 42 van die verordening.

[2] PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(3) In artikel 39, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 is bepaald dat, wanneer de hoeveelheden niet toereikend zijn om in de maximale behoefte van de raffinaderijen in de Gemeenschap te voorzien, de ontbrekende hoeveelheden als bijzondere preferentiële suiker moeten worden ingevoerd tegen een bijzonder recht in het kader van overeenkomsten met de in artikel 35 van die verordening vermelde landen en andere landen waarmee overeenkomsten zijn gesloten. Die onderhandelingen hebben geresulteerd in een tariefcontingent met variabele hoeveelheden voor de ACS-Staten en 10 000 ton voor India waarvoor een minimumaankoopprijs geldt. Als verlaagd recht geldt een nulrecht omdat de tot nog toe door de ACS-Staten geleverde hoeveelheden door andere concessies zullen worden verlaagd en de netto inkomsten per ton op basis van de gegarandeerde prijs geacht worden stabiel te blijven gedurende de vijf jaar dat de huidige marktordening voor suiker van kracht is.

(4) Vorengenoemde onderhandelingen zijn afgerond met overeenkomsten die door de Regeringen van de betrokken ACS-Staten, enerzijds, en India, anderzijds, en door de Gemeenschap dienen te worden bekrachtigd.

(5) Het is dienstig een dergelijk tariefcontingent te openen voor voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker om de huidige toegang voor de in Protocol nr. 3 betreffende suiker van bijlage V bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst bedoelde ACS-Staten en voor de Republiek India te handhaven.

(6) Het is dienstig de Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de in het Protocol bedoelde ACS-Staten, enerzijds, en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India, anderzijds, betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker goed te keuren.

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Kongo, de Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe, enerzijds, en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India, anderzijds, betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker worden namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De teksten van deze Overeenkomsten zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om de in artikel 1 bedoelde overeenkomsten te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE 1

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Kongo, de Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker

A. Brief nr. 1

Brussel, ..........

Mijnheer,

De vertegenwoordigers van de ACS-Staten en de Europese Gemeenschappen zijn het volgende overeengekomen:

"1. Voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2006:

- verbindt de Europese Gemeenschap zich ertoe jaarlijks een tariefcontingent te openen voor invoer van voor raffinage bestemde ruwe suiker van oorsprong uit de ACS-Staten op basis van de overeenkomstig punt 3 door de Commissie vastgestelde behoefte,

- verbinden de ACS-Staten zich ertoe de genoemde hoeveelheden te leveren onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij deze overeenkomst en bij de door de Commissie vastgestelde bepalingen voor de toepassing van deze overeenkomst in het kader van het beheer van de gemeenschappelijke ordening der markten voor de sector suiker.

2. De Europese Commissie en de ACS-Staten moeten de samenwerkingsprocedures vaststellen die nodig zijn om beide partijen bij deze overeenkomst in staat te stellen de aangegane verbintenissen na te komen.

3. De invoerbehoeften aan voor raffinage bestemde ruwe suiker in het kader van deze overeenkomst moeten worden vastgesteld per verkoopseizoen op basis van een communautaire raming waarbij rekening gehouden wordt met:

- het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, en met name in artikel 39, ten aanzien van het systeem van preferentiële invoer.

- de hoeveelheden die in het kader van andere overeenkomsten of unilaterale concessies zullen worden aangeboden en die effectief zullen worden ingevoerd.

4. De Commissie moet uiterlijk op 30 mei vóór het betrokken verkoopseizoen een eerste raming vaststellen van de totale invoerbehoefte van voor raffinage bestemde ruwe suiker.

Tegelijkertijd moet de Commissie de hoeveelheden bepalen waarmee voor een eerste tranche in de invoerbehoefte van de raffinaderijen van de Gemeenschap moet worden voorzien voor een zo lang mogelijke periode en minstens voor acht maanden, welke hoeveelheden moeten worden uitgesplitst over de in het kader van andere overeenkomsten of unilaterale concessies geopende tariefcontingenten en dit bijzondere ACS-contingent.

De ACS-Staten moeten uiterlijk op 1 februari aan de Commissie meedelen hoeveel zij per saldo zullen kunnen uitvoeren, voordat definitief wordt bepaald hoeveel verder nog moet worden ingevoerd in het kader van het bijzondere ACS-contingent.

5. Het bijzondere verlaagde recht moet voor de verkoopseizoenen van 2001/02 tot en met 2005/06 worden vastgesteld op 0 EUR/100 kg ruwe suiker van standaardkwaliteit.

Raffinaderijen die van dit bijzondere verlaagde recht gebruik willen maken, moeten een minimumaankoopprijs betalen die gelijk is aan de gegarandeerde prijs voor ruwe suiker, verminderd met de voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 van de in punt 3 genoemde Verordening (EG) nr. 1260/2001 vastgestelde aanpassingssteun.

6. De ACS-Staten moeten onderling procedures toepassen voor de toewijzing van de hoeveelheden in het kader van dit ACS-contingent om te zorgen voor een passende voorziening van de raffinaderijen.

7. Vóór 1 januari 2006 moeten beide partijen bij deze overeenkomst besprekingen beginnen over de eventuele voortzetting ervan."

Ik moge U verzoeken mij de ontvangst te bevestigen van deze brief en mij te bevestigen dat deze brief tezamen met Uw antwoord een Overeenkomst vormt tussen de Regeringen van de hierboven bedoelde ACS-Staten en de Gemeenschap.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief nr. 2

Mijnheer,

Ik heb de eer U de ontvangst te melden van Uw brief van heden, die luidt als volgt:

"............................................................................................................"

Ik heb de eer U de instemming met het voorafgaande te bevestigen van de Regeringen van de in die brief genoemde ACS-Staten.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regeringen

BIJLAGE 2

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker

A. Brief nr. 1

INDIA BIJZONDERE PREFERENTIËLE SUIKER

De vertegenwoordigers van India en de Europese Gemeenschap zijn het volgende overeengekomen:

"1. Voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2006:

- verbindt de Europese Gemeenschap zich ertoe jaarlijks een tariefcontingent te openen voor invoer van voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker van oorsprong uit India naargelang van de overeenkomstig punt 3 door de Commissie vastgestelde behoefte,

- wanneer een invoerbehoefte wordt vastgesteld, verbindt India zich ertoe 10 000 ton (equivalent witte suiker) te leveren in het kader van dit tariefcontingent en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij deze overeenkomst en bij de door de Commissie vastgestelde bepalingen voor de toepassing van deze overeenkomst in het kader van het beheer van de gemeenschappelijke ordening der markten voor de sector suiker. Niets in dit punt belet de Gemeenschap India de mogelijkheid te bieden meer dan 10 000 ton te leveren wanneer de totale leveringen die in het kader van andere overeenkomsten zijn verkregen, een tekort vertonen.

2. De Europese Commissie en India moeten de samenwerkingsprocedures vaststellen die nodig zijn om beide partijen bij deze overeenkomst de mogelijkheid te bieden de aangegane verbintenissen na te komen.

3. De invoerbehoefte van voor raffinage bestemde ruwe suiker in het kader van deze overeenkomst moet worden vastgesteld per verkoopseizoen op basis van een communautaire raming waarbij rekening gehouden wordt met:

- het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, en met name in artikel 39, ten aanzien van het systeem van preferentiële invoer.

- de hoeveelheden die zullen worden aangeboden in het kader van andere overeenkomsten of unilaterale concessies, en die effectief zullen worden ingevoerd.

4. Het bijzondere verlaagde recht moet voor de verkoopseizoenen van 2001/02 tot en met 2005/06 worden vastgesteld op 0 EUR/100 kg ruwe suiker van standaardkwaliteit.

Raffinaderijen die van dit bijzondere verlaagde recht willen gebruik maken, moeten een minimumaankoopprijs betalen die gelijk is aan de gegarandeerde prijs voor ruwe suiker, verminderd met de voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 van de in punt 3 genoemde Verordening (EG) nr. 1260/2001 vastgestelde aanpassingssteun.

5. Vóór 1 januari 2006 moeten beide partijen bij deze overeenkomst besprekingen beginnen over de eventuele voortzetting ervan."

Ik moge U verzoeken mij de ontvangst te bevestigen van deze brief en mij te bevestigen dat deze brief tezamen met Uw antwoord een Overeenkomst vormt tussen de Regering van de Republiek India en de Gemeenschap.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief nr. 2

Mijnheer,

Ik heb de eer U de ontvangst te melden van Uw brief van heden, die luidt als volgt:

"............................................................................................................"

Ik heb de eer U de instemming met het voorafgaande te bevestigen van de Regering van de in die brief bedoelde Republiek India.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Regering van de Republiek India

>RUIMTE VOOR DE TABEL>