Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap /* COM/2001/0815 def. - ACC 2002/0002 */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met de Russische Federatie voorziet in de sluiting van overeenkomsten inzake kwantitatieve regelingen voor de handel in onder het EGKS-verdrag vallende ijzer- en -staalproducten. De huidige overeenkomst inzake onder het EGKS-verdrag vallen ijzer- en staalproducten vervalt op 31 december 2001. Bepaalde ijzer- en staalproducten waarop de ijzer- en staalovereenkomst niet van toepassing is, zijn voorts onderworpen aan een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen. Dit systeem voor dubbele controle vervalt eveneens op 31 december 2001.

Tijdens de onderhandelingen over de nieuwe EGKS-overeenkomst zijn de partijen overeengekomen om voor het toezicht op de handel in bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en -staalproducten die buiten de EGKS-overeenkomst vallen, opnieuw een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen in te voeren. Het systeem voor dubbele controle moet de transparantie verbeteren en mogelijke verlegging van het handelsverkeer tegengaan. Het laat de toepassing van de desbetreffende bepalingen van de overeenkomsten betreffende de handel en aanverwante zaken onverlet, met name de bepalingen inzake antidumpingmaatregelen en vrijwaringsmaatregelen.

Het systeem voor dubbele controle moet gelden voor de periode 2002-2004. Het wordt ingesteld bij een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling.

2002/0002 (ACC)

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds [1], is op 1 december 1997 in werking getreden.

[1] PB L 327 van 28.11.1997, blz. 3.

(2) De Europese Gemeenschap en de Russische Federatie zijn overeengekomen voor bepaalde ijzer- een staalproducten een systeem voor dubbele controle in te stellen voor de periode van 13 oktober 1997 tot en met 31 december 1999. De desbetreffende overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij Besluit 97/741/EG van de Raad [2]. De toepassing van het systeem is verlengd van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2001 bij Besluit 2000/294/EG van de Raad [3]. Bij Verordening (EG) nr. 2153/97 van de Raad [4], verlengd bij Verordening (EG) nr. 793/2000 van de Raad [5], zijn de overeenkomstige uitvoeringsbepalingen voor de Gemeenschap vastgesteld.

[2] PB L 300 van 4.11.1997, blz. 36.

[3] PB L 96 van 18.4.2000, blz. 44.

[4] PB L 300 van 4.11.1997, blz. 1.

[5] PB L 96 van 18.4.2000, blz. 1.

(3) De Commissie heeft onderhandelingen gevoerd over een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap, wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

2. De tekst van de overeenkomst [6] is aan dit besluit gehecht.

[6] Zie bladzijde ... van dit Publicatieblad.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de in artikel 1 bedoelde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen en daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

BRIEF VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Mijnheer,

1. Ik heb de eer te verwijzen naar de lopende onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Russische Federatie over een nieuwe EGKS-overeenkomst voor ijzer en staal, waarbij overleg heeft plaatsgevonden over problemen met betrekking tot bepaalde ijzer- en staalproducten die onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallen, doch niet onder de EGKS-staalovereenkomst.

2. Naar aanleiding van dit overleg komen de partijen overeen voor bepaalde ijzer- en staalproducten een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen in te stellen, teneinde de transparantie te bevorderen en mogelijke verlegging van het handelsverkeer te voorkomen. Een omschrijving van dit systeem voor dubbele controle is aan deze brief gehecht.

3. Deze briefwisseling laat de toepassing van de relevante bepalingen van de bilaterale overeenkomsten betreffende de handel en aanverwante zaken onverlet, met name de bepalingen met betrekking tot antidumping- en vrijwaringsmaatregelen.

4. Elk der partijen kan te allen tijde voorstellen doen tot wijziging van de bijlage of de aanhangsels daarvan; dergelijke wijzigingen vereisen de wederzijdse instemming van de partijen en treden in werking zoals door de partijen wordt overeengekomen. Indien ten aanzien van een product dat onder het systeem voor dubbele controle valt antidumping- of vrijwaringsonderzoeken worden ingeleid, of antidumping- of vrijwaringsmaatregelen in de Europese Gemeenschap worden ingesteld, besluit de Russische Federatie of dit product van het systeem voor dubbele controle zal worden uitgesloten. Een dergelijk besluit is niet van invloed op het in het vrije verkeer brengen van het desbetreffende product in de Gemeenschap.

5. Ten slotte heb ik de eer voor te stellen dat indien deze brief, de bijlage en de aanhangsels voor uw regering aanvaardbaar zijn, zij tezamen een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie vormen, die op de datum van uw antwoord in werking zal treden.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Raad van de Europese Unie

BRIEF VAN DE REGERING VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE

Mijnheer,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van ..., welke als volgt luidt:

"1. Ik heb de eer te verwijzen naar de lopende onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Russische Federatie over een nieuwe EGKS-overeenkomst voor ijzer en staal, waarbij overleg heeft plaatsgevonden over problemen met betrekking tot bepaalde ijzer- en staalproducten die onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallen, doch niet onder de EGKS-staalovereenkomst.

2. Naar aanleiding van dit overleg komen de partijen overeen voor bepaalde ijzer- en staalproducten een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen in te stellen, teneinde de transparantie te bevorderen en mogelijke verlegging van het handelsverkeer te voorkomen. Een omschrijving van dit systeem voor dubbele controle is aan deze brief gehecht.

3. Deze briefwisseling laat de toepassing van de relevante bepalingen van de bilaterale overeenkomsten betreffende de handel en aanverwante zaken onverlet, met name de bepalingen met betrekking tot antidumping- en vrijwaringsmaatregelen.

4. Elk der partijen kan te allen tijde voorstellen doen tot wijziging van de bijlage of de aanhangsels daarvan; dergelijke wijzigingen vereisen de wederzijdse instemming van de partijen en treden in werking zoals door de partijen wordt overeengekomen. Indien ten aanzien van een product dat onder het systeem voor dubbele controle valt antidumping- of vrijwaringsonderzoeken worden ingeleid, of antidumping- of vrijwaringsmaatregelen in de Europese Gemeenschap worden ingesteld, besluit de Russische Federatie of dit product van het systeem voor dubbele controle zal worden uitgesloten. Een dergelijk besluit is niet van invloed op het in het vrije verkeer brengen van het desbetreffende product in de Gemeenschap.

5. Ten slotte heb ik de eer voor te stellen dat indien deze brief, de bijlage en de aanhangsels voor uw regering aanvaardbaar zijn, zij tezamen een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie vormen, die op de datum van uw antwoord in werking zal treden."

Ik heb de eer te bevestigen dat het bovenstaande voor mijn regering aanvaardbaar is, en dat uw brief, dit antwoord en de aangehechte bijlage en aanhangsels, overeenkomstig uw voorstel, tezamen een overeenkomst vormen.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regering van de Russische Federatie

BIJLAGE

bij de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

1.1. Vanaf de datum met ingang waarvan deze overeenkomst door de partijen wordt toegepast tot en met 31 december 2004, tenzij de partijen overeenkomen het systeem eerder te beëindigen, dient bij invoer in de Gemeenschap van de in aanhangsel I genoemde producten van oorsprong uit de Russische Federatie een door de autoriteiten in de Gemeenschap afgegeven toezichtdocument te worden overgelegd, dat met het in aanhangsel II opgenomen model overeenstemt.

1.2. Vanaf de datum met ingang waarvan deze overeenkomst door de partijen wordt toegepast tot en met 31 december 2004, tenzij de partijen overeenkomen het systeem eerder te beëindigen, is voor de invoer in de Gemeenschap van de in aanhangsel I genoemde producten van oorsprong uit de Russische Federatie bovendien een door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie afgegeven uitvoerdocument vereist. Uiterlijk op 31 maart van het jaar volgende op het jaar waarin de goederen zijn verzonden waarop het document betrekking heeft, dient het origineel van het uitvoerdocument door de importeur te worden overgelegd.

1.3. De verzending wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag waarop de goederen op het vervoermiddel zijn geladen waarmee zij zullen worden uitgevoerd.

1.4. Het uitvoerdocument stemt overeen met het in aanhangsel III opgenomen model. Het is geldig voor uitvoer naar het gehele douanegebied van de Gemeenschap.

1.5. De Russische Federatie deelt de Europese Commissie de namen en adressen mede van haar overheidsinstanties die bevoegd zijn voor afgifte en controle van de uitvoerdocumenten en doet de Europese Commissie tevens voorbeelden toekomen van de door deze instanties gebruikte stempels en handtekeningen. De Russische Federatie stelt de Commissie van eventuele wijzigingen in deze gegevens in kennis.

1.6. De producten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, worden ingedeeld volgens de tarief- en statistieknomenclatuur van de Gemeenschap (hierna ,gecombineerde nomenclatuur" of afgekort ,GN" genoemd). De oorsprong van de producten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, wordt vastgesteld overeenkomstig de in de Gemeenschap geldende regels.

1.7. De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap stellen de Russische Federatie in kennis van alle wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur (GN) die betrekking hebben op de onder deze overeenkomst vallende producten, voordat deze wijzigingen in de Gemeenschap in werking treden.

1.8. In aanhangsel IV is een aantal technische bepalingen opgenomen inzake de tenuitvoerlegging van het systeem voor dubbele controle.

2.1. De Russische Federatie doet de Gemeenschap nauwkeurige statistische gegevens toekomen over de door de Russische autoriteiten ingevolge punt 1.2 afgegeven uitvoerdocumenten. Deze gegevens worden de Commissie toegezonden uiterlijk aan het einde van de maand volgende op de maand waarop zij betrekking hebben.

2.2. De Gemeenschap doet de autoriteiten van de Russische Federatie nauwkeurige statistische gegevens toekomen over de door de lidstaten op grond van punt 1.1 afgegeven toezichtdocumenten met betrekking tot de uitvoerdocumenten die door de Russische autoriteiten zijn afgegeven. Deze gegevens worden de autoriteiten van de Russische Federatie toegezonden uiterlijk aan het einde van de maand volgende op de maand waarop zij betrekking hebben.

3. Indien nodig wordt op verzoek van een partij overleg gepleegd over problemen die zich bij het functioneren van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling mochten voordoen. Dit overleg vindt onverwijld plaats. Beide partijen nemen aan overleg op grond van dit punt deel in een geest van samenwerking, en met de wil de geschillen tussen hen op te lossen.

4. Kennisgevingen op grond van deze bepalingen worden gericht tot de volgende instanties:

- voor de Gemeenschap: de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

- voor de Russische Federatie: het Ministerie van Buitenlandse Economische Betrekkingen, Departement Regulering Buitenlandse Economische Activiteiten.

AANHANGSEL I

Producten die aan dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen zijn onderworpen

Russische Federatie

Koudgewalst bandstaal met een breedte van niet meer dan 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Elektroplaat met niet-georiënteerde korrels

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Elektroplaat met georiënteerde korrels

7226 11 90

AANHANGSEL II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Extension pages to be attached hereto

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Extension pages to be attached hereto

EUROPESE GEMEENSCHAP / TOEZICHTDOCUMENT

1. Geadresseerde (naam, volledig adres, land, BTW-nummer)

2. Nummer van afgifte

3. Voorziene plaats en datum van de invoer

4. Voor de afgifte bevoegde autoriteit (naam, adres en telefoonnummer)

5. Aangever/vertegenwoordiger (indien van toepassing) (naam, volledig adres)

6. Land van oorsprong (en nummer van geonomenclatuur)

7. Land van herkomst (en nummer van geonomenclatuur)

8. Laatste dag van geldigheid

9. Omschrijving van de goederen

10. GN-code en categorie

11. Hoeveelheid in kg (nettomassa) of in extra eenheden

12. Waarde cif grens Gemeenschap in EUR

13. Aanvullende gegevens

14. Visum van de bevoegde autoriteit

Datum: ....................................................

Handtekening: Stempel:

15. AFSCHRIJVINGEN

In het eerste deel van kolom 17 de beschikbare hoeveelheid en in het tweede deel de afgeschreven hoeveelheid aanduiden

16. Nettohoeveelheid (nettomassa of andere meeteenheid met aanduiding van de eenheid)

17. In cijfers

18. In letters voor de afgeschreven hoeveelheid

19. Douanedocument (soort en nummer) of uittreksel (nummer) en datum van afschrijving

20. Naam, lidstaat, handtekening en stempel van de afschrijvende autoriteit

Hier de eventuele verlengstrook bevestigen.

AANHANGSEL III

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

UITVOERDOCUMENT (EGKS en EG-ijzer en -staal)

1. Exporteur (naam, volledig adres, land).

2. Nummer.

3. Jaar.

4. Productgroep.

5. Geadresseerde (naam, volledig adres, land).

6. Land van oorsprong.

7. Land van bestemming.

8. Plaats en datum van verzending - Vervoermiddel.

9. Aanvullende gegevens.

10. Omschrijving van de goederen - Producent.

11. GN-code.

12. Hoeveelheid (1).

13. Fob-waarde (2).

14. VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT

15. Bevoegde autoriteit (naam, volledig adres, land).

Te ............................. , op ..............................

(Handtekening) (Stempel)

(1) Nettogewicht in kg en hoeveelheid, indien deze niet het nettogewicht is, in de voorgeschreven eenheid.

(2) In de valuta van het verkoopcontract.

AANHANGSEL IV

Russische Federatie

Technische bijlage inzake het systeem voor dubbele controle

1. De afmetingen van de uitvoerdocumenten zijn 210 × 297 mm. Het te gebruiken papier is wit en houtvrij, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is en weegt ten minste 25 g/m . De documenten worden in het Engels gesteld. Indien zij met de hand worden ingevuld, moet dit met inkt en in blokletters gebeuren. De documenten mogen kopieën bevatten, wanneer deze duidelijk als zodanig zijn aangeduid. Indien de documenten uit verscheidene exemplaren bestaan, is het bovenste blad het origineel. Op dit exemplaar wordt duidelijk het woord ,original" aangebracht en op de andere exemplaren het woord ,copy". Slechts het origineel wordt door de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap als geldig erkend voor de controle op de uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig de bepalingen van het systeem voor dubbele controle.

2. Elk document is ter identificatie van een al dan niet voorgedrukt gestandaardiseerd volgnummer voorzien. Dit volgnummer is als volgt samengesteld:

- twee letters ter aanduiding van het land van uitvoer: RU = Russische Federatie;

- twee letters ter aanduiding van de beoogde lidstaat van inklaring:

BE = België

DK = Denemarken

DE = Duitsland

EL = Griekenland

ES = Spanje

FR = Frankrijk

IE = Ierland

IT = Italië

LU = Luxemburg

NL = Nederland

AT = Oostenrijk

PT = Portugal

FI = Finland

SE = Zweden

GB = Verenigd Koninkrijk

- een getal van één cijfer dat het betrokken jaar aangeeft en dat met het laatste cijfer van dat jaar overeenkomt, bijvoorbeeld ,2" voor 2002;

- een getal van twee cijfers uit de reeks van 01 tot en met 99, dat het kantoor van afgifte in het land van uitvoer aangeeft;

- een volgnummer van vijf cijfers uit de reeks van 00001 tot 99999 dat aan de beoogde lidstaat van inklaring wordt toegekend.

3. De uitvoerdocumenten zijn geldig voor het kalenderjaar waarin zij zijn afgegeven, als vermeld in vak 3 van het uitvoerdocument.

4. Aangezien de importeur bij zijn aanvraag voor een invoerdocument het originele uitvoerdocument dient te overleggen, moeten uitvoerdocumenten zo veel mogelijk worden afgegeven voor afzonderlijke handelstransacties, en niet voor algemene contracten.

5. De Russische Federatie behoeft op het uitvoerdocument geen prijsgegevens te vermelden; deze gegevens worden echter op verzoek aan de bevoegde instanties van de Commissie beschikbaar gesteld.

6. Uitvoerdocumenten mogen worden afgegeven na de verzending van de producten waarop zij betrekking hebben. In dergelijke gevallen wordt op die documenten de vermelding ,issued retrospectively" aangebracht.

7. Bij diefstal, verlies of vernietiging van een uitvoerdocument kan de exporteur bij de bevoegde overheidsinstantie die het document heeft afgegeven een duplicaat aanvragen, dat wordt opgesteld aan de hand van de exportdocumenten waarover hij beschikt. Op het aldus afgegeven duplicaat van dit uitvoerdocument wordt de vermelding ,duplicate" aangebracht. Het duplicaat draagt de datum van het originele uitvoerdocument.

8. De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap worden onverwijld in kennis gesteld van intrekking of wijziging van reeds afgegeven uitvoerdocumenten, en waar van toepassing van de reden daarvan.

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. Begrotingslijn

Hoofdstuk 12

2. Juridische grondslag

Artikel 133 EG-verdrag

3. Benaming van de maatregel

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

4. Doel van de maatregel

Instelling van een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen op de uitvoer uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap van bepaalde onder het EG-verdrag en het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten.

5. Wijze van berekening

Het systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen heeft geen financiële gevolgen voor de communautaire begroting.