Home

Ontwerp Besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp Besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp Besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/2001/0414 def.


Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. In de sectoriële aanpassingen van bijlage I bij de EER-Overeenkomst is een overgangsperiode opgenomen welke door het Gemengd Comité van de EER kan worden herzien. Liechtenstein heeft in het kader van bedoelde herziening verzocht om een verlenging van de overgangsperiode.

2. De omstandigheden op grond waarvan de overgangsperiode werd toegekend, zijn niet veranderd. Liechtenstein past op dit ogenblik de Zwitserse wetgeving op dit gebied toe en beschikt over geen onafhankelijke capaciteit voor het naleven van de communautaire wetgeving. Een mogelijk resultaat van de voor 2001 geplande herziening is dat Liechtenstein wordt opgenomen in bijlage XI van de landbouwovereenkomst van 21 juni 1999 met Zwitserland op het ogenblik van de ratificering van deze overeenkomst door alle betrokken partijen.

3. Het Gemengd Comité van de EER dient derhalve bijgaand besluit tot wijziging van bijlage I bij de EER-Overeenkomst vast te stellen.

4. In artikel 1, lid 3, sub b), van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de EER-Overeenkomst wordt bepaald dat de Raad het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot dit soort besluiten vaststelt.

5. De Raad wordt derhalve verzocht aan bijgaand ontwerp-besluit zijn goedkeuring te hechten met het oog op de vaststelling ervan door het Gemengd Comité van de EER.

Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. ... van het Gemengd Comité van de EER van ... [1].

[1] PB L ...

(2) In Besluit nr. 1/95 van de EER-Raad van 10 maart 1995 [2] werd bepaald dat Liechtenstein de bepalingen van hoofdstuk I van de Overeenkomst op 1 januari 2000 ten uitvoer legt met dien verstande dat het Gemengd Comité van de EER in de loop van het jaar 1999 een nieuw onderzoek naar de situatie instelt.

[2] PB L 86 van 20.4.1995, blz. 58.

(3) Uit dit nieuw onderzoek is gebleken dat de specifieke omstandigheden in Liechtenstein op grond waarvan de overgangsperiode werd toegekend, niet zijn veranderd en in de afzienbare toekomst waarschijnlijk niet zullen veranderen.

(4) Het is derhalve wenselijk de overgangsperiode tot en met 31 december 2001 te verlengen in afwachting van een tegen die datum in te voeren vaste regeling,

BESLUIT:

Artikel 1

De tekst van de eerste alinea van de SECTORIËLE AANPASSINGEN van bijlage I bij de Overeenkomst wordt vervangen door:

"Liechtenstein wordt tot en met 31 december 2001 vrijgesteld van de bepalingen van hoofdstuk I (Veterinaire aangelegenheden). Het Gemengd Comité van de EER stelt in de loop van 2001, met het oog op de invoering van een vaste regeling, een nieuw onderzoek naar de situatie in.".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op [...], op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER [3] hebben plaatsgevonden.

[3] [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.] [Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven.]

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, .

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter

De Secretarissen van het Gemengd Comité van de EER