Home

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/2001/1277 def. */


Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Bij Besluit nr. 189/1999 van het Gemengd Comité van de EER van 17 december 1999 werd met betrekking tot Richtlijn 91/67/EEG van de Raad voorzien in een overgangsperiode tot en met 30 juni 2001 voor IJsland.

2. Het toekennen van een overgangsperiode werd gerechtvaardigd op grond van de noodzaak van analyses betreffende de kenmerken van bepaalde ziekten. Aangezien de daarop betrekking hebbende werkzaamheden nog niet zijn voltooid, dient de overgangsperiode voor IJsland te worden verlengd tot en met 30 juni 2002.

3. Het Gemengd Comité van de EER dient derhalve bijgaand besluit tot wijziging van bijlage I bij de EER-Overeenkomst vast te stellen.

4. In artikel 1, lid 3, sub b), van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de EER-Overeenkomst wordt bepaald dat de Raad het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot dit soort besluiten vaststelt.

5. De Raad wordt derhalve verzocht aan bijgaand ontwerp-besluit zijn goedkeuring te hechten met het oog op de vaststelling ervan door het Gemengd Comité van de EER.

Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. ... van het Gemengd Comité van de EER van ... [1].

[1] PB L ...

(2) Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurprodukten [2] werd bij Besluit nr. 69/98 van het Gemengd Comité van de EER van 17 juli 1998 [3] in de Overeenkomst opgenomen.

[2] PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1.

[3] PB L 158 van 24.6.1999, blz. 1.

(3) Bij Besluit nr. 189/1999 van het Gemengd Comité van de EER van 17 december 1999 [4] werd, met betrekking tot Richtlijn 91/67/EEG van de Raad, voor IJsland voorzien in een overgangsperiode tot en met 30 juni 2001.

[4] PB L 74 van 15.3.2001, blz. 24.

(4) Het toekennen van een overgangsperiode werd gerechtvaardigd op grond van de noodzaak van analyses betreffende de kenmerken van bepaalde ziekten. Aangezien de daarop betrekking hebbende werkzaamheden nog niet zijn voltooid, is het wenselijk de overgangsperiode voor IJsland tot en met 30 juni 2002 te verlengen.

(5) Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt in punt 5 (Richtlijn 91/67/EEG van de Raad) van deel 4.1 de datum "30 juni 2001" in lid 2 van artikel 28d in de aanpassingstekst vervangen door de datum "30 juni 2002".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op , op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER [5] hebben plaatsgevonden.

[5] Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, .

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter

De Secretarissen van het Gemengd Comité van de EER