Home

Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

Publicatieblad Nr. C 017 van 19/01/2001 blz. 0025 - 0025


Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

(2001/C 17/06)

De Commissie deelt mede dat de hierna volgende antidumpingmaatregelen binnenkort zullen vervallen.

Deze mededeling wordt gepubliceerd overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1).

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2238/2000 (PB L 257 van 11.10.2000, blz. 2).