Home

Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Europese Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle)

Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Europese Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle)

Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Europese Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle) /* COM/2002/0189 def. - ACC 2002/0088 */

Publicatieblad Nr. 262 E van 29/10/2002 blz. 0252 - 0261


Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Europese Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle)

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Het systeem van dubbele controle heeft tot doel de doorzichtigheid te verbeteren en eventuele verlegging van het handelsverkeer te voorkomen. Het is gebaseerd op de bepaling in de Europa-overeenkomst tussen de EG en Roemenië [1] dat elke partij een administratieve procedure kan instellen die ten doel heeft snel informatie te verschaffen over de ontwikkeling van de handelsstromen. De partijen zijn in 1996 overeengekomen dit systeem in te voeren voor een aantal ijzer- en staalproducten die door Roemenië naar de Gemeenschap worden uitgevoerd.

[1] PB L 357 van 31.12.1994, blz. 12.

Dit systeem van dubbele controle is tot 2001 ieder jaar in onderlinge overeenstemming verlengd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van het desbetreffende jaar. Het systeem is op 31 december 2001 met het verstrijken van verordening (EG) nr. 237/2001 [2] vervallen.

[2] PB L 35 van 6.2.2001, blz. 1.

Op haar bijeenkomst van 22 januari 2002 is de bilaterale contactgroep overeengekomen de Associatieraad aan te bevelen om het systeem van dubbele controle in 2002 opnieuw in te voeren.

Bijgevoegd voorstel heeft tot doel het systeem van dubbele controle opnieuw in te voeren voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002.

2002/0088 (ACC)

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Europese Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt :

(1) De Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, is op 1 februari 1995 in werking getreden [3].

[3] PB nr. L 357 van 31.12.1994, blz. 2.

(2) De partijen zijn bij Besluit nr. ..../2002 [4] van de Associatieraad overeengekomen om het systeem van dubbele controle opnieuw in te voeren voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002.

[4] Zie blz. .... van dit Publikatieblad

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 dient, in overeenstemming met de bepalingen van Besluit nr. ..../2002 van de Associatieraad, voor de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I genoemde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Roemenië een door de autoriteiten in de Gemeenschap afgegeven invoerdocument te worden overgelegd.

2. Voor het invoerdocument moet een formulier worden gebruikt dat overeenkomt met het in bijlage II opgenomen model.

3. De indeling van de producten waarop deze verordening betrekking heeft berust op de tarief- en statistieknomenclatuur van de Gemeenschap (hierna de "Gecombineerde Nomenclatuur" of "GN" genoemd). De oorsprong van de producten waarop deze verordening betrekking heeft wordt vastgesteld volgens de in de Gemeenschap geldende voorschriften.

4. Voor de in lid 1 vastgestelde periode dient voor de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I genoemde producten bovendien een uitvoerdocument te worden afgegeven door de bevoegde Roemeense autoriteiten. Het origineel van het uitvoerdocument dient door de importeur te worden overgelegd uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de goederen waarop het document betrekking heeft werden verzonden.

5. De verzending wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag waarop de goederen voor uitvoer in het vervoermiddel zijn ingeladen.

6. Het uitvoerdocument stemt overeen met het in bijlage III opgenomen model. Het is geldig voor uitgevoerde producten in het gehele douanegebied van de Gemeenschap.

7. Goederen die vóór 1 juli 2002 zijn verzonden vallen niet onder de werkingssfeer van deze verordening.

Artikel 2

1. Het in artikel 1, lid 1, bedoelde invoerdocument wordt automatisch en voor elke gevraagde hoeveelheid kosteloos afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaten binnen vijf werkdagen nadat een importeur in de Gemeenschap, ongeacht diens plaats van vestiging in de Gemeenschap, hiertoe een aanvraag heeft ingediend. De aanvraag wordt geacht uiterlijk drie dagen na de indiening door de bevoegde nationale autoriteit te zijn ontvangen, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

2. Een door één van de in bijlage IV vermelde bevoegde nationale autoriteiten afgegeven invoerdocument is geldig in de gehele Gemeenschap.

3. In de aanvraag van de importeur dienen de volgende gegevens te worden vermeld :

(a) de naam en het volledige adres van de aanvrager (met inbegrip van telefoon- en faxnummer en, eventueel, het door de bevoegde nationale autoriteit gebruikte identificatienummer) en, indien deze BTW-plichtig is, diens BTW-nummer;

(b) indien van toepassing, de naam en het volledige adres van de aangever of de vertegenwoordiger van de aanvrager (met inbegrip van diens telefoon- en faxnummer);

(c) de volledige naam en het volledige adres van de exporteur;

(d) een nauwkeurige omschrijving van de goederen, met inbegrip van :

- de handelsnaam,

- de code(s) van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN),

- het land van oorsprong,

- het land van verzending;

(e) per post van de Gecombineerde Nomenclatuur, het nettogewicht in kilogram en de hoeveelheid in de voorgeschreven eenheid, indien dit een andere is dan het nettogewicht;

(f) per post van de Gecombineerde Nomenclatuur, de cif-waarde van de goederen in euro, grens Gemeenschap;

(g) de vermelding of het goederen van tweede keuze of mindere kwaliteit betreft [5];

[5] Volgens de criteria vastgesteld in PB nr. C C 180 van 11.07.1991, blz. 4

(h) de voorziene periode en plaats van inklaring;

(i) de vermelding of de aanvraag een herhaling is van een eerdere aanvraag betreffende hetzelfde contract;

(j) de volgende verklaring, door de aanvrager gedateerd en ondertekend en met vermelding van zijn naam in hoofdletters :

"Ondergetekende verklaart dat de inlichtingen in deze aanvraag naar beste weten en te goeder trouw zijn verstrekt en dat hij in de Gemeenschap is gevestigd".

De importeur dient tevens een kopie over te leggen van het verkoop- of aankoopcontract, de pro formafactuur en/of, wanneer de goederen niet rechtstreeks in het land van productie zijn aangekocht, een door de desbetreffende staalfabrikant afgegeven productiecertificaat.

4. Invoerdocumenten mogen slechts worden gebruikt zolang de regelingen voor liberalisering van de invoer ten aanzien van de betrokken transacties van kracht blijven. Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in de geldende invoerregelingen, of van besluiten die in het kader van een overeenkomst of het beheer van een contingent worden genomen, geldt het volgende :

- de geldigheidsduur van invoerdocumenten bedraagt vier maanden,

- de geldigheidsduur van ongebruikte of slechts gedeeltelijk gebruikte invoerdocumenten kan met een zelfde termijn worden verlengd.

5. De importeur zendt invoerdocumenten die niet langer geldig zijn terug naar de instantie die ze heeft afgegeven.

Artikel 3

1. De vaststelling dat de prijs per eenheid waartegen de transactie wordt uitgevoerd de in het invoerdocument vermelde prijs met minder dan 5 % overschrijdt, of de vaststelling dat de totale waarde of hoeveelheid van de voor invoer aangebrachte goederen de in het invoerdocument vermelde waarde of hoeveelheid met minder dan 5 % overschrijdt, vormt geen belemmering voor het in het vrije verkeer brengen van de betrokken goederen.

2. De aanvragen en de invoerdocumenten zijn vertrouwelijk. Uitsluitend de bevoegde instanties en de aanvrager hebben inzage in deze stukken.

Artikel 4

1. Binnen de eerste tien dagen van elke maand delen de lidstaten de Commissie het volgende mede :

a) de hoeveelheid goederen en de waarde daarvan in euro waarvoor in de voorafgaande maand invoerdocumenten zijn afgegeven;

b) gegevens over de invoer gedurende de maand voorafgaand aan de onder a) bedoelde maand.

De door de lidstaten te verstrekken gegevens worden onderverdeeld naar product, GN-code en land.

2. De lidstaten doen kennisgeving van alle door hen vastgestelde onregelmatigheden of fraudegevallen en, in voorkomend geval, van de redenen waarom zij de afgifte van een invoerdocument hebben geweigerd.

Artikel 5

Kennisgevingen in verband met deze verordening worden gedaan aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen en worden op elektronische wijze toegezonden via het speciaal daarvoor opgezette geïntegreerde netwerk, tenzij het om dwingende technische redenen noodzakelijk is tijdelijk andere communicatiemiddelen te gebruiken.

Artikel 6

De verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE I

ROEMENIE

Lijst van producten waarop het systeem van dubbele controle van toepassing is (2002)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Hier de eventuele verlengstrook bevestigen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Hier de eventuele verlengstrook bevestigen

BIJLAGE III

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE IV

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des Affaires Economiques

Administration des Relations Economiques

Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

//

FRANCE

Service des Industries Manufacturières

DIGITIP

12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL

F-75572 Paris cedex 12

Fax: +33-1-53 44 91 81

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22 // IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/ Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Fax : +353-1-631 28 26

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45 35 46 64 01

//

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax : +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax : +49-61 96 9 42 26 //

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Téléfax : +352-46 61 38

ÅËËÁÓ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí

Äéåýèõíóç Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ñïþí

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

Fax : +301-3286094 //

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax : +31-50 526 06 98

m.i.v. 18.01.2002

Fax : +31-50 5232341

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax : +34-1-563 18 23/349 38 31 //

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstrasse 55-57

A-1030 Wien

Fax: +43-1-711 00/8386

PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Av. da República, 79

P-1000 Lisboa

Fax : 351-1-793 22 10 //

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: 46-8-30 67 59

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358 9 614 2852 // UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax : 44-1642-533 557