Home

Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/98 tot vaststelling van tijdelijke bijzondere maatregelen in de hopsector

Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/98 tot vaststelling van tijdelijke bijzondere maatregelen in de hopsector

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/98 tot vaststelling van tijdelijke bijzondere maatregelen in de hopsector

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Voorgesteld wordt dat de Raad het bijgevoegde voorstel voor een verordening aanneemt waarbij de vanaf 1998 geldende tijdelijke bijzondere maatregelen in de hopsector met een maand worden verlengd. Deze maatregelen zijn tweeërlei, namelijk het tijdelijk uit productie nemen en het rooien van percelen.

De maatregelen hebben ten doel het hopareaal in de Unie te verkleinen en zo het aanbod beter op de vraag af te stemmen en de markt te saneren.

Het areaal is nu weliswaar 10 % kleiner dan in 1997, maar het evenwicht op de hopmarkt is nog niet volledig bereikt, zodat noodzakelijk is de maatregelen tot inkrimping van het areaal nog een jaar verder toe te passen.

In ieder geval zal het evaluatieverslag dat de Commissie de Raad tegen 31 december 2003 moet voorleggen, betrekking hebben op alle bepalingen van de gemeenschappelijke marktordening, en dus ook op de bijzondere maatregelen.

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/98 tot vaststelling van tijdelijke bijzondere maatregelen in de hopsector

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad van 26 juli 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop [1], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1514/2001 [2], inzonderheid op artikel 16 bis,

[1] PB L 175 van 4.8.1971, blz. 1.

[2] PB L 201 van 26.7.2001, blz. 8.

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om de overschotsituatie op de markt te verhelpen, zijn bij Verordening (EG) nr. 1098/98 van de Raad van 25 mei 1998 [3] tijdelijke bijzondere maatregelen vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 16 bis van Verordening (EEG) nr. 1696/71. Daardoor hebben producentengroeperingen in lidstaten die besluiten de bijzondere maatregelen toe te passen, tot en met de oogst 2002 de mogelijkheid hoppercelen tijdelijk uit productie te nemen en/of definitief te rooien.

[3] PB L 157 van 25.5.1998, blz. 7.

(2) Hoewel door de toepassing van de bijzondere braakleggings- en rooimaatregelen in de eerste vier jaar van het door de Raad aangenomen vijfjarenprogramma het hopareaal nu 10 % kleiner is dan in 1997, is het evenwicht op de hopmarkt nog steeds niet bereikt, zodat deze maatregelen een jaar langer toegepast moeten worden.

(3) De artikelen 2 en 4 van Verordening (EG) nr. 1098/98 van de Raad moeten derhalve worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1098/98 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, lid 1:

- wordt in de eerste alinea "oogst 2002" vervangen door "oogst 2003";

- wordt in de tweede alinea "oogst 2003" vervangen door "oogst 2004".

2. In artikel 4 wordt de tweede alinea vervangen door:

"Zij is van toepassing met ingang van de oogst 1998 tot en met de oogst 2004".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

>RUIMTE VOOR DE TABEL>