Home

Ontwerp besluit van de Commissie betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie

Ontwerp besluit van de Commissie betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie

Ontwerp besluit van de Commissie betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie /* SEC/2002/0451 def. */


Ontwerp BESLUIT VAN DE COMMISSIE betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie

TOELICHTING

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met de Russische Federatie voorziet in de sluiting van overeenkomsten inzake de handel in onder het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten.

Voor de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten gold voor de periode van september 1997 tot en met 31 december 2001 een overeenkomst tussen de EG en de Russische Federatie. De regering van de Russische Federatie heeft verzocht om verlenging van die overeenkomst. De Raad besloot op 19 november 2001 de Commissie te machtigen over een nieuwe overeenkomst te onderhandelen. Deze onderhandelingen zijn inmiddels met succes afgerond, en de nieuwe overeenkomst is geparafeerd op 7.3.2002.

De uitvoeringsbepalingen voor die overeenkomst zijn vervat in bijgaande beschikking van de Commissie.

Ontwerp BESLUIT VAN DE COMMISSIE betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 95, eerste alinea,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité en met de eenparige instemming van de Raad,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Gedurende de jaren 1995 tot en met 2001 was de handel in bepaalde onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende producten onderworpen aan een overeenkomst tussen de partijen [1].

[1] PB L 5 van 8.1.1996, blz. 24, PB L 45 van 15.2.1997, blz. 40, PB L 300 van 4.11.1997, blz. 51.

(2) De Gemeenschap heeft met de Russische Federatie een nieuwe overeenkomst betreffende de handel in bepaalde onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende ijzer- en staalproducten gesloten, waarin de ontwikkelingen van de betrekkingen tussen de partijen in aanmerking zijn genomen [2].

[2] Zie bladzijde ... van dit Publicatieblad.

(3) Die overeenkomst voorziet in kwantitatieve maxima voor het in het vrije verkeer brengen van bepaalde ijzer- en staalproducten in de Gemeenschap gedurende de jaren 2002, 2003 en 2004 en biedt een kader voor de afschaffing van de kwantitatieve beperkingen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, met name wanneer ten aanzien van de ijzer- en staalproducten die onder de overeenkomst vallen verenigbare disciplines worden toegepast met betrekking tot concurrentie, overheidssteun en milieubescherming.

(4) Er dient te worden voorzien in middelen voor het beheer van de overeenkomst in de Gemeenschap, rekening houdende met de ervaring die is opgedaan met de tot dusver geldende overeenkomsten.

(5) Er dient te worden voorzien in controle van de oorsprong van de betrokken producten en in passende regelingen voor administratieve samenwerking daartoe.

(6) Voor een doeltreffende toepassing van de overeenkomst moet voor het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap van de betrokken producten een communautaire invoervergunning worden vereist en tevens worden voorzien in een regeling voor de afgifte van dergelijke communautaire invoervergunningen.

(7) Producten die in een vrije zone worden ondergebracht of die met toepassing van de regeling voor douane-entrepots, de regeling voor tijdelijke invoer of de regeling voor actieve veredeling (schorsingssysteem) worden ingevoerd, dienen niet op de voor deze producten vastgestelde maxima te worden afgeboekt.

(8) Om te waarborgen dat deze kwantitatieve maxima niet worden overschreden, moet een procedure voor het beheer daarvan worden ingesteld, die inhoudt dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten geen invoervergunningen afgeven dan nadat zij van de Commissie bevestiging hebben gekregen dat binnen het betrokken kwantitatieve maximum nog voldoende ruimte beschikbaar is.

(9) De overeenkomst voorziet in een stelsel voor samenwerking tussen de Russische Federatie en de Gemeenschap, teneinde te voorkomen dat zij door overlading, routeverlegging of op andere wijze wordt ontdoken. Tevens wordt voorzien in een overlegprocedure waarbij met het betrokken land overeenstemming kan worden bereikt over een overeenkomstige aanpassing van het betrokken kwantitatieve maximum wanneer blijkt dat de overeenkomst is ontdoken. De Russische Federatie heeft zich tevens bereid verklaard de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke aanpassingen snel kunnen worden toegepast. Indien met een leveranciersland niet binnen de gestelde termijn overeenstemming kan worden bereikt, mag de Gemeenschap tot de overeenkomstige aanpassing overgaan indien ontduiking onomstotelijk wordt aangetoond.

(10) Voor de invoer van producten waarop deze beschikking betrekking heeft, was met ingang van 1 januari 2002 een vergunning vereist krachtens Besluit nr. 2001/932/EGKS [3], zoals gewijzigd. De overeenkomst betreffende de handel in ijzer- en staalproducten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, bepaalt dat de desbetreffende hoeveelheden moeten worden afgeboekt op de maxima die bij deze beschikking voor 2002 worden vastgesteld,

[3] PB L 345 van 29.12.2001, blz. 71.

BESLUIT:

Artikel 1

Toepassingsgebied

1. Deze beschikking is van toepassing op de invoer van de in bijlage I vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit de Russische Federatie.

2. Voor de toepassing van lid 1 worden de ijzer- en staalproducten ingedeeld in de in bijlage I vastgestelde productgroepen.

3. De indeling van de in bijlage I vermelde producten berust op de gecombineerde nomenclatuur (GN). De procedures voor de toepassing van dit lid zijn vastgesteld in bijlage II, deel I.

4. De oorsprong van de in lid 1 bedoelde producten wordt vastgesteld overeenkomstig de terzake in de Gemeenschap geldende bepalingen.

5. De procedures voor de controle op de oorsprong van de in lid 1 bedoelde producten zijn vervat in de bijlagen II en III en in de terzake geldende communautaire wetgeving.

Artikel 2

Kwantitatieve maxima

1. De invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit de Russische Federatie is aan de in bijlage IV vastgestelde jaarlijkse kwantitatieve maxima onderworpen. Bij het in de Gemeenschap in het vrije verkeer brengen van de in bijlage I vermelde producten van oorsprong uit de Russische Federatie dient een door de autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig artikel 4 afgegeven invoervergunning te worden overgelegd.

De onder geleide van een vergunning ingevoerde producten worden afgeboekt op de kwantitatieve maxima die zijn vastgesteld voor het jaar waarin de producten uit het exporterende land zijn verzonden.

2. Om te waarborgen dat de hoeveelheden waarvoor invoervergunningen worden afgegeven nooit het totale kwantitatieve maximum voor elke productgroep overschrijden, geven de bevoegde autoriteiten de invoervergunningen niet af dan nadat zij van de Commissie de bevestiging hebben verkregen dat ten aanzien van het exporterende land de kwantitatieve maxima voor de betrokken groepen ijzer- en staalproducten waarvoor een of meer importeurs aanvragen bij genoemde autoriteiten hebben ingediend, nog niet zijn bereikt.

3. Na 1 januari 2002 ingevoerde producten waarvoor ingevolge Besluit nr. 2001/932/EGKS, zoals gewijzigd, van de Commissie een uitvoervergunning was vereist, worden van de desbetreffende in bijlage IV vervatte maxima voor 2002 afgeboekt.

4. Voor de toepassing van deze beschikking geldt met ingang van de datum van inwerkingtreding dat producten geacht worden te zijn verzonden op de datum waarop zij werden geladen op het vervoermiddel waarmee zij zijn uitgevoerd.

Artikel 3

Opschortende regelingen

1. De in bijlage IV bedoelde kwantitatieve maxima zijn niet van toepassing op producten die in een vrije zone of een vrij entrepot worden ondergebracht of die onder het stelsel van douane-entrepots, de regeling tijdelijke invoer of de regeling actieve veredeling (schorsingssysteem) worden ingevoerd.

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde producten vervolgens in het vrije verkeer worden gebracht, in ongewijzigde staat of na be- of verwerking, is artikel 2, lid 2, van toepassing, en worden de aldus in het vrije verkeer gebrachte producten van het desbetreffende in bijlage IV vastgestelde kwantitatieve maximum afgeboekt.

Artikel 4

Bijzondere regels voor het beheer van communautaire kwantitatieve maxima

1. Voor de toepassing van artikel 2, lid 2, geven de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, voordat zij invoervergunningen afgeven, de Commissie kennis van de hoeveelheden waarvoor zij met originele uitvoervergunningen gestaafde aanvragen voor invoervergunningen hebben ontvangen. De Commissie geeft per omgaande de bevestiging dat de aangevraagde hoeveelheden beschikbaar zijn voor invoer, in de volgorde waarin zij de kennisgevingen van de lidstaten heeft ontvangen.

2. De in de kennisgevingen aan de Commissie vervatte aanvragen zijn geldig indien daarin voor elk geval duidelijk is vermeld: het exporterende land, de betrokken productgroep, de in te voeren hoeveelheden, het nummer van de uitvoervergunning, het contingentjaar en de lidstaat waar de producten in het vrije verkeer zullen worden gebracht.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde kennisgevingen worden verricht langs elektronische weg over het voor dit doel opgezette geïntegreerde netwerk, tenzij om dwingende technische redenen tijdelijk andere communicatiemiddelen moeten worden gebruikt.

4. Voor zover mogelijk, geeft de Commissie de autoriteiten bevestiging van de volledige hoeveelheid die in de ter kennis gebrachte aanvragen voor elke productgroep is aangegeven. Indien aanvragen waarvan kennis wordt gegeven de maxima overschrijden, neemt de Commissie bovendien onverwijld contact op met de Russische autoriteiten, teneinde opheldering en een spoedige oplossing te verkrijgen.

5. Wanneer de bevoegde instanties ervan kennisnemen dat hoeveelheden tijdens de geldigheidsduur van de invoervergunning niet worden gebruikt, delen zij dit de Commissie onmiddellijk mede. Dergelijke ongebruikte hoeveelheden worden automatisch overgeboekt naar de nog resterende hoeveelheden van het totale kwantitatieve maximum van de Gemeenschap voor elke betrokken productgroep.

6. De invoervergunningen of gelijkwaardige documenten worden afgegeven overeenkomstig het bepaalde in bijlage II.

7. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten melden de Commissie wanneer zij reeds afgegeven invoervergunningen of gelijkwaardige documenten annuleren in gevallen dat de overeenkomstige uitvoervergunningen door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie zijn ingetrokken of geannuleerd. Indien de Commissie of de bevoegde autoriteiten van een lidstaat echter door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie van de intrekking of annulering van een uitvoervergunning in kennis worden gesteld wanneer de betrokken producten reeds in de Gemeenschap zijn ingevoerd, worden de betrokken hoeveelheden afgeboekt op het kwantitatieve maximum voor het jaar waarin de producten zijn verzonden.

8. De Commissie kan alle voor de tenuitvoerlegging van dit artikel noodzakelijke maatregelen nemen.

Artikel 5

Statistieken

1. De lidstaten stellen de Commissie binnen één maand na het einde van elke maand in kennis van de totale hoeveelheid van de in bijlage I vermelde ijzer- en staalproducten die in die maand in het vrije verkeer is gebracht, onder opgave van de code van de gecombineerde nomenclatuur en in de eenheden, met inbegrip van de eventuele bijzondere maatstaf, die voor deze code van toepassing zijn. De invoer wordt volgens de gebruikelijke statistische methoden gerubriceerd.

2. De Commissie ontvangt van de lidstaten vóór 31 maart van elk jaar statistische gegevens betreffende de invoer in het voorafgaande jaar, zodat zij de ontwikkelingen op de markt van de onder deze beschikking vallende producten kan volgen.

Artikel 6

Ontduiking

1. Indien de Commissie aan de hand van het onderzoek dat overeenkomstig de in bijlage III vastgestelde procedures werd uitgevoerd, vaststelt dat de gegevens waarover zij beschikt aantonen dat in bijlage I vermelde producten van oorsprong uit de Russische Federatie door middel van overlading, routeverlegging of anderszins in de Gemeenschap zijn ingevoerd met ontduiking van de kwantitatieve maxima, en dat derhalve de nodige aanpassingen moeten worden verricht, verzoekt zij om overleg, teneinde tot overeenstemming te kunnen komen over een gelijkwaardige aanpassing van de overeenkomstige kwantitatieve maxima.

2. In afwachting van de resultaten van het in lid 1 bedoelde overleg, kan de Commissie de Russische Federatie verzoeken de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat bij duidelijk bewijs van ontduiking de bij dit overleg overeengekomen aanpassing van de kwantitatieve maxima kan worden verricht voor het jaar waarin het verzoek om overleg is ingediend, ofwel voor het daaropvolgende jaar, indien de maxima van het lopende jaar reeds zijn bereikt.

3. Indien de Gemeenschap en de Russische Federatie geen bevredigende oplossing kunnen vinden en de Commissie vaststelt dat duidelijk bewijs van ontduiking voorhanden is, brengt de Commissie op de kwantitatieve maxima een gelijkwaardige hoeveelheid producten van oorsprong uit de Russische Federatie in mindering.

Artikel 7

Slotbepalingen

Wijzigingen in de bijlagen die noodzakelijk zijn in verband met de sluiting, de wijziging of het verstrijken van overeenkomsten met de Russische Federatie, in verband met aanpassingen van de kwantitatieve maxima die verricht zijn overeenkomstig de relevante bepalingen van de overeenkomst met de Russische Federatie betreffende de handel in bepaalde onder het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten, of in verband met wijzigingen in de communautaire voorschriften inzake statistieken, douaneregelingen of gemeenschappelijke invoerregelingen, worden vastgesteld door de Europese Commissie.

Artikel 8

Deze beschikking vormt in geen geval een afwijking van het bepaalde in de bilaterale overeenkomst betreffende de handel in bepaalde onder het EGKS-verdrag vallende ijzer- en staalproducten die de Gemeenschap met de Russische Federatie heeft gesloten; bij alle geschillen prevaleren de bepalingen van die overeenkomst.

Artikel 9

Deze beschikking treedt in werking op en is van toepassing met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze beschikking is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

RUSSISCHE FEDERATIE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

DEEL I

INDELING

Artikel 1

De indeling van de onder deze beschikking vallende ijzer- en staalproducten geschiedt op basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN).

Artikel 2

Op initiatief van de Commissie of van een lidstaat onderzoekt de afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur van het Comité Douanewetboek, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 [4] van de Raad, zoals gewijzigd bij artikel 252 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 [5], met spoed overeenkomstig het bepaalde in voornoemde verordeningen alle vraagstukken in verband met de indeling van de onder deze beschikking vallende producten in de gecombineerde nomenclatuur (GN), teneinde deze producten in de juiste productgroepen in te delen.

[4] PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

[5] PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

Artikel 3

De Commissie stelt de Russische Federatie in kennis van alle wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur (GN) die gevolgen hebben voor de onder deze beschikking vallende producten, zodra deze door de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap zijn vastgesteld.

Artikel 4

De Commissie stelt de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie in kennis van de overeenkomstig de communautaire voorschriften genomen besluiten betreffende de indeling van onder deze beschikking vallende producten, uiterlijk binnen één maand nadat deze besluiten zijn genomen. Deze kennisgeving bevat:

a) een omschrijving van de betrokken producten;

b) de desbetreffende productgroep en de code van de gecombineerde nomenclatuur (GN-code);

c) de redenen voor het besluit.

Artikel 5

1. Indien een overeenkomstig de communautaire procedures genomen indelingsbesluit de indeling of de productgroep van een onder deze beschikking vallend product wijzigt, nemen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een termijn van dertig dagen na de datum van bekendmaking door de Commissie in acht, voor het besluit ten uitvoer wordt gelegd.

2. Voor producten die vóór de datum van het indelingsbesluit zijn verzonden, blijft de vroegere indeling van toepassing, mits zij binnen zestig dagen na die datum ten invoer worden aangegeven.

Artikel 6

Wanneer een indelingsbesluit, genomen overeenkomstig de in artikel 5 van deze bijlage bedoelde communautaire procedures, betrekking heeft op een productgroep waarop een kwantitatief maximum van toepassing is, opent de Commissie indien nodig zo spoedig mogelijk het in artikel 9 van de beschikking bedoelde overleg teneinde tot overeenstemming te komen over de aanpassing van de in bijlage IV vermelde kwantitatieve maxima.

Artikel 7

1. Wanneer in de documenten die voor de invoer van onder deze beschikking vallende producten vereist zijn, een andere indeling is aangegeven dan die welke is vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij worden ingevoerd, is op die goederen voorlopig de invoerregeling van toepassing waaraan zij, overeenkomstig de bepalingen van deze beschikking, op basis van de door voornoemde autoriteiten vastgestelde indeling zijn onderworpen, onverminderd enige andere terzake geldende bepaling.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten stellen de Commissie in kennis van de in lid 1 bedoelde gevallen, met vermelding van:

- de hoeveelheid van de betrokken producten;

- de op het invoerdocument vermelde productgroep en die welke door de bevoegde autoriteiten is vastgesteld;

- het nummer van de uitvoervergunning en de daarin vermelde categorie.

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten geven geen nieuwe invoervergunning af voor onder de in bijlage IV vermelde communautaire kwantitatieve maxima vallende ijzer- en staalproducten waarvan de indeling is gewijzigd, dan nadat zij van de Commissie bevestiging hebben ontvangen dat de in te voeren hoeveelheden overeenkomstig de in artikel 4 van de beschikking vastgestelde procedure beschikbaar zijn.

4. De Commissie stelt de betrokken exporterende landen op de hoogte van de in dit artikel bedoelde gevallen.

Artikel 8

In de in artikel 7 bedoelde gevallen, evenals in soortgelijke door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie bekendgemaakte gevallen, treedt de Commissie indien nodig in overleg met de Russische Federatie, teneinde tot overeenstemming te komen over de definitieve indeling van de producten waarover het geschil is gerezen.

Artikel 9

In overleg met de bevoegde autoriteiten van de importerende lidstaat of lidstaten en van de Russische Federatie kan de Commissie in de in artikel 8 bedoelde gevallen de definitieve indeling vaststellen van de producten waarover het geschil is gerezen.

Artikel 10

Indien een geschil als bedoeld in artikel 7 niet overeenkomstig artikel 9 kan worden beslecht, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2658/87 de definitieve indeling van de goederen in de gecombineerde nomenclatuur vast.

DEEL II

SYSTEEM VOOR DUBBELE CONTROLE

(voor het beheer van de kwantitatieve maxima)

Artikel 11

1. De bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie geven uitvoervergunningen af voor alle zendingen van ijzer- en staalproducten waarop de in bijlage IV vermelde kwantitatieve maxima van toepassing zijn, totdat deze maxima zijn bereikt.

2. De importeur legt met het oog op de afgifte van de in artikel 14 bedoelde invoervergunning het origineel van de uitvoervergunning over.

Artikel 12

1. De uitvoervergunning voor producten waarop een kwantitatief maximum van toepassing is, wordt gesteld op een formulier van het in aanhangsel I van deze bijlage opgenomen model. In de vergunning moet onder meer zijn vermeld dat de betrokken hoeveelheid op het kwantitatieve maximum voor de betrokken productgroep is afgeboekt.

2. Elke uitvoervergunning bestrijkt slechts één van de in bijlage I vermelde productgroepen.

Artikel 13

De uitvoer wordt afgeboekt op de kwantitatieve maxima die zijn vastgesteld voor het jaar waarin de in de uitvoervergunning vermelde producten zijn verzonden in de zin van artikel 2, lid 5, van de beschikking.

Artikel 14

1. Mits de Commissie overeenkomstig artikel 4 van de beschikking heeft bevestigd dat de gevraagde hoeveelheid nog in het kwantitatieve maximum aanwezig is, geven de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een invoervergunning af binnen vijf werkdagen na de datum waarop de importeur het origineel van de overeenkomstige uitvoervergunning heeft overgelegd. De uitvoervergunning moet uiterlijk op 31 maart van het jaar volgende op het jaar van verzending van de goederen worden overgelegd. Invoervergunningen kunnen worden afgegeven door de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat, ongeacht de lidstaat van bestemming die op de uitvoervergunning is vermeld, voor zover de Commissie overeenkomstig artikel 4 van de beschikking heeft bevestigd dat er ruimte voor de gevraagde hoeveelheid binnen het betrokken kwantitatieve maximum beschikbaar is.

2. De invoervergunningen zijn vanaf de datum van afgifte vier maanden geldig. Op met redenen omkleed verzoek van de importeur kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de geldigheidsduur met ten hoogste twee maanden verlengen. Van dergelijke verlengingen wordt de Commissie op de hoogte gesteld. In uitzonderlijke omstandigheden kan de importeur om een tweede verlenging verzoeken. Dergelijke bijzondere verzoeken kunnen slechts door middel van een overeenkomstig de procedure van artikel 7 van de beschikking genomen besluit worden ingewilligd.

3. De invoervergunningen worden gesteld op een formulier van het in aanhangsel II van deze bijlage opgenomen model en zijn in het gehele douanegebied van de Gemeenschap geldig.

4. De aangifte of de aanvraag voor een invoervergunning van de importeur bevat de volgende gegevens:

a) de volledige naam en het volledige adres van de exporteur;

b) de volledige naam en het volledige adres van de importeur;

c) een nauwkeurige omschrijving van de goederen en de code van de gecombineerde nomenclatuur (GN-code);

d) het land van oorsprong van de goederen;

e) het land van verzending;

f) de juiste productgroep en de hoeveelheid, uitgedrukt in de eenheid die in bijlage IV van de beschikking voor de betrokken producten is vermeld;

g) het nettogewicht voor elke post van de gecombineerde nomenclatuur;

h) de cif-waarde van de producten franco grens Gemeenschap per post van de gecombineerde nomenclatuur (als vermeld in vak 13 van de uitvoervergunning);

i) de vermelding of het goederen van tweede keuze of mindere kwaliteit betreft;

j) in voorkomend geval de data van betaling en levering en een afschrift van de vrachtbrief en het koopcontract;

k) de datum en het nummer van de uitvoervergunning;

l) eventuele voor administratieve doeleinden gebruikte interne codes;

m) de datum en de handtekening van de importeur.

5. Importeurs zijn niet verplicht de volledige hoeveelheid waarop een invoervergunning betrekking heeft in één keer in te voeren.

Artikel 15

De door de autoriteiten van de lidstaten afgegeven invoervergunningen zijn geldig voor de hoeveelheid die is vermeld in de aan deze vergunningen ten grondslag liggende, door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie afgegeven uitvoervergunningen, mits deze uitvoervergunningen geldig zijn.

Artikel 16

Invoervergunningen of gelijkwaardige documenten worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 2, zonder onderscheid aan elke importeur in de Gemeenschap afgegeven, ongeacht waar deze in de Gemeenschap gevestigd is en onverminderd de verplichting tot naleving van de andere terzake geldende bepalingen.

Artikel 17

1. Indien de Commissie constateert dat de Russische Federatie voor een bepaalde productgroep, in enig jaar waarin de overeenkomst van toepassing is, uitvoervergunningen heeft afgegeven voor een hoeveelheid die het voor die productgroep vastgestelde kwantitatieve maximum overschrijdt, wordt de bevoegde autoriteiten van afgifte in de lidstaten onmiddellijk gelast de afgifte van invoervergunningen op te schorten. In dat geval leidt de Commissie onverwijld overleg in.

2. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat geven geen invoervergunningen af voor producten van oorsprong uit Rusland die niet door overeenkomstig de bepalingen van deze bijlage afgegeven vervoervergunningen worden gedekt.

DEEL III

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 18

1. De in artikel 11 van deze bijlage bedoelde uitvoervergunning en het certificaat van oorsprong (volgens bijgaand model) mogen extra exemplaren bevatten, mits deze duidelijk als kopieën zijn aangeduid. De documenten worden in het Engels gesteld.

2. Indien de in lid 1 bedoelde documenten met de hand worden ingevuld, geschiedt dit met inkt en in blokletters.

3. De afmetingen van de uitvoervergunningen of gelijkwaardige documenten en de certificaten van oorsprong zijn 210 × 297 mm. Het te gebruiken papier is wit en houtvrij en zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is, en weegt ten minste 25 g/m . Elk deel is voorzien van een geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

4. Slechts het origineel wordt door de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap als geldig erkend voor de invoer van de betrokken producten overeenkomstig de beschikking.

5. Uitvoervergunningen of gelijkwaardige documenten en certificaten van oorsprong zijn voorzien van een al dan niet voorgedrukt volgnummer, aan de hand waarvan zij kunnen worden geïdentificeerd.

6. Dit volgnummer is als volgt samengesteld:

- twee letters ter aanduiding van het land van uitvoer: RU = Russische Federatie;

- twee letters die de lidstaat van de beoogde bestemming aangeven:

BE = België

DK = Denemarken

DE = Duitsland

EL = Griekenland

ES = Spanje

FR = Frankrijk

IE = Ierland

IT = Italië

LU = Luxemburg

NL = Nederland

AT = Oostenrijk

PT = Portugal

FI = Finland

SE = Zweden

GB = Verenigd Koninkrijk

- een getal van één cijfer dat het contingentjaar aangeeft en dat met het laatste cijfer van dat jaar overeenkomt, bijvoorbeeld ,2" voor 2002;

- een getal van twee cijfers dat het kantoor van afgifte in het exporterende land aanduidt;

- een uit vijf cijfers bestaand volgnummer uit de reeks van 00001 tot 99999, dat aan de lidstaat van bestemming wordt toegekend.

Artikel 19

De uitvoervergunning en het certificaat van oorsprong mogen worden afgegeven na de verzending van de goederen waarop zij betrekking hebben. In dat geval wordt op deze documenten de vermelding ,issued retrospectively" aangebracht.

Artikel 20

In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een uitvoervergunning of een certificaat van oorsprong kan de exporteur de bevoegde autoriteit die het document heeft afgegeven, verzoeken een duplicaat op te stellen aan de hand van de exportdocumenten waarover de exporteur beschikt. Op het aldus afgegeven duplicaat wordt het woord ,duplicate" vermeld.

Op het duplicaat wordt de datum van de oorspronkelijke vergunning of het oorspronkelijke certificaat vermeld.

DEEL IV

COMMUNAUTAIRE INVOERVERGUNNING - GEMEENSCHAPPELIJK FORMULIER

Artikel 21

1. De formulieren die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten (waarvan de lijst aan deze bijlage is gehecht) voor de afgifte van de in artikel 14 bedoelde invoervergunningen worden gebruikt, dienen in overeenstemming te zijn met het model van de invoervergunning dat in aanhangsel II van deze bijlage is opgenomen.

2. De invoervergunningen en de uittreksels worden opgesteld in twee exemplaren, waarvan een, dat het nummer 1 draagt en van de vermelding ,Exemplaar voor de vergunninghouder" voorzien is, de aanvrager ter hand wordt gesteld, terwijl het andere, dat het nummer 2 draagt en van de vermelding ,Exemplaar voor de autoriteit van afgifte" voorzien is, wordt bewaard door de autoriteit die de vergunning heeft afgegeven. De bevoegde autoriteiten kunnen voor administratieve doeleinden aan formulier nr. 2 een aantal bijkomende exemplaren toevoegen.

3. De formulieren worden gedrukt op wit, houtvrij papier, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is, met een gewicht van 55 tot 65 g/m . De afmetingen zijn 210 × 297 mm. De regelafstand bedraagt 4,24 mm. De indeling van de formulieren moet strikt in acht worden genomen. Beide zijden van exemplaar nr. 1, dat de eigenlijke vergunning vormt, zijn bovendien voorzien van een rode geguillocheerde onderdruk die elke vervalsing met mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

4. De lidstaten dragen zorg voor het drukken van de formulieren. Deze mogen tevens worden gedrukt door drukkerijen die daartoe zijn erkend door de lidstaat waar zij gevestigd zijn. In dit geval dient op elk formulier een verwijzing naar deze erkenning voor te komen. Voorts worden op elk formulier de naam en het adres van de drukker vermeld of een teken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd.

5. Bij afgifte worden de invoervergunningen of de uittreksels van een door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten toegekend afgiftenummer voorzien. Het nummer van de invoervergunning wordt de Commissie langs elektronische weg, via het overeenkomstig artikel 4 opgezette geïntegreerde netwerk, medegedeeld.

6. De vergunningen en de uittreksels worden gesteld in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat van afgifte.

7. In vak 10 vermelden de bevoegde autoriteiten de productgroep van de betrokken ijzer- en staalproducten.

8. De tekens van de met de afgifte belaste instanties en die van de met de afboeking belaste autoriteiten worden door middel van een stempel aangebracht. Het stempel van de autoriteiten van afgifte mag evenwel worden vervangen door een droogstempel, in combinatie met letters en cijfers die door perforatie van de vergunning worden verkregen of die daarop worden gedrukt. De toegewezen hoeveelheid wordt door de autoriteit van afgifte op zodanige wijze vermeld dat geen vervalsing mogelijk is en geen cijfers of tekens kunnen worden toegevoegd (bijvoorbeeld 1 000 EUR).

9. De keerzijde van de exemplaren nr. 1 en nr. 2 is voorzien van een vak waarin de hoeveelheden kunnen worden vermeld, hetzij door de douaneautoriteiten bij het vervullen van de invoerformaliteiten, hetzij door de bevoegde administratieve autoriteiten bij de afgifte van een uittreksel.

Indien de voor de afboekingen op een vergunning of uittreksel bestemde ruimte ontoereikend is, kunnen de bevoegde autoriteiten daaraan een of meer verlengstroken bevestigen met dezelfde vakken als op de keerzijde van de exemplaren nr. 1 en nr. 2 van de vergunning of het uittreksel. De autoriteiten die de afboeking verrichten brengen hun stempel op zodanige wijze aan dat dit zich voor de helft op de vergunning of het uittreksel en voor de helft op de verlengstrook bevindt. Indien meer dan een verlengstrook wordt gebruikt, wordt elke verlengstrook en de daaraan voorafgaande verlengstrook op dezelfde wijze afgestempeld.

10. De door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven invoervergunningen en uittreksels of aangebrachte vermeldingen en visa hebben in alle lidstaten dezelfde rechtsgevolgen als de door de autoriteiten van deze lidstaten afgegeven documenten, respectievelijk als de door deze aangebrachte vermeldingen en visa.

11. Indien nodig kunnen de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten een vertaling van de op de vergunningen of uittreksels aangebrachte vermeldingen in de officiële taal of in een van de officiële talen van die lidstaat verlangen.

UITVOERVERGUNNING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

UITVOERVERGUNNING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

CERTIFICAAT VAN OORSPRONG

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

CERTIFICAAT VAN OORSPRONG

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des Affaires Économiques

Administration des Relations Économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

//

FRANCE

Setice

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: +33-1-55 07 46 69

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22 // IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/ Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Fax : +353-1-631 28 26

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45 35 46 64 01

//

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax : +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax : +49-61 96 9 42 26 //

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Téléfax : +352-46 61 38

ÅËËÁÓ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí

Äéåýèõíóç Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ñïþí

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

Fax : +301-3286094 //

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax : +31-50 526 06 98

m.i.v. 18.01.2002

Fax : +31- 50 5232341

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax : +34-1-563 18 23/349 38 31 //

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstrasse 55-57

A-1030 Wien

Fax: +43-1-711 00/8386

PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo

P-1100 Lisboa

Fax : 351- 21 881 42 61 //

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: 46-8-30 67 59

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: + 358 9 614 2852 //

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax : 44-1642-533 557

BIJLAGE III

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 1

De Commissie doet de autoriteiten van de lidstaten de namen en adressen toekomen van de autoriteiten in de Russische federatie die voor de afgifte van certificaten van oorsprong en van uitvoervergunningen bevoegd zijn, tezamen met voorbeelden van de door deze autoriteiten gebruikte stempels.

Artikel 2

Voor de ijzer- en staalproducten waarop de dubbele controle van toepassing is, delen de lidstaten de Commissie binnen de eerste tien dagen van elke maand de totale hoeveelheid mede waarvoor in de voorafgaande maand invoervergunningen zijn afgegeven, in de juiste eenheden, per productgroep en per land van oorsprong.

Artikel 3

1. De certificaten van oorsprong of uitvoervergunningen worden achteraf gecontroleerd door middel van steekproeven, of wanneer de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap gegronde redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van het certificaat van oorsprong of van de uitvoervergunning of aan de juistheid van de daarop vermelde gegevens inzake de oorsprong van de betrokken goederen.

In dergelijke gevallen zenden de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap het certificaat van oorsprong, de uitvoervergunning of een kopie daarvan terug aan de bevoegde overheidsinstantie in de Russische Federatie, met opgave van de formele en/of materiële redenen van het verzoek om controle. Indien de factuur is overgelegd, wordt deze (of een kopie ervan) bij het certificaat van oorsprong of de uitvoervergunning (of een kopie ervan) gevoegd. De bevoegde autoriteiten verstrekken tevens alle beschikbare informatie die het vermoeden heeft doen ontstaan dat de gegevens van het certificaat of van de vergunning niet juist zijn.

2. Lid 1 is ook van toepassing op controles achteraf van verklaringen van oorsprong.

3. De resultaten van de overeenkomstig lid 1 verrichte controles achteraf worden de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap binnen drie maanden medegedeeld. Uit deze informatie moet blijken of het betwiste certificaat, de betwiste vergunning of de betwiste verklaring betrekking heeft op de feitelijk uitgevoerde goederen en of deze goederen krachtens de onderhavige beschikking naar de Gemeenschap mogen worden uitgevoerd. Op verzoek van de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap worden bij deze mededeling tevens kopieën gevoegd van alle documenten die nodig zijn om de feiten, met name de oorsprong van de goederen, vast te stellen [6].

[6] Met het oog op de controle achteraf van de certificaten van oorsprong worden kopieën van deze certificaten en van de bijbehorende uitvoerdocumenten ten minste twee jaar door de bevoegde regeringsinstantie van elk exporterend land bewaard.

4. Mocht bij dergelijke controles blijken dat misbruik of ernstige onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij het gebruik van de verklaringen inzake de oorsprong, dan stelt de betrokken lidstaat de Commissie hiervan in kennis. De Commissie geeft deze informatie aan de andere lidstaten door. De Commissie kan besluiten dat bij invoer van de desbetreffende goederen in de Gemeenschap een certificaat van oorsprong uit de Russische Federatie, als bedoeld in artikel 18, lid 1, van bijlage II, moet worden overgelegd.

5. De steekproefsgewijze toepassing van de in dit artikel bedoelde procedure mag geen beletsel vormen voor de toelating van de betrokken goederen tot het vrije verkeer.

Artikel 4

1. Wanneer de in artikel 2 bedoelde controles of de informatie waarover de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap beschikken, erop wijzen dat de bepalingen van deze beschikking worden geschonden, verzoeken deze autoriteiten de Russische Federatie een onderzoek in te stellen of te doen instellen naar transacties die op de bepalingen van deze beschikking een inbreuk vormen of lijken te vormen. De resultaten van dit onderzoek worden de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap medegedeeld, tezamen met alle andere gegevens aan de hand waarvan de werkelijke oorsprong van de goederen kan worden vastgesteld.

2. In het kader van de in deze bijlage bedoelde maatregelen kunnen de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap met de bevoegde overheidsinstanties van de Russische Federatie alle inlichtingen uitwisselen die nuttig worden geacht om overtreding van de bepalingen van deze beschikking te voorkomen.

3. Wanneer wordt vastgesteld dat op de bepalingen van deze beschikking inbreuk is gemaakt, kan de Commissie, overeenkomstig de in artikel 7 van deze beschikking omschreven procedure en in overeenstemming met de Russische Federatie maatregelen nemen om herhaling van dergelijke inbreuken te voorkomen.

Artikel 5

De Commissie coördineert het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten dat uit hoofde van de bepalingen van deze bijlage geschiedt. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in kennis van de maatregelen die zij hebben getroffen en van de resultaten daarvan.

BIJLAGE IV

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN

RUSSISCHE FEDERATIE

(ton)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>