Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2002/C 24/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen: 19.9.2001

Lidstaat: Duitsland

Nummer van de steunmaatregel: N 176/01

Benaming: O & O-project "Integratie Bustechnologie in scheepsbouw" door Flensburger Schiffbau-Gesellschaft GmbH & Co. KG

Doelstelling: Aanpassing bussystemen aan scheepsbouw op basis van een volledig uitgewerkt ontwerp dat vanuit veiligheidsoogpunt wordt beoordeeld en van de analyse van de systematische integratie van bustechnologie in de productieprocessen van een scheepswerf

Rechtsgrond: "Schifffahrt und Meerestechnik für das 21. Jahrhundert" (N 156/2000) een op 15.11.2000 door de Commissie goedgekeurde regeling

Begrotingsmiddelen: 371990 DEM (190195,47 EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: 40 %

Looptijd: Twee jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 3.7.2001

Lidstaat: Duitsland (Saarland)

Nummer van de steunmaatregel: N 271/2000

Benaming: "Energie-arm huis"

Doelstelling: Het demonstreren van nieuwe middelen tot vermindering van de CO2-uitstoot, energiebesparing, enz. (Energiebesparing)

Rechtsgrond: Haushaltsgesetz

Begrotingsmiddelen: 146653 DEM (circa 73000 EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: 45 % van de extra milieukosten

Looptijd: Toekenning na goedkeuring door de Commissie

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 11.12.2001

Lidstaat: België

Nummer van de steunmaatregel: N 550/01

Benaming: Publiek-private samenwerking voor laad- en losinstallaties

Doelstelling: Steunverlening voor de bouw van infrastructuur voor binnenvaartterminals met het doel het gebruik van de binnenwateren voor het vervoer van goederen te bevorderen

Rechtsgrond: Vlaamse decreet van 18 december 1992, Artikelen 44-49

Begrotingsmiddelen: 350 miljoen BEF per jaar (8,5 miljoen EUR)

Looptijd: Vijf jaar

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 6.11.2001

Lidstaat: Frankrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 77/B/01

Benaming: Guadeloupe 2000-2006 - Premie voor het oprichten van een bedrijf

Doelstelling: Bevordering van het oprichten van bedrijven

Rechtsgrond: DOCUP Guadeloupe 2000-2006

Begrotingsmiddelen: 9909186 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Intensiteits- en cumulatieplafonds: 75 % netto. Er is voorzien in een automatische aanpassing aan eventuele wijzigingen van de regionale-steunkaart

De Franse autoriteiten verbinden zich ertoe de steunintensiteitsplafonds in acht te nemen die zijn vastgesteld in de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (PB C 28 van 1.2.2000)

Voor de sector visserij en aquacultuur verbinden de Franse autoriteiten zich ertoe ten aanzien van de grondslag van de subsidie en het steunpercentage de voorwaarden na te leven die zijn vastgesteld in artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2792/1999(1) en bijlage IV hiervan

Looptijd: Tot eind 2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 11.12.2001

Lidstaat: Zweden

Nummer van de steunmaatregel: NN 139/01

Benaming: Garantie luchtvaartverzekering

Doelstelling: Voortzetten van de verzekering voor luchtvaartmaatschappijen en dienstverleners in de luchtvaartsector voor bepaalde risico's met betrekking tot oorlog en terroristische acties na de gebeurtenissen in de VS op 11 september 2001

Rechtsgrond: Besluit van de Zweedse regering van 27 september 2001 (besluit I 20)

Begrotingsmiddelen: Steun verleend in de vorm van garanties

Looptijd: 30 dagen

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 11.12.2001

Lidstaat: België

Nummer van de steunmaatregel: NN 141/01

Benaming: Tijdelijke verzekering in de luchtvaartsector

Doelstelling: Invoering te behoeve van de in België gevestigde luchtvaartmaatschappijen en leveranciers van luchthavendiensten van een verzekeringsdekking die gelijkaardig is aan die van vóór 11 september 2001 en die betrekking heeft op risico's in verband met oorlog en terroristische acties

Rechtsgrond: Besluiten van de ministerraden van 5 en 26 oktober 2001

Begrotingsmiddelen: Door de staat gegeven waarborgen

Looptijd: Aanvankelijk één maand, verlengd voor één maand

Andere inlichtingen: Stelsel in het kader van deze steunmaatregel na de eerste 30 dagen verlengd en aangemeld

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

(1) Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (PB L 337 van 30.12.1999, blz. 10).