Home

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Wijziging door Ierland van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Dublin en Donegal (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Wijziging door Ierland van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Dublin en Donegal (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Wijziging door Ierland van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Dublin en Donegal (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 066 van 15/03/2002 blz. 0004 - 0005


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad

Wijziging door Ierland van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Dublin en Donegal

(2002/C 66/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1. Ierland heeft besloten tot wijziging, met ingang 22 juli 2002, van de openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten op de route Dublin-Donegal-Dublin, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 265 van 15 september 2000 (als gewijzigd bij rectificatie, gepubliceerd in PB C 276 van 28 september 2000) overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes.

2. De gewijzigde openbaredienstverplichtingen zijn

2.1. Minimumfrequentie en geboden capaciteit

a) Er moeten ten minste twee retourvluchten per dag zijn, zeven dagen per week, gedurende de vier maanden mei tot en met augustus, en één retourvlucht per dag, zeven dagen per week, gedurende de acht maanden september tot en met april.

b) Er moeten ten minste 60 zitplaatsen beschikbaar zijn per dag in elke richting naar en van Donegal/Dublin (i.e. een minimum van 120 zitplaatsen in beide richtingen), zeven dagen per week, gedurende de vier maanden mei tot en met augustus, en ten minste 30 zitplaatsen per dag in elke richting naar en van Donegal/Dublin (i.e. een minimum van 60 zitplaatsen in beide richtingen), zeven dagen per week, gedurende de acht maanden september tot en met april.

Deze eisen gelden voor het gehele jaar.

2.2. Gebruikte vliegtuigen

a) De diensten moeten worden uitgevoerd met een toestel met drukcabine met een minimumcapaciteit van 30 zitplaatsen.

b) De aandacht van de luchtvaartmaatschappijen wordt gevestigd op de technische en exploitatievoorwaarden die op de luchthavens van toepassing zijn. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met de Airports Division, Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, Dublin 2, Mr. Ken Gorman, tel. (353-1) 604 16 18, fax (353-1) 604 16 81, e-mail: kengorman@dpe.ie

2.3. Dienstregeling

Op weekdagen, i.e. van maandag tot en met vrijdag, moet de dienstregeling een vroege ochtendvlucht omvatten van Donegal naar Dublin en een late avondvlucht van Dublin naar Donegal teneinde de passagiers, met inbegrip van passagiers die om zakelijke redenen reizen, in staat te stellen op één dag heen en weer te reizen. Deze eisen gelden voor het gehele jaar.

2.4. Tarieven

a) Er mogen verschillende tarieven worden gehanteerd onder de volgende voorwaarden:

i) een maximumtarief voor een retourvlucht van 123 EUR voor ten hoogste 40 % van de zitplaatsen per dag in elke richting naar en van Donegal/Dublin;

ii) ten minste 40 % van de zitplaatsen per dag in elke richting naar en van Donegal/Dublin beschikbaar tegen een tarief voor een retourvlucht van 110 EUR of minder;

iii) geen tariefbeperkingen voor de overige dagelijks minimaal verplichte zitplaatsen.

b) De maatschappij die de openbaredienstverplichtingen (OD) levert, moet interlining-overeenkomsten betreffende de OD-route sluiten met ten minste twee luchtvaartmaatschappijen die diensten exploiteren van Dublin Airport naar bestemmingen in het VK en op het continent. Bij deze interlining-overeenkomsten moeten dezelfde of equivalente voorwaarden worden gehanteerd en moet, wat de tarieven voor deze route betreft, het pro-ratasysteem overeenkomstig de internationale regels worden gevolgd. De OD-maatschappij moet ook interlining-overeenkomsten sluiten met andere belangstellende luchtvaartmaatschappijen die diensten exploiteren vanuit Dublin Airport waarbij dezelfde of equivalente voorwaarden worden gehanteerd.

c) Wanneer een abnormale of onvoorziene stijging van de kostenfactoren waarvoor de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk is de exploitatie van de routes beïnvloedt, mogen de onder a), sub i) en ii), genoemde tarieven éénmaal per jaar worden herzien na voorafgaande toestemming van de Minister for Public Enterprise. De nieuwe tarieven worden ter kennis gebracht van de maatschappij die de dienst exploiteert en worden slechts van kracht na kennisgeving aan de Europese Commissie en bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2.5. Commerciële aspecten:

Bij het boeken van de vluchten moet ten minste een reserveringssysteem per computer worden gebruikt.

2.6. Continuïteit van de dienstverlening:

a) Behalve in geval van overmacht mag jaarlijks niet meer dan 2 % van het aantal vluchten om direct aan de maatschappij toe te schrijven redenen worden geannuleerd.

b) De diensten kunnen pas door de maatschappij worden onderbroken nadat een minimum-opzegtermijn van zes maanden in acht is genomen.