Home

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. C 076 van 27/03/2002 blz. 0007 - 0009


Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2002/C 76/04)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD

REGISTRATIE-AANVRAAG: ARTIKEL 5

BOB ( ) BGA (x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: EL-07/00-5

1. Bevoegde dienst van de lidstaat Naam: Directoraat productie en valorisatie van tuinbouwgewassen, afdeling citrusvruchten en subtropische gewassen

Adres: Acharnon 2, GR-10176 Athene

Tel. (30-1) 529 12 74

Fax (30-1) 523 38 66.

2. Aanvragende groepering 2.1. Naam: Unie van landbouwcoöperaties van Pieria

2.2. Adres: Solomou 10, GR-60100 Katerini

2.3. Samenstelling: Producenten/verwerkers (x) Anderen ( ).

3. Productcategorie: 1.6.

4. Overzicht van het productdossier (samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens).

4.1. Naam: Ακτινίδιο Πιερίας (Aktinidio Pierias).

4.2. Beschrijving: De nu wereldwijd als kiwi bekende vrucht behoort tot de familie van de Actinidiaceae van de orde van Ericales. Het is een subtropische, overblijvende, loofverliezende klimplant, die gestut moet worden. De vrucht heeft een harmonisch zoetzure smaak, een kenmerkend delicaat aroma en zachtgroen vruchtvlees. De vrucht heeft niet alleen aantrekkelijke organoleptische kenmerken, maar ook een uitzonderlijk hoge voedingswaarde. Van alle vruchten heeft de kiwi het hoogste vitamine C-gehalte en daarnaast is hij rijk aan anorganische zouten, hoofdzakelijk kalium, fosfor en calcium, maar ook magnesium en ijzer. Op de gemakkelijk te verwijderen schil na, is de gehele vrucht eetbaar. De rijpe vrucht wordt in zijn geheel of versneden in vruchtensla gegeten. De vruchten kunnen ook geconserveerd worden in blik/flessen, door invriezen, indrogen of op sap. Van de vele rassen is Hayward het meest geschikt om in de vlakte van Pieria te worden verbouwd. De fijne, bruingroene schil is matig behaard. Het vlees is lichtgroen, helder, sappig, geurig, ietwat zuurzoet en rijk aan vitamine C. Volgens voedingsdeskundigen is één vrucht voldoende om de dagelijkse behoefte van de mens aan vitamine C te dekken. Hayward is een vroegrijp ras. De vruchten beginnen einde oktober, begin november te rijpen. De vruchten kunnen tot negen maanden worden bewaard, zonder dat zij hun organoleptische kenmerken verliezen, en zijn goed bestand tegen transport en de daarmee verband houdende verrichtingen.

4.3. Geografisch gebied: Na onderzoek van de geschiktheid van bodem en klimaat werd in 1993 in Griekenland in de vlakte van Pieria met de teelt van kiwi's begonnen. De productie nam sedertdien snel toe en beslaat momenteel 18000 ha in het district. Gemiddeld wordt 13 ton/ha geoogst. De jaarproductie van 23000 ton maakt 60 % van de totale productie in Griekenland uit. De vruchten worden geteeld in de vlakte van Pieria, die in het noorden de gemeenten Eginio, Methoni en Pidna, in het zuiden de gemeenten Dio Litochorio en An. Olimpos en in het centrum de gemeenten Korini, Katerini en Paralia omvat.

Het microklimaat van het gebied, dat begrensd wordt door twee bergketens (de Olympus in het zuidwesten en het Pieriagebergte in het noordwesten) en de zee (het gebied heeft een kustlijn van 60 km), samen met de vele uren zon en de vruchtbare, goed gedraineerde, pH-neutrale bodem garanderen ideale omstandigheden voor de teelt van delicaat exotisch geurend kwaliteitsfruit met uitstekende organoleptische kenmerken. Omdat het ras zich zo goed aan de omgeving aangepast heeft en wegens zijn specifieke kenmerken, heeft men de kiwi's "Olympos-vruchten" genoemd en onder deze naam zijn ze nu op alle markten bekend.

4.4. Bewijs van oorsprong: De kiwi is oorspronkelijk afkomstig uit Zuidwest-China, waar hij nu nog in het wild voorkomt. Aanvankelijk stond de vrucht als Chinese kruisbes, maar later kreeg zij de naam kiwi naar de bekende loopvogel in Nieuw-Zeeland, waar de kiwi voor het eerst commercieel geteeld werd. In Griekenland worden kiwi's sedert 1973 in de vlakte van Pieria verbouwd, waar de vrucht goed gedijt en op grond van zijn bijzondere kwaliteitskenmerken "Olympus-vrucht" genoemd wordt. OLYMP KIWI is dan ook als merknaam erkend. De volledige productie van het geografische gebied gaat naar de Unie van Landbouwcoöperaties (ULC) van Pieria, een erkende telersvereniging, die voor haar leden alle gegevens bijhoudt (kiwi-areaal, productie, afzet). Alle met kiwi's beplante oppervlakten worden door de leden geregistreerd en de geproduceerde hoeveelheid en de kwaliteit ervan worden gecontroleerd. Alle kiwi's, worden ingezameld, opgeslagen, ingedeeld en verpakt in de koel- en verpakkingsinrichtingen van de Unie in Korini. Het vervoer naar het buitenland vindt in koelwagens plaats. De met de controles belaste ambtenaren van de dienst Landbouw van het district gaan na of productie, verpakking en vervoer van de kiwi's in overeenstemming zijn met de betrokken ministeriële besluiten.

4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De kiwi's worden geoogst van einde oktober tot midden september, wanneer hun suikergehalte 6,5-7,0 Brix bereikt. Om beschadiging te vermijden, worden zij zorgvuldig met de hand geplukt, daarna in plastic bakken van 20 kg gelegd en naar de koel-/verpakkingsinrichtingen van de ULC van Pieria gebracht, waar ze na voorkoeling, naar gelang van de opslagperiode, in gewone of CA-koelcellen worden opgeslagen.

Nadat de kiwi's elektronisch gewogen en naar grootte gesorteerd zijn, worden ze in een-, twee- of meerlagige wegwerpkartons verpakt, waarop het aantal vruchten is vermeld.

Alle in het betrokken geografische gebied geteelde kiwi's worden door de ULC Pieria ten behoeve van haar leden marktklaar gemaakt.

Het vervoer naar het buitenland vindt plaats in koelwagens; kleinere hoeveelheden worden per vliegtuig vervoerd. In het binnenland worden de vruchten ongekoeld getransporteerd.

Ongeveer 70 % van de productie gaat naar het buitenland, vooral naar Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Rusland. Kleinere hoeveelheden worden uitgevoerd naar Turkije, Saoedi-Arabië en andere landen.

De ULC heeft de afzet van kiwi's uit Griekenland in het buitenland in belangrijke mate bevorderd door de sortering, verpakking en afzet voortdurend te verbeteren en ook door permanente voorlichting en controle van de aangesloten telers om zo de specifieke eigenschappen van het product, waaraan het zijn kwaliteitsimago te danken heeft, te verbeteren en te garanderen.

4.6. Verband: Het microklimaat in het teeltgebied wordt veroorzaakt doordat het begrensd wordt door twee bergketens, namelijk de Olympus in het zuidwesten en het Pieriagebergte in het noordwesten, en door de nabijheid van de zee (het gebied heeft een kustlijn van 60 km). Zo is het gebied beschut tegen wind en vorst, vooral in de vroege lente en het late najaar, hetgeen van belang is voor een normale groei en vruchtzetting. Dankzij de bijzondere ligging van het gebied heerst er de nodige relatieve vochtigheid en blijven de temperatuurschommelingen binnen de grenzen die nodig zijn om te bewerkstelligen dat a) de kiemrust onderbroken wordt en b) het natuurlijke bloei- en vruchtzettingsvermogen tot volle ontwikkeling komt. Ook het aantal uren zon in Pieria heeft een gunstige invloed op de rijping van de vruchten en de chemische samenstelling ervan (zoet-zuurverhouding), hetgeen hun uitstekende organoleptische kenmerken verklaart. Ook de bodemkenmerken van het geografische gebied - boortoxiciteit en geactiveerd calcium komen er niet voor, maar de bodem is er wel voldoende ijzerhoudend - zijn factoren die bijdragen tot de kwaliteit (vast vruchtvlees) en tot de houdbaarheid van de kiwi's (tot negen maanden na de oogst zonder kwaliteitsverlies). Ten slotte bevorderen de als resultaat van langjarige ervaring en gedegen vakkennis toegepaste teelttechnieken eveneens de ontwikkeling van welgevormde, nagenoeg gelijke vruchten van behoorlijke grootte.

Deze teelttechnieken omvatten:

- een goede bestuiving door de selectie en aanplant van een geëigend aantal mannelijke planten;

- het plaatsen van bijenkasten met het oog op de overbrenging van het stuifmeel door de bijen;

- vernietiging van opslag, die samen andere plantenresten wordt gebruikt als groenbemesting en om alkalische bodem te neutraliseren;

- snoei in pergola- of pergola-achtige vorm; daardoor krijgen de vruchten voldoende licht en lucht, alsmede schaduw, zodat schade bij hoge zomertemperaturen voorkomen wordt;

- uitdunning, waardoor het behoud en de ontwikkeling van hoogwaardige, gelijkvormige vruchten bevorderd wordt;

- bemesting met belegen mest, draf van druiven en andere organisch afval, waardoor de bodem vruchtbaarder wordt en beter voedingsstoffen en vocht kan vasthouden;

- de aanpak van ziekten met geïntegreerde of biologische bestrijdingsmethoden, waardoor de vruchten vrij van schadelijke residuen zijn en de instandhouding van het ecologische evenwicht bevorderd wordt.

4.7. Controlestructuur: De dienst Landbouw van het district Pieria.

4.8. Etikettering: Op de verpakking moet de vermelding Ακτινίδιο πιερίας (Aktinidio Pierias) - BGA worden aangebracht, alsook de vermeldingen die zijn voorgeschreven in artikel 4, lid 7, en artikel 5 van Presidentieel Decreet 81/1993.

4.9. Nationale eisen: De algemene bepalingen van Presidentieel Decreet 81/1993 zijn van toepassing.

EG-nummer: G/EL/00129/00.05.16.

Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 26 januari 2001.