Home

Verlenging van elektronische vergunningafgifte voor de invoer van textiel en kleding

Verlenging van elektronische vergunningafgifte voor de invoer van textiel en kleding

Verlenging van elektronische vergunningafgifte voor de invoer van textiel en kleding

Publicatieblad Nr. C 077 van 28/03/2002 blz. 0038 - 0038


Verlenging van elektronische vergunningafgifte voor de invoer van textiel en kleding

(2002/C 77/08)

Artikel 11, lid 3, van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde lanen, dat is toegevoegd bij Verordening (EG) nr. 391/2001 van de Raad van 26 februari 2001(1), luidt: "Indien een leveranciersland met de Gemeenschap een administratieve regeling inzake elektronische vergunningafgifte is overeengekomen, mogen de betrokken gegevens langs elektronische weg worden doorgegeven in plaats van de afgifte van uitvoervergunningen op papier.".

Elektronische vergunningafgifte voor een aantal landen werd reeds ingevoerd op 1 november 2001(2), 1 januari 2002(3) en op 1 februari(4). De Commissie heeft sindsdien de nodige regelingen getroffen met de volgende landen: Cambodja, Thailand, Maleisië, en Oekraïne. Voor deze landen is met ingang van 1 april 2002 voor de afgifte van invoervergunningen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten niet langer overlegging van het origineel van de uitvoervergunning vereist. Afgifte is dan mogelijk wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de gegevens in elektronische vorm hebben gekregen dat de gevraagde hoeveelheden beschikbaar en/of de elektronische vergunningen geldig zijn. De bevoegde autoriteiten van de betrokken leverancierslanden kunnen ondernemingen, om het verloop van transacties te vereenvoudigen, een exportvergunning of vergelijkbare documenten verstrekken, waaronder ook formele uitvoervergunningen, indien zijn zulks nodig achten.

Ondernemingen kunnen voor nadere inlichtingen contact opnemen met de voor de afgifte van vergunningen bevoegde autoriteiten van de lidstaten, waarvan een lijst is gepubliceerd in PB C 78 van 18.3.2000, blz. 2.

(1) PB L 58 van 28.2.2001, blz. 3.

(2) PB C 308 van 1.11.2001, blz. 16 (Sri Lanka, Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Vietnam).

(3) PB C 374 van 29.12.2001, blz. 58 (Rusland, Nepal, Taiwan, Macao en de Filippijnen).

(4) PB C 29 van 1.2.2002, blz. 5 (India, Zuid-Korea en Laos).