Home

Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 077 van 28/03/2002 blz. 0043 - 0043


Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad(1) betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen(2)

(2002/C 77/11)

(Voor de EER relevante tekst)

FINLAND

Verleende exploitatievergunningen

Categorie B: Exploitatievergunningen afgegeven aan luchtvaartmaatschappijen die voldoen aan de criteria van artikel 5, lid 7, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2407/92

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Ingetrokken exploitatievergunningen

Categorie B: Exploitatievergunningen afgegeven aan luchtvaartmaatschappijen die voldoen aan de criteria van artikel 5, lid 7, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2407/92

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) PB L 240 van 24.8.1992, blz. 1.

(2) Aan de Commissie medegedeeld vóór 31 december 2001.