Home

Informatieprocedure — Technische regels (Voor de EER relevante tekst)

Informatieprocedure — Technische regels (Voor de EER relevante tekst)

Informatieprocedure — Technische regels (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 139 van 12/06/2002 blz. 0002 - 0004


Informatieprocedure - Technische regels

(2002/C 139/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37; PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18).

Door de Commissie ontvangen kennisgevingen van nationale voorstellen van technische regels

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De Commissie vestigt de aandacht op het arrest "CIA Security" van 30 april 1996 in zaak C-194/94 (Jur. 1996, blz. I-2201), waarin het Hof van Justitie een interpretatie van de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 98/34/EG (voorheen 83/189/EEG) geeft die inhoudt dat derden zich erop kunnen beroepen bij de nationale rechter; deze dient de toepassing van een niet overeenkomstig de richtlijn aangemeld nationaal technisch voorschrift te weigeren.

Met dit arrest wordt de mededeling van de Commissie van 1 oktober 1986 (PB C 245 van 1.10.1986, blz. 4) bevestigd.

Het feit dat niet aan de verplichting tot kennisgeving is voldaan, impliceert dus dat de desbetreffende technische voorschriften niet kunnen worden toegepast jegens derden.

Voor eventuele inlichtingen over deze kennisgevingen kunt u terecht bij de nationale diensten waarvan de lijst hieronder is gepubliceerd.

LIJST VAN DE NATIONALE DIENSTEN BELAST MET HET BEHEER VAN RICHTLIJN 98/34/EG

BELGIË

Belgisch Instituut voor Normalisatie Brabançonnelaan, 29 B - 1040 Brussel Mevrouw Hombert Tel.: (32 2) 738 01 10 Fax: (32 2) 733 42 64 X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Mevrouw Descamps Tel: (32 2) 206 46 89 Fax: (32 2) 206 57 45 Internet: normtech@pophost.eunet.be

DENEMARKEN

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø De heer K. Dybkjaer Tel.: (45) 35 46 62 85 Fax: (45) 35 46 62 03 X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Referat V D 2 Villenomblerstraße 76 D - 53123 Bonn De heer Shirmer Tel.: (49 228) 615 43 98 Fax: (49 228) 615 20 56 X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMWI.Bund400.de

GRIEKENLAND

Ministry of Development General Secretariat of Industry Michalacopoulou 80 GR - 115 28 Athens Tel.: (30-1) 778 17 31 Fax: (30-1) 779 88 90 ELOT Acharnon 313 GR - 11145 Athens De heer E. Melagrakis Tel.: (30-1) 212 03 00 Fax: (30-1) 228 62 19 Internet: 83189@elot.gr

SPANJE

Ministerio de Asuntos Exteriores Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes, comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276 E - 28006 Madrid Mevrouw Nieves García Pérez Tel.: (34-91) 379 83 32 Mevrouw María Ángeles Martínez Álvarez Tel.: (34-91) 379 84 64 Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51 X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANKRIJK

Délégation interministérielle aux normes SQUALPI 64-70 allée de Bercy - télédoc 811 F - 75574 Paris Cedex 12 Mevrouw S. Piau Tel.: (33-1) 53 44 97 04 Fax: (33-1) 53 44 98 88 Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IERLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9 Ireland De heer Owen Byrne Tel.: (353-1) 807 38 66 Fax: (353-1) 807 38 38 X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIË

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato via Molise 2 I - 00100 Roma De heer P. Cavanna Tel.: (39-06) 47 88 78 60 X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA De heer E. Castiglioni Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69 Fax: (39-06) 47 88 77 48 Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUXEMBURG

SEE - Service de l'Énergie de l'État 34, avenue de la Porte-Neuve BP 10 L - 2010 Luxembourg De heer J.P. Hoffmann Tel.: (352) 46 97 46 1 Fax: (352) 22 25 24 Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

NEDERLAND

Ministerie van Financiën - Belastingdienst - Douane Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU) Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland De heer IJ. G. van der Heide Tel.: (31-50) 523 91 78 Fax: (31-50) 523 92 19 Mevrouw H. Boekema Tel.: (31 50) 523 92 75 E-mail X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

OOSTENRIJK

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abt. II/1 Stubenring 1 A - 1011 Wien Mevrouw Haslinger-Fenzl Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53 Fax: (43-1) 715 96 51 X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;A=GV;C=AT

Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at

X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

PORTUGAL

Instituto português da Qualidade Rua C à Avenida dos Três Vales P - 2825 Monte da Caparica Mevrouw Cândida Pires Tel.: (351-1) 294 81 00 Fax: (351-1) 294 81 32 X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Ministry of Trade and Industry

Aleksanterinkatu 4 PL 230 FIN - 00171 Helsinki De heer Petri Kuurma Tel.: (358-9) 160 36 27 Fax: (358-9) 160 40 22 Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi Site Web: http://www.vn.fi/ktm/index.html X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

ZWEDEN

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803 S - 11386 Stockholm Mevrouw Kerstin Carlsson Tel.: (46) 86 90 48 00 Fax: (46) 86 90 48 40 E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT

Site Web: http://www.kommers.se

VERENIGD KONINKRIJK

Department of Trade and Industry Standards and Technical Regulations Directorate 2 Bay 327

151 Buckingham Palace Road

London SW 1 W 9SS United Kingdom Madame Brenda O'Grady Tel.: (44) 171 215 14 88 Fax: (44) 171 215 15 29 X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400, C=GB

Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk

Website: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA - ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA) X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA

Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be