Home

Inleiding van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van silicium uit de Volksrepubliek China

Inleiding van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van silicium uit de Volksrepubliek China

Inleiding van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van silicium uit de Volksrepubliek China

Publicatieblad Nr. C 246 van 12/10/2002 blz. 0009 - 0011


Inleiding van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van silicium uit de Volksrepubliek China

(2002/C 246/06)

Na de publicatie van het bericht dat de antidumpingmaatregelen ten aanzien van silicium uit de Volksrepubliek China binnenkort zouden vervallen(1), heeft de Commissie het verzoek ontvangen een nieuw onderzoek te openen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2238/2000(3) (hierna "de basisverordening" genoemd).

1. Indiener van het verzoek

Het verzoek werd op 9 september 2002 ingediend door Euroalliages (Liaison Committee of the Ferro-Alloy Industry) namens producenten die goed zijn voor de gehele productie van silicium in de Gemeenschap.

2. Product

Het verzoek heeft betrekking op silicium, ingedeeld onder de GN-code 2804 69 00 (hierna "het betrokken product" genoemd), van oorsprong uit de Volksrepubliek China. De GN-code wordt slechts ter informatie vermeld.

3. Thans geldende maatregelen

Momenteel is op het betrokken product uit de Volksrepubliek China een definitief antidumpingrecht van toepassing dat bij Verordening (EG) nr. 2496/97 van de Raad(4) werd ingesteld.

4. Motivering

Het verzoek is ingediend omdat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zal leiden tot een voortzetting of herhaling van dumping en van schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap.

Op grond van artikel 2, lid 7, van de basisverordening heeft de indiener van het verzoek de normale waarde voor de Volksrepubliek China vastgesteld aan de hand van de prijzen in het in punt 5.1 d) hieronder genoemde vergelijkbaar derde land met markteconomie. De bewering dat de invoer met dumping wordt voortgezet is gebaseerd op een vergelijking van de aldus vastgestelde normale waarde met de prijzen bij uitvoer naar de Gemeenschap.

De aldus vastgestelde dumpingmarge is aanzienlijk.

De indiener van het verzoek beweert voorts dat het waarschijnlijk is dat de schadeveroorzakende dumping zal worden voortgezet. Hij heeft in dit verband bewijsmateriaal voorgelegd waaruit blijkt dat, indien de thans geldende maatregelen vervallen, de huidige omvang van de invoer waarschijnlijk zal toenemen gezien de onbenutte productiecapaciteit in de Volksrepubliek China. Het betrokken product uit de Volksrepubliek China zou ook in andere derde landen, zoals Japan, Canada en Noorwegen, met dumping worden ingevoerd.

Voorts zou de invoer van het betrokken product uit de Volksrepubliek China waarschijnlijk toenemen gezien de maatregelen die op andere traditionele markten dan de Europese Gemeenschap op dit product van toepassing zijn (bijv. in de Verenigde Staten). Dit kan ertoe leiden dat de handel in dit product van andere derde landen naar de Gemeenschap wordt verlegd.

Tenslotte voert de indiener van het verzoek aan dat het feit dat de bedrijfstak van de Gemeenschap geen schade lijdt voornamelijk aan de antidumpingmaatregelen is toe te schrijven en dat de bedrijfstak van de Gemeenschap waarschijnlijk opnieuw schade zal lijden indien de maatregelen vervallen en weer aanzienlijke hoeveelheden van het betrokken product tegen dumpingprijzen uit de Volksrepubliek China worden ingevoerd.

5. Procedure

Na overleg in het Raadgevend Comité is de Commissie tot de conclusie gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal is om een herzieningsprocedure bij het vervallen van de maatregelen in te leiden en opent zij hierbij een nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening.

5.1. Procedure voor het vaststellen van de waarschijnlijkheid van dumping en schade

Bij het nieuwe onderzoek zal worden vastgesteld of het waarschijnlijk is dat de invoer met dumping zal worden voortgezet of zich opnieuw zal voordoen en of hierdoor schade zal ontstaan.

a) Steekproef

Gezien het grote aantal bedrijven dat bij deze procedure betrokken lijkt te zijn, kan de Commissie, overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening, besluiten van steekproeven gebruik te maken.

i) Steekproef van producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China

Om te kunnen beoordelen of het noodzakelijk is van een steekproef gebruik te maken en, indien dit het geval is, deze te kunnen samenstellen, verzoekt de Commissie alle producenten/exporteurs, of hun vertegenwoordigers, binnen de onder punt 6 b) i) vermelde termijn contact met haar op te nemen en haar de volgende gegevens over hun bedrijf of bedrijven te verstrekken:

- naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummer en naam van een contactpersoon;

- de hoeveelheid (in ton) van het betrokken product die in de periode van 1 oktober 2001 tot en met 30 september 2002 naar de Gemeenschap werd uitgevoerd en de waarde van deze export in plaatselijke valuta;

- een nauwkeurige omschrijving van de activiteiten van het bedrijf in verband met de productie van het betrokken product;

- de namen en een nauwkeurige omschrijving van de activiteiten van alle verbonden bedrijven(5) die betrokken zijn bij de productie en/of verkoop (in binnen- en buitenland) van het betrokken product;

- alle andere inlichtingen die de Commissie bij het samenstellen van de steekproef van nut kunnen zijn;

- of het bedrijf bereid is in de steekproef te worden opgenomen, hetgeen betekent dat een vragenlijst moet worden beantwoord en dat de antwoorden ter plaatse zullen worden gecontroleerd.

Ten einde de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen van de steekproef van producenten/exporteurs nodig heeft, zal de Commissie bovendien contact opnemen met de autoriteiten van de Volksrepubliek China en met de haar bekende organisaties van producenten/exporteurs.

ii) Steekproef van importeurs

Om te kunnen beoordelen of het noodzakelijk is van een steekproef gebruik te maken en, indien dit het geval is, deze te kunnen samenstellen, verzoekt de Commissie alle importeurs, of hun vertegenwoordigers, binnen de onder punt 6 b) i) vermelde termijn contact met haar op te nemen en haar de volgende gegevens over hun bedrijf of bedrijven te verstrekken:

- naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummer en naam van een contactpersoon;

- de totale omzet van het bedrijf in EUR in de periode van 1 oktober 2001 tot en met 30 september 2002;

- het aantal werknemers;

- een nauwkeurige omschrijving van de activiteiten van het bedrijf in verband met het betrokken product;

- de hoeveelheid (in ton) van het betrokken product uit Volksrepubliek China die in de periode van 1 oktober 2001 tot en met 30 september 2002 in de Gemeenschap is ingevoerd en verkocht en de waarde van die verkoop in euro;

- de namen en een nauwkeurige omschrijving van de activiteiten van alle verbonden bedrijven(6) die betrokken zijn bij de productie en/of verkoop van het betrokken product;

- alle andere inlichtingen die de Commissie bij het samenstellen van de steekproef van nut kunnen zijn;

- of het bedrijf bereid is in de steekproef te worden opgenomen, hetgeen betekent dat een vragenlijst moet worden beantwoord en dat de antwoorden ter plaatse zullen worden gecontroleerd.

Ten einde de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen van de steekproef van importeurs nodig heeft, zal de Commissie bovendien contact opnemen met de haar bekende organisaties van importeurs.

iii) Definitieve samenstelling van de steekproef

Op- of aanmerkingen over de samenstelling van de steekproef moeten binnen de onder punt 6 b) ii) vermelde termijn worden toegezonden.

De Commissie zal de steekproef eerst definitief samenstellen na de bedrijven te hebben geraadpleegd die zich bereid hebben verklaard daarin te worden opgenomen.

De in de steekproef opgenomen bedrijven moeten binnen de onder punt 6 b) iii) vermelde termijn een vragenlijst beantwoorden en medewerking verlenen bij het onderzoek.

Indien geen voldoende medewerking wordt verleend, zal de Commissie haar bevindingen, overeenkomstig artikel 17, lid 4, en artikel 18 van de basisverordening, op de beschikbare gegevens baseren.

b) Vragenlijsten

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek nodig heeft, zal de Commissie vragenlijsten toezenden aan de producenten in de Gemeenschap, organisaties van producenten in de Gemeenschap, de in de steekproef opgenomen producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China, organisaties van producenten/exporteurs, de in de steekproef opgenomen importeurs en organisaties van importeurs die in het verzoek zijn genoemd of die medewerking hebben verleend aan het onderzoek dat tot de thans geldende maatregelen heeft geleid en aan de autoriteiten van de Volksrepubliek China.

Alle belanghebbenden dienen in ieder geval zo spoedig mogelijk per fax contact op te nemen met de Commissie om te vernemen of zij in het verzoek zijn genoemd om zo nodig een vragenlijst aan te vragen binnen de in punt 6 a) i) vermelde termijn, daar de in punt 6 a) ii) vermelde termijn op alle belanghebbenden van toepassing is.

c) Het schriftelijk en mondeling verstrekken van informatie

Alle belanghebbenden worden hierbij uitgenodigd hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en andere gegevens dan de antwoorden op de vragenlijst en het nodige bewijsmateriaal toe te zenden. Deze informatie en het bewijsmateriaal moeten binnen de in punt 6 a) ii) genoemde termijn door de Commissie zijn ontvangen.

Bovendien kan de Commissie de belanghebbenden horen die hierom schriftelijk verzoeken indien zij kunnen aantonen dat er bijzondere redenen zijn om hen te horen. Dit verzoek moet binnen de in punt 6 a) iii) vermelde termijn zijn ingediend.

d) Selectie van een derde land met markteconomie

Bij het vorige onderzoek werd Noorwegen gekozen als vergelijkbaar derde land met markteconomie voor het vaststellen van de normale waarde voor de Volksrepubliek China. De Commissie overweegt voor dit doel opnieuw Noorwegen te kiezen. Op- of aanmerkingen over de keuze van dit land dienen binnen de onder punt 6 c) vermelde termijn te worden toegezonden.

5.2. Procedure voor het beoordelen van het belang van de Gemeenschap

Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening zal worden onderzocht of het niet tegen het belang van de Gemeenschap is de antidumpingmaatregelen te handhaven indien wordt vastgesteld dat het waarschijnlijk is dat de invoer met dumping zal worden voortgezet en dat hierdoor schade zal ontstaan. Producenten in de Gemeenschap, importeurs en representatieve organisaties van producenten, importeurs, verwerkende bedrijven en de consument die aantonen dat er een objectieve band is tussen hun activiteiten en het betrokken product, kunnen binnen de onder punt 6 a) ii) genoemde termijn, contact met de Commissie opnemen en inlichtingen verstrekken. Deze partijen kunnen, binnen de onder punt 6 a) iii) vermelde termijn, ook verzoeken te worden gehoord. Met informatie die op grond van artikel 21 wordt verstrekt, wordt slechts rekening gehouden indien daarbij, op het moment dat deze wordt verstrekt, het nodige bewijsmateriaal is gevoegd.

6. Termijnen

a) Algemene termijn

i) Om een vragenlijst of andere formulieren aan te vragen

Belanghebbenden die geen medewerking hebben verleend aan het onderzoek dat tot de thans geldende maatregelen heeft geleid dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, een vragenlijst aan te vragen.

ii) Om zich aan te melden en antwoorden op de vragenlijst en andere gegevens toe te zenden

Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun opmerkingen rekening wordt gehouden, dienen binnen 40 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, tenzij anders vermeld, hun standpunt uiteen te zetten en de antwoorden op de vragenlijst en eventuele andere gegevens te doen toekomen. Er wordt op gewezen dat de meeste in de basisverordening vermelde procedurerechten slechts kunnen worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de genoemde termijn bij de Commissie aanmeldt.

De in de steekproef opgenomen bedrijven moeten binnen de in punt 6 b) iii) vermelde termijn de vragenlijst beantwoorden.

iii) Om een mondeling onderhoud aan te vragen

Binnen dezelfde termijn van 40 dagen kunnen belanghebbenden ook vragen door de Commissie te worden gehoord.

b) Bijzondere termijn voor het samenstellen van de steekproef

i) Alle in de punten 5.1 a) i) en 5.1 a) ii) bedoelde gegevens dienen uiterlijk 15 dagen na publicatie van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bij de Commissie te zijn ingediend, daar de Commissie voornemens is de bedrijven die zich bereid hebben verklaard in de steekproef te worden opgenomen binnen 21 dagen na publicatie van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen te raadplegen over de definitieve samenstelling van de steekproef.

ii) Alle andere gegevens die voor het samenstellen van de steekproef van nut kunnen zijn, als bedoeld in punt 5.1 a) iii) moeten binnen 21 dagen na de publicatie van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bij de Commissie zijn ingediend.

iii) De antwoorden op de vragenlijst van de in de steekproef opgenomen bedrijven moeten binnen 37 dagen nadat deze bedrijven is medegedeeld dat zij in de steekproef zijn opgenomen, door de Commissie zijn ontvangen.

c) Bijzondere termijn voor de keuze van het derde land met markteconomie

Partijen bij het onderzoek die opmerkingen wensen te maken over het voornemen van de Commissie, als in punt 5.1 d) genoemd, Noorwegen te kiezen als vergelijkbaar derde land met markteconomie voor het vaststellen van de normale waarde voor de Volksrepubliek China, dienen dit binnen 10 dagen na publicatie van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen te doen.

7. Schriftelijke opmerkingen, antwoorden op de vragenlijst en andere correspondentie

Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummer van de betrokkene.

Correspondentieadres van de Commissie Europese Commissie Directoraat-generaal Trade

Directoraat B

Kantoor J-79 05/16 B - 1049 Brussel Fax (32-2) 295 65 05 Telex: COMEU B 21877.

8. Medewerking

Indien belanghebbenden binnen de gestelde termijnen geen toegang geven tot de nodige informatie, deze anderszins niet verstrekken of het onderzoek ernstig belemmeren, kunnen, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, op grond van de beschikbare gegevens conclusies worden getrokken, zowel in positieve als in negatieve zin.

De Commissie kan de verstrekte informatie, indien deze onjuist of misleidend blijkt, buiten beschouwing laten en van beschikbare gegevens gebruik maken.

(1) PB C 67 van 16.3.2002, blz. 34.

(2) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.

(3) PB L 257 van 11.10.2000, blz. 2.

(4) PB L 345 van 16.12.1997, blz. 1.

(5) Voor de betekenis van het begrip "verbonden bedrijf" zie artikel 143, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie houdende bepalingen ter uitvoering van het communautaire douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).

(6) Voor de betekenis van het begrip "verbonden bedrijf" zie artikel 143, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie houdende bepalingen ter uitvoering van het communautaire douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).