Home

Steunmaatregelen van de Staten — Frankrijk — Mededeling van de Commissie aan de overige lidstaten en andere belanghebbenden — Steunmaatregel C 27/2002 (ex N 1/2001) — Milieusteun ten behoeve van Sollac, EGKS-staal (Voor de EER relevante tekst)

Steunmaatregelen van de Staten — Frankrijk — Mededeling van de Commissie aan de overige lidstaten en andere belanghebbenden — Steunmaatregel C 27/2002 (ex N 1/2001) — Milieusteun ten behoeve van Sollac, EGKS-staal (Voor de EER relevante tekst)

Steunmaatregelen van de Staten — Frankrijk — Mededeling van de Commissie aan de overige lidstaten en andere belanghebbenden — Steunmaatregel C 27/2002 (ex N 1/2001) — Milieusteun ten behoeve van Sollac, EGKS-staal (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 262 van 29/10/2002 blz. 0013 - 0013


Steunmaatregelen van de Staten - Frankrijk

Mededeling van de Commissie aan de overige lidstaten en andere belanghebbenden

Steunmaatregel C 27/2002 (ex N 1/2001) - Milieusteun ten behoeve van Sollac, EGKS-staal

(2002/C 262/07)

(Voor de EER relevante tekst)

Bij onderstaand schrijven van 17 juli 2002 heeft de Commissie Frankrijk haar besluit medegedeeld om de procedure ten aanzien van bovenvermelde steunmaatregel te beëindigen. "Bij brief van 21 december 2001 hebben de Franse autoriteiten bij de Commissie een voornemen aangemeld om milieusteun toe te kennen aan de staalonderneming Sollac.

Het project waarvoor de steun werd aangemeld, behelsde de bouw van een eenheid van het type oxy-Claus voor de ontzwaveling van de ammoniakdampen die vrijkomen bij de behandeling van de gassen van de cokesfabriek. De voorgestelde steun bedroeg 2,79 miljoen EUR.

Bij brief van 9 april 2002 heeft de Commissie Frankrijk in kennis gesteld van haar besluit de procedure van artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie van 18 december 1996 houdende communautaire regels voor steun aan de ijzer- en staalindustrie(1) in te leiden ten aanzien van de steun.

Het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure is in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen(2) bekendgemaakt. De Commissie heeft de belanghebbenden uitgenodigd haar hun opmerkingen over de betrokken steunmaatregel toe te zenden.

Bij schrijven van 7 juni 2002 heeft Frankrijk bovengenoemde aanmelding ingetrokken.

Bijgevolg heeft de Commissie, na te hebben vastgesteld dat Frankrijk de aanmelding heeft ingetrokken, besloten de procedure van artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS ten aanzien van de ten behoeve van Sollac aangemelde steun te beëindigen.".

(1) PB L 338 van 28.12.1996.

(2) PB C 95 van 19.4.2002, blz. 9.