Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

Publicatieblad Nr. C 272 van 08/11/2002 blz. 0002 - 0004


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2002/C 272/02)

Datum waarop het besluit is genomen: 8.10.2002

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

Nummer van de steunmaatregel: N 184/02

Benaming: Scrapie-plan voor Noord-Ierland - Uitroeiingsregeling

Doelstelling: De Noord-Ierse uitroeiingsregeling is een initiatief op lange termijn om scrapie terug te dringen en uiteindelijk uit te roeien door bij schapen in met scrapie besmette kudden de genetische weerstand tegen TSE-besmetting te verhogen. Alle rammen en ooien in met scrapie besmette kudden zullen worden gegenotypeerd en voor de ziekte gevoelige dieren zullen worden uitgestoten. Voor de uitgestoten schapen, die uit de voedselketen worden verwijderd, zal een compensatie worden betaald

Rechtsgrond: Initiatief zonder wettelijke basis

Begrotingsmiddelen: 2002/03: 1,25 miljoen GBP; 2003/04: 0,5 miljoen GBP

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 %

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/ comm/secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 8.10.2002

Lidstaat: Denemarken

Nummer van de steunmaatregel: N 214/02

Benaming: Wijziging van een bestaande steunregeling voor de bestrijding van multiresistente Salmonella typhimurium, type DT 104, in varkenbeslagen

Doelstelling: Financiering van de uitgaven voor de bestrijding van multiresistente Salmonella typhimurium, type DT 104, in varkensbeslagen

Rechtsgrond: Bekendtgørelse nr. 309 af 2. juni 1998 om overvågning af Salmonella i slagtesvin og i fersk kød af kvæg og svin, om undersøgelser for Salmonella i svine- og kvægbesætninger og om fund af multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104 hos kvæg og svin

Begrotingsmiddelen: Onbepaald

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 100 %

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/ comm/secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 8.10.2002

Lidstaat: Duitsland (Beieren)

Nummer van de steunmaatregel: N 225/02

Benaming: Förderung der Milchwirtschaftlichen Untersuchungs- und Versuchsanstalt Kempten

Doelstelling: Oprichting van een laboratorium voor onderzoek betreffende melk en zuivelproducten en het gebruik van additieven en andere producten bij de verwerking van melk

Rechtsgrond: Bayerische Haushaltsordnung

Begrotingsmiddelen: 16799564 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: 81 %

Looptijd: Tot en met 31 december 2005

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/ comm/secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 8.10.2002

Lidstaat: Italië (Trento)

Nummer van de steunmaatregel: N 384/02

Benaming: Programma met betrekking tot preventie, controle en uitroeiing van de ziekte "apple proliferation"

Doelstelling: "Apple proliferation" in de provincie Trento voorkomen, controleren en uitroeien

Rechtsgrond: Delibera n. 910 del 24 aprile 2002

Begrotingsmiddelen: 2582000 EUR voor 2002

Steunintensiteit of steunbedrag: Variabel naargelang van de maatregel

Looptijd: 2000-2006

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/ comm/secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 8.10.2002

Lidstaat: Duitsland (Hamburg)

Nummer van de steunmaatregel: N 387/02

Benaming: Steun voor vorstvrije regenwatercollectoren in de fruitteelt

Doelstelling: Optimale benutting van het plaatselijk beschikbare water. De steun wordt toegekend aan Hauptentwässerungsverband III. Meile Altenlandes (een publiekrechtelijk orgaan) voor de bouw van regenwatercollectoren om de fruitteelt tegen vorst te beschermen. De Duitse autoriteiten hebben uitgelegd dat regenwatercollectoren een noodzakelijk onderdeel (systembedingter Bestandteil) zijn van het openbare rioolnet

Rechtsgrond: De maatregel is gebaseerd op het besluit van de bevoegde autoriteit van Hamburg

Begrotingsmiddelen: 1,125 miljoen EUR (gefinancierd door de nationale overheid)

Steunintensiteit of steunbedrag: 70 % van de in aanmerking komende kosten

Looptijd: Tot en met 31 december 2003

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/ comm/secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 8.10.2002

Lidstaat: Duitsland (Rheinland-Pfalz)

Nummer van de steunmaatregel: N 460/02

Benaming: Investeringssteun ter voorkoming van varkenspest

Doelstelling: Preventie van varkenspest en andere dierziekten. De steun wordt toegekend als een eenmalige subsidie voor investeringen in gebouwen die bijdragen tot de bescherming van varkens tegen besmetting met dierziekten in het algemeen en met door beren verspreide varkenspest in het bijzonder

Rechtsgrond: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: Förderung präventiver landwirtschaftlicher Investitionen zur Verbesserung der Tiergesundheit

Begrotingsmiddelen: 15000 EUR in 2002

Steunintensiteit of steunbedrag: De steunintensiteit bedraagt maximaal 20 % van investeringsuitgaven van meer dan 1000 EUR maar minder dan 10000 EUR over een periode van drie jaar

Looptijd: Onbeperkt

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/ comm/secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 8.10.2002

Lidstaat: Duitsland

Nummer van de steunmaatregel: N 569/02

Benaming: Bijstandsprogramma van de federale regering en de deelstaten ten behoeve van landbouwbedrijven waarvan het voortbestaan als gevolg van de overstromingen in 2002 wordt bedreigd

Doelstelling: Verlenen van liquiditeitssteun ter compensatie van productieverliezen en schade aan cultuurgrond als gevolg van de overstromingen, tot in totaal 20 % (30 % in gebieden met bijzondere handicaps) van de geleden verliezen. De steun heeft tot doel het voortbestaan van de bedrijven te garanderen

Rechtsgrond: Bundeshaushaltsordnung; Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Beteiligung des Bundes an Hilfsprogrammen der Länder für landwirtschaftliche Betriebe, die durch die Folgen des Hochwassers 2002 in ihrer Existenz gefährdet sind, vom 26.8.2002

Begrotingsmiddelen: 20000000 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 30 %

Looptijd: 2002-2003

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/ comm/secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 8.10.2002

Lidstaat: Duitsland

Nummer van de steunmaatregel: N 595/02

Benaming: Bijstandsprogramma van de federale regering en de deelstaten voor al dan niet gedeeltelijke vrijstelling van de terugbetaling van investeringsleningen voor land- en bosbouwbedrijven waarvan het voortbestaan wordt bedreigd als gevolg van de overstromingen in 2002

Doelstelling: Bijstand voor de al dan niet gedeeltelijke vrijstelling van de terugbetaling van investeringsleningen in verband met door de overstroming veroorzaakte schade aan investeringsgoederen. Het doel is het voorbestaan van bedrijven te verzekeren

Rechtsgrond: Bundeshaushaltsordnung; Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zum Erlass oder Teilerlass von Investitionskrediten für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die durch die Folgen des Hochwassers 2002 in ihrer Existenz gefährdet sind vom 6.9.2002

Begrotingsmiddelen: 7000000 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 % van de marktwaarde van beschadigde of vernietigde kapitaalgoederen

Looptijd: 2000-2003

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/ comm/secretariat_general/sgb/ state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 8.10.2002

Lidstaat: Ierland

Nummer van de steunmaatregel: NN 83/02 (ex N 180/02)

Benaming: Programma voor de bewaking en uitroeiing van scrapie

Doelstelling: Initiatief op lange termijn met het oog op de compensatie voor verloren lammeren en voor inkomensverlies als gevolg van de toepassing van maatregelen voor de uitroeiing van scrapie in Ierse schapenbestanden

Begrotingsmiddelen: Ongeveer 1,6 miljoen EUR voor de aankoop van dieren en elk jaar 0,9 miljoen EUR bovenop het bedrag van de inkomenssteun voor 2002

Looptijd: Onbeperkt

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/ comm/secretariat_general/sgb/ state_aids