Home

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens" (COM(2003) 207 def. — 2001/0140 (COD))

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens" (COM(2003) 207 def. — 2001/0140 (COD))

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens" (COM(2003) 207 def. — 2001/0140 (COD))

Publicatieblad Nr. C 220 van 16/09/2003 blz. 0071 - 0072


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van 'slots' op communautaire luchthavens"

(COM(2003) 207 def. - 2001/0140 (COD))

(2003/C 220/14)

Op 28 mei 2003 heeft de Raad besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 80, lid 2, van het EG-verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.

Het bureau van het Comité heeft de afdeling "Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij" op 17 juni 2003 belast met de voorbereidende werkzaamheden.

Gezien de dringende aard van de werkzaamheden heeft het Comité tijdens zijn 400e zitting van 18 en 19 juni 2003 (zitting van 18 juni) de heer Green aangewezen als algemeen rapporteur en het volgende advies uitgebracht, dat met 64 stemmen vóór bij 2 onthoudingen is goedgekeurd.

1. Achtergrond

1.1. In artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad(1) staat dat slots die aan een luchtvaartmaatschappij zijn toegewezen, die luchtvaartmaatschappij niet het recht geven op dezelfde reeks slots in de volgende overeenkomstige periode, tenzij de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat zij de slots in de periode waarvoor zij toegewezen zijn, voor ten minste 80 % van de tijd heeft geëxploiteerd. Indien niet kan worden aangetoond dat de reeks slots voor 80 % is gebruikt, worden alle slots waaruit die reeks bestaat in de slotpool opgenomen, tenzij een van de in artikel 10, lid 5, opgesomde redenen kan worden aangevoerd (de regel dat wie zijn slots niet gebruikt, ze kwijt raakt).

1.2. De in maart 2003 begonnen oorlog tegen Irak en de daaruit voortvloeiende politieke ontwikkelingen, alsook de uitbraak van het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), hebben een ernstige weerslag gehad op de vervoersactiviteiten van de luchtvaartmaatschappijen en hebben geleid tot een forse daling van de vraag in het begin van de zomerdienstregeling 2003.

1.3. Om te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen hun recht op voor deze dienstregeling toegewezen maar niet benutte slots verliezen, blijkt het noodzakelijk om duidelijk en ondubbelzinnig vast te stellen dat deze dienstregeling ongunstig is beïnvloed door het gewapend conflict.

1.4. Daarom stelt de Commissie voor in de verordening een nieuw artikel 10bis op te nemen, op grond waarvan coördinatoren ermee instemmen dat luchtvaartmaatschappijen die het niet-benutten van de hun voor de zomerdienstregeling 2003 toegewezen slots toeschrijven aan de gevechtshandelingen in Irak, deze slots alsnog krijgen toegewezen voor de volgende overeenkomstige dienstregelingsperiode (zomer 2004).

1.5. Een belangrijk aspect van dit voorstel is het tijdschema. De voorgestelde regeling moet vóór 15 september 2003 in werking treden - op deze datum wordt de benutting van slots met "grandfather status" voor de betreffende dienstregeling berekend - zodat coördinatoren en luchtvaartmaatschappijen onbenutte slots kunnen veiligstellen.

2. Algemene opmerkingen en conclusies

2.1. Het EESC herhaalt zijn opmerkingen met betrekking tot de toewijzing van slots voor 2003 na 11 september 2001(2). Het steunt het Commissievoorstel omdat daarmee rekening wordt gehouden met de uitzonderlijke omstandigheden in de luchtvaart en de coördinatoren rechtszekerheid wordt geboden.

2.2. Het risico bestond namelijk dat gerechtelijke stappen zouden worden genomen tegen de coördinatoren indien geen duidelijke en ondubbelzinnige voorzieningen zouden worden getroffen om te voorkomen dat de regel "wie zijn slots niet gebruikt, raakt ze kwijt" te strikt wordt toegepast.

2.3. Het voorstel biedt de luchtvaartmaatschappijen bovendien de nodige zekerheid voor hun planning.

2.4. Het EESC wijst de instellingen er echter op dat het beschermen van slots van luchtvaartmaatschappijen niet mag leiden tot een vorm van concurrentievervalsing waarbij nieuwe maatschappijen geen toegang krijgen tot de markt.

Brussel, 18 juni 2003.

De voorzitter

van het Europees Economisch en Sociaal Comité

R. Briesch

(1) Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (PB L 14 van 22.1.1993, blz. 1) - EESC-advies in PB C 339 van 31.12.1991, blz. 41).

(2) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens - EESC-advies in PB C 125 van 27.5.2002, blz. 74.