Home

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)" (COM(2003) 402 def. — 2003/0148 (COD))

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)" (COM(2003) 402 def. — 2003/0148 (COD))

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)" (COM(2003) 402 def. — 2003/0148 (COD))

Publicatieblad Nr. C 010 van 14/01/2004 blz. 0085 - 0086


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)"

(COM(2003) 402 def. - 2003/0148 (COD))

(2004/C 10/17)

De Raad heeft op 16 juli 2003 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.

Het bureau van het Comité heeft de gespecialiseerde afdeling "Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu" verzocht hierover een advies op te stellen.

Tijdens zijn op 24 en 25 september 2003 gehouden 402e zitting (vergadering van 25 september 2003) heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité in verband met het urgente karakter van deze werkzaamheden de heer Chiriaco aangewezen als algemeen rapporteur, en het volgende advies uitgebracht, dat met 56 stemmen vóór en één stemmen tegen, bij één onthouding, werd goedgekeurd.

1. Samenvatting van het Commissiedocument

Bij de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)(1) heeft de Commissie voorgesteld een beheerscomité op te richten voor de tenuitvoerlegging van deze verordening. De Commissie was nl. van mening dat de keuze van die projecten aanzienlijke gevolgen heeft voor de begroting.

1.1. De door de Commissie voorgestelde comitéprocedure is door de Raad evenwel unaniem verworpen. Voor de vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 heeft de Raad in artikel 11, lid 2, gekozen voor de regelgevingsprocedure overeenkomstig artikel 5 van Besluit 1999/468/EG.

1.2. Daarom heeft de Commissie bij het Hof een procedure tot nietigverklaring van de betrokken bepaling ingeleid.

1.3. In zijn arrest van 21 januari 2003(2) heeft het Hof van Justitie artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1655/2000 nietig verklaard. Het is van oordeel dat voor beheersmaatregelen die betrekking hebben op de uitvoering van een programma met aanzienlijke gevolgen voor de begroting in de zin van artikel 2, sub a), van Besluit 1999/468/EG, in beginsel de in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG omschreven beheersprocedure geldt of, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 2, sub c), van voornoemd besluit, de raadplegingsprocedure van artikel 3 ervan.

1.4. In aansluiting op het arrest van het Hof van Justitie komt de Commissie daarom thans met een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 wat de te hanteren comitéprocedure betreft. Hierbij wordt het regelgevingscomité door een beheerscomité voor de vaststelling van maatregelen met het oog op de tenuitvoerlegging van de verordening vervangen.

2. Algemene opmerkingen

2.1. Het Comité neemt kennis van het arrest van het Hof en kan zich vinden in het voorstel van de Commissie om met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 het regelgevingscomité door een beheerscomité te vervangen.

3. Bijzondere opmerkingen

3.1. Het Comité verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van het beheerscomité zo transparant en efficiënt mogelijk verlopen, te bevorderen dat de besluiten van dit orgaan onder de aandacht worden gebracht, en waar nodig over te gaan tot breed overleg, ook met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

4. Conclusie

4.1. Het Comité stemt in met het voorstel van de Commissie om Verordening (EG) nr. 1655/2000 wat de te volgen comitéprocedure betreft te wijzigen.

Brussel, 25 september 2003.

De voorzitter

van het Europees Economisch en Sociaal Comité

R. Briesch

(1) PB L 192 van 28.7.2000, blz. 1.

(2) Arrest van het Hof van 21 januari 2003, Commissie tegen Europees Parlement en Raad, zaak C-378/00, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie.