Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het verzoek van de Republiek Hongarije om lid te worden van de Europese Unie (AA-AFNS 1-6 - C5-0120/2003 - 2003/0901E(AVC))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het verzoek van de Republiek Hongarije om lid te worden van de Europese Unie (AA-AFNS 1-6 - C5-0120/2003 - 2003/0901E(AVC))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het verzoek van de Republiek Hongarije om lid te worden van de Europese Unie (AA-AFNS 1-6 - C5-0120/2003 - 2003/0901E(AVC))

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0010 - 0010
Publicatieblad Nr. 064 E van 12/03/2004 blz. 0368 - 0368


Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement

betreffende het verzoek van de Republiek Hongarije om lid te worden van de Europese Unie (AA-AFNS 1-6 - C5-0120/2003 - 2003/0901E(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het verzoek van de Republiek Hongarije om lid te worden van de Europese Unie,

- gezien het overeenkomstig artikel 49 van het EU-Verdrag door de Raad ingediende verzoek om instemming (C5-0120/2003),

- gezien het advies van de Commissie (COM(2003) 79),

- gezien het ontwerptoetredingsverdrag van de Republiek Tsjechië, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Republiek Slowakije tot de Europese Unie,

- gelet op de artikelen 86 en 96, lid 6 van zijn Reglement,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 april 2003 over de afsluiting van de uitbreidingsonderhandelingen in Kopenhagen(1),

- gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid (A5-0094/2003),

A. overwegende dat de voorwaarden voor toetreding van de kandidaat-lidstaten en de aanpassingen die hun toetreding impliceert zijn vastgelegd in het ontwerp van toetredingsverdrag, en dat het Parlement geraadpleegd dient te worden indien ingrijpende wijzigingen in deze tekst worden aangebracht,

B. overwegende dat deze instemming niet vooruitloopt op zijn standpunt over de aanpassing van de financiële vooruitzichten in verband met de uitbreiding, overeenkomstig artikel 25 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure(2), en dat de bedragen in bijlage XV van het ontwerptoetredingsverdrag de noodzakelijke minimumdrempel voor de aanpassing van de financiële vooruitzichten vormen,

1. stemt in met het verzoek van de Republiek Hongarije om lid te worden van de Europese Unie;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Hongarije.

(1) P5_TA-PROV(2003)0168.

(2) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.