Home

Voorstel voor een Beschikking van de Raad tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (3e tranche van 2003)

Voorstel voor een Beschikking van de Raad tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (3e tranche van 2003)

Voorstel voor een Beschikking van de Raad tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (3e tranche van 2003) /* COM/2003/0608 def. */


Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (3e tranche van 2003)

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Sinds de inwerkingtreding van het financieel reglement van het 9e EOF besluit de Raad, op voorstel van de Commissie, over elk van de drie door de lidstaten te betalen tranches voor de financiering van het EOF. De bijdragen voor de instrumenten van het 9e EOF die door de EIB (Europese Investeringsbank) worden beheerd, worden door de lidstaten rechtstreeks aan de bank gestort. De bijdragen voor de overige instrumenten worden aan de Commissie gestort.

Overeenkomstig artikel 121 van het financieel reglement van het 9e EOF heeft de EIB de Commissie haar bijgewerkte ramingen meegedeeld met betrekking tot de betalingen voor de instrumenten die zij beheert.

Dit voorstel heeft betrekking op de bijdragen voor de derde tranche van het begrotingsjaar 2003. Overeenkomstig artikel 38, lid 2, van het financieel reglement van het 9e EOF is het voor deze tranche vastgestelde tijdschema als volgt: (1) de Commissie dient vóór 10 oktober 2003 het voorstel in; (2) de Raad neemt uiterlijk 21 kalenderdagen na de indiening van het voorstel door de Commissie een besluit over deze tranche; (3) de lidstaten betalen de uit hoofde van deze tranche verschuldigde bijdragen uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum waarop zij van het besluit van de Raad in kennis werden gesteld.

Tot slot zij eraan herinnerd dat in artikel 40, lid 4, van het financieel reglement van het 9e EOF is bepaald dat, indien een overeenkomstig dit artikel te betalen bijdragentranche niet voor de vastgestelde uiterste datum is betaald, de betrokken lidstaat over het niet-betaalde bedrag rente is verschuldigd, overeenkomstig de in dit artikel vastgestelde voorwaarden.

Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (3e tranche van 2003)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou (Benin) op 23 juni 2000 [1],

[1] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

Gelet op het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap, ondertekend te Brussel op 18 september 2000 [2], met name artikel 10,

[2] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 355.

Gelet op het besluit van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee (LGO) met de Europese Gemeenschap [3],

[3] PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

Gelet op het financieel reglement van 27 maart 2003 van toepassing op het 9e Europees Ontwikkelingsfonds, hierna het financieel reglement van het 9e EOF genoemd, met name artikel 38, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 28 november 2002 heeft de Commissie de Raad haar raming inzake de betalingen voor het begrotingsjaar 2003 meegedeeld, alsook het tijdschema voor de afroepingen van de bijdragen. Op 29 december heeft de Raad het tijdschema voor de afroeping van de bijdragen bij de lidstaten uit hoofde van het EOF voor het begrotingsjaar 2003 vastgesteld.

(2) Op basis van dit besluit heeft de Commissie in december 2002 en maart 2003 bijdragen van respectievelijk 450 miljoen euro en 500 miljoen euro afgeroepen. Vervolgens heeft de Raad in juli 2003 besloten tot bijdragen van 50 miljoen euro ten behoeve van de Europese Investeringsbank en 750 miljoen euro ten behoeve van de Commissie.

(3) Volgens artikel 38, lid 2, derde alinea, van het op 2 april 2003 in werking getreden financieel reglement van het 9e EOF moet het voorstel met betrekking tot de derde tranche voor het lopende begrotingsjaar vóór 10 oktober door de Commissie ingediend worden.

(4) In artikel 38, lid 2, derde alinea, van het financieel reglement van het 9e EOF is bepaald dat de Raad uiterlijk 21 kalenderdagen na de indiening van het voorstel door de Commissie een besluit neemt over deze tranche en dat de lidstaten de uit hoofde van deze tranche verschuldigde bedragen uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum waarop het besluit van de Raad hen ter kennis is gebracht, betalen.

(5) Overeenkomstig artikel 121, lid 2, van het financieel reglement van het 9e EOF heeft de Europese Investeringsbank de Commissie de bijgewerkte vastleggings- en betalingsramingen doen toekomen.

(6) In artikel 133, lid 2 en 3, van het financieel reglement van het 9e EOF, is bepaald dat de procedure voor de afroeping van de bijdragen die is vastgesteld voor de terbeschikkingstelling van de middelen van het 9e EOF, eveneens van toepassing is op de voorgaande EOF.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Enig artikel

De bijdragen die de lidstaten uit hoofde van de derde tranche voor 2003 aan de Commissie en de Europese Investeringsbank betalen, zijn in de bijgaande tabel opgenomen.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

Bijdragen voor de derde tranche van 2003 (in euro's)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>