Home

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende Besluit 3/2003 van het uit hoofde van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer ingestelde Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland tot wijziging van de bijlage bij de overeenkomst

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende Besluit 3/2003 van het uit hoofde van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer ingestelde Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland tot wijziging van de bijlage bij de overeenkomst

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende Besluit 3/2003 van het uit hoofde van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer ingestelde Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland tot wijziging van de bijlage bij de overeenkomst /* COM/2003/0769 def. */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende Besluit 3/2003 van het uit hoofde van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer ingestelde Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland tot wijziging van de bijlage bij de overeenkomst

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Op 1 juni 2002 is de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer in werking getreden. Bij artikel 21 van deze Overeenkomst wordt een Comité Luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland ingesteld, dat belast wordt met het beheer en de correcte toepassing van de Overeenkomst.

Nieuwe communautaire wetgeving die in de bijlage bij de overeenkomst moet worden opgenomen

Artikel 1, lid 2, van de Overeenkomst voorziet in de toepassing in Zwitserland van de in de bijlage bij de Overeenkomst vermelde communautaire wetgeving. Artikel 23, lid 4, van de Overeenkomst bepaalt dat het Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland ofwel een besluit neemt tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst of, indien nodig, een wijziging van de Overeenkomst voorstelt, teneinde daarin, indien nodig op basis van wederkerigheid, de in de betrokken wetgeving aangebrachte wijzigingen te integreren.

Sinds de ondertekening van de Overeenkomst is communautaire wetgeving aangenomen waarbij een aantal in de bijlage opgenomen richtlijnen en verordeningen werd gewijzigd of ingetrokken. Voorts is communautaire wetgeving voor nieuwe onderwerpen ingevoerd. Om de bijlage in overeenstemming te brengen met de desbetreffende momenteel geldende communautaire wetgeving is het dus noodzakelijk dat zij wordt gewijzigd.

Op de eerste vergadering van het Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland van 16 december 2002 verklaarde Zwitserland dat het bij de invoering van het nieuwe acquis voor de implementatie daarvan om een overgangsperiode zou vragen die gelijk zou zijn aan de perioden die in de desbetreffende wetsbesluiten waren vastgesteld toen de lidstaten die besluiten moesten implementeren. Over de exacte strekking van dit belangrijke verzoek van Zwitserland is uitgebreid onderhandeld door deskundigen van de Commissie en Zwitserland. De besprekingen hebben geleid tot het opstellen van een lijst van wijzigingen van de bijlage bij de Overeenkomst waarvoor Zwitserland om een implementatieperiode vraagt, en die het onderwerp is van bijgevoegd besluit, en een lijst van wijzigingen van de bijlage bij de Overeenkomst waarvoor Zwitserland geen implementatieperiode vraagt (het onderwerp van een afzonderlijk besluit van het Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland, Besluit 2/2003).

Standpunt van de Gemeenschap inzake Besluit 3/2003

Artikel 3 van Besluit (2002/309/EG, Euratom) van de Raad en, wat betreft de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat bepaalt dat het standpunt wat de Gemeenschap inneemt ten aanzien van besluiten van het Comité Luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland waarbij uitsluitend de rechtsgeldigheid van de communautaire wetgeving tot Zwitserland wordt uitgebreid met eventuele technische aanpassingen, wordt vastgesteld door de Commissie. Voor andere besluiten van het Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland wordt het standpunt van de Gemeenschap met gekwalificeerde meerderheid vastgesteld door de Raad, op voorstel van de Commissie.

Aangezien de aan Zwitserland te verlenen overgangsperioden geen zuiver technische aanpassingen zijn, is goedkeuring van het standpunt van de Gemeenschap inzake het nemen van Besluit 3/2003 van het Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland betreffende de wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst door invoering van nieuwe communautaire wetgeving waarvoor aan Zwitserland overgangsperioden zullen worden verleend die gelijk zijn aan de voor de lidstaten vastgestelde overgangsperioden, een zaak van de Raad.

De Raad wordt verzocht bijgevoegd besluit goed te keuren.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende Besluit 3/2003 van het uit hoofde van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer ingestelde Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland tot wijziging van de bijlage bij de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer [1], met name artikel 23,

[1] Besluit van de Raad wat betreft de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (2002/309/EG, Euratom), PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1.

Gezien het besluit van de Raad en, wat betreft de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (2002/309/EG, Euratom), met name artikel 3,

Gezien het voorstel van de Commissie [2],

[2] PB C [...] van [...], blz. [...]

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer (hierna genoemd "de Overeenkomst") is in werking getreden op 1 juni 2002.

(2) Artikel 21 van de Overeenkomst voorziet in de oprichting van een Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland belast met het beheer en de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

(3) Sinds de ondertekening van de Overeenkomst is nieuwe communautaire wetgeving die van belang is voor de implementatie van de Overeenkomst aangenomen.

(4) Volgens artikel 23, lid 4, van de Overeenkomst moet het Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland een besluit nemen tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst.

(5) Artikel 3, lid 3 van het besluit van de Raad en, wat betreft de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (2002/309/EG, Euratom) bepaalt dat het standpunt van de Gemeenschap inzake niet in lid 2 genoemde besluiten van het Comité Luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland moet worden goedgekeurd door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie.

BESLUIT:

Enig artike

Aan het standpunt van de Europese Gemeenschap in het bij artikel 21 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer opgerichte Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland met betrekking tot de wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst wordt de bijlage bij dit besluit ten grondslag gelegd.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE Ontwerp Besluit 3/2003 van het comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland tot wijziging van de bijlage bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer

BESLUIT 3/2003 VAN HET COMITÉ LUCHTVERVOER/GEMEENSCHAP ZWITSERLAND

van 2003

tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer

HET COMITÉ LUCHTVERVOER GEMEENSCHAP/ZWITSERLAND,

Gelet op de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer, hierna genoemd "de Overeenkomst", met name op artikel 23, lid 4,

BESLUIT:

Artikel 1

1. Aan punt 1 (Derde luchtvaartpakket liberalisering en andere voorschriften voor de burgerluchtvaart) van de bijlage bij de Overeenkomst wordt na de verwijzing naar Verordening (EEG) nr. 2299/89 van de Raad het volgende toegevoegd:

'2002/30 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 betreffende de vaststelling van de regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap.

(Artikelen 1-12, 14-18) De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast: Zwitserland zal de richtlijn toepassen na een overgangsperiode die even lang is als de implementatieperiode die in de richtlijn voor de lidstaten van de Gemeenschap is vastgesteld .'

2. Aan punt 1 (Derde luchtvaartpakket liberalisering en andere voorschriften voor de burgerluchtvaart) van de bijlage bij de Overeenkomst wordt na de in artikel 1, lid 1, van dit besluit genoemde toevoeging het volgende toegevoegd:

'2000/79 Richtlijn van de Raad van 27 november 2000 inzake de inwerkingstelling van de Europese overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart gesloten door de Association of European Airlines (AEA), de European Transport Workers' Association (ETF), de European Cockpit Association (ECA), de European Regions Airline Association (ERA) en de International Air Carrier Association (IACA). De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast: Zwitserland zal de richtlijn toepassen na een overgangsperiode die gelijk is aan de implementatieperiode die in de richtlijn voor de lidstaten van de Gemeenschap is vastgesteld .'

3. Aan punt 1 (Derde luchtvaartpakket liberalisering en andere voorschriften voor de burgerluchtvaart) van de bijlage bij de Overeenkomst wordt na de in artikel 1, lid 2, van dit besluit genoemde toevoeging het volgende toegevoegd: '93/104 Richtlijn van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, als gewijzigd bij Richtlijn 2000/34/EG van 22 juni 2000. De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast: Zwitserland zal de richtlijn toepassen na een overgangsperiode die gelijk is aan de implementatieperiode die in de richtlijn voor de lidstaten van de Gemeenschap is vastgesteld.'

Artikel 2

Aan de verwijzing naar Verordening 1617/93 van de Commissie in punt 2 (mededingingsregels) van de bijlage bij de Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd:

', en bij Verordening (EG) nr. 1105/2002 van de Commissie van 25 juni 2002.

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Zwitserland zal de verordening toepassen na een overgangsperiode die even lang is als de implementatieperiode die in de verordening voor de lidstaten van de Gemeenschap is vastgesteld.'

Artikel 3

Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en de Officiële verzameling van bondswetgeving van Zwitserland. Het besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, ... 2003.

Voor het Gemengd Comité

Het Hoofd van de Delegatie van de Gemeenschap

Het Hoofd van de Zwitserse Delegatie