Home

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië betreffende het van 1 januari 2004 tot en met 30 april 2004 geldend tijdelijk puntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië betreffende het van 1 januari 2004 tot en met 30 april 2004 geldend tijdelijk puntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië betreffende het van 1 januari 2004 tot en met 30 april 2004 geldend tijdelijk puntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk /* COM/2003/0835 def. */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië betreffende het van 1 januari 2004 tot en met 30 april 2004 geldend tijdelijk puntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. In het bijkomend protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië op het gebied van vervoer [1] wordt bepaald dat vanaf 1 januari 1997 tot en met 31 december 2003 voor het Sloveense transitogoederenverkeer over de weg via Oostenrijk een ecopuntensysteem van toepassing is dat gelijkwaardig is aan het systeem dat geldt voor communautaire vrachtwagens in transito door Oostenrijk.

[1] PB L 351 van 23.12.1997, blz. 62.

2. Bij protocol nr. 9 bij de Akte van toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie [2] betreffende vervoer over de weg en per spoor alsmede gecombineerd vervoer in Oostenrijk, wordt een speciale regeling ingevoerd voor transitovervoer door Oostenrijk door vrachtwagens. Volgens artikel 11, lid 2, onder a) loopt het ecopuntensysteem af op 31 december 2003.

[2] PB C 241 van 29.8.1994.

3. Op de vergadering van 14 en 15 december 2001 te Laeken heeft de Europese Raad gevraagd om verlenging van het ecopuntensysteem. Op 20 december 2001 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een ecopuntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk voor het jaar 2004 [3] goedgekeurd. Over dit voorstel was op 25 november 2003 overeenstemming bereikt tussen het Europees parlement en de Raad aan het einde van de verzoeningsprocedure. Deze overeenstemming zal leiden tot de aanname van een verordening, die op 1 januari 2004 in werking zal treden.

[3] COM (2001) 807 def. van 20.12.2001.

4. Met ingang van 1 mei 2004 zal het bij deze verordening ingestelde nieuwe tijdelijk puntensysteem voor vrachtwagens in transito op Oostenrijks grondgebied gelden voor de nieuwe lidstaten, Slovenië inbegrepen.

Om wille van gelijkheid van behandeling en continuïteit van de door de Gemeenschap en Slovenië aangegane internationale verbintenissen dient het nieuwe tijdelijke puntensysteem te worden toegepast op Slovenië voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 30 april 2004.

5. Het is dus nu tijd dat de Gemeenschap onderhandelingen met Slovenië opent voor de sluiting van een formele overeenkomst.

6. Aangezien de overeenkomst al zeer binnenkort moet worden toegepast (vanaf 1.1.2004), verzoekt de Commissie de Raad om zich tegelijk uit te spreken over de onderhandelingsaanbeveling en de voorstellen voor besluiten van de Raad tot ondertekening, voorlopige toepassing en sluiting van de overeenkomst. Derhalve legt zij aan de Raad de aanbeveling en de desbetreffende voorstellen voor besluiten voor.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië betreffende het van 1 januari 2004 tot en met 30 april 2004 geldend tijdelijk puntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 71, eerste lid, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie [4],

[4] PB C [...] van [...], blz. [...].

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft onderhandeld over een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië betreffende het voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk geldend tijdelijk puntensysteem.

(2) Behoudens sluiting op een latere datum, dient de op ... geparafeerde overeenkomst te worden ondertekend.

(3) Er dienen bepalingen te worden gemaakt voor de voorlopige toepassing van de overeenkomst vanaf 1 januari 2004,

BESLUIT:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn tot ondertekening van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië betreffende het van 1 januari 2004 tot en met 30 april 2004 geldend tijdelijk puntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk, behoudens sluiting op een later tijdstip.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde overeenkomst geldt voorlopig vanaf 1 januari 2004.

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter