Home

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r) /* SEC/2003/0130 def. - COD 2002/0040 */


MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r)

2002/0040 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r)

1. Stand van zaken

- Bovengenoemd voorstel [COM(2002) 70 def.] is op 12 februari 2002 door de Commissie goedgekeurd en vervolgens aan de Raad en het Europees Parlement toegezonden.

- Het Europees Parlement heeft het geamendeerde voorstel op 11 juni 2002 in eerste lezing goedgekeurd.

- De Commissie heeft de amendementen van het Europees Parlement verworpen.

- Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 mei 2002 advies uitgebracht.

- De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt op 21 januari 2003 aangenomen.

2. Doel van de richtlijn

Het voorstel, dat op artikel 95 van het Verdrag is gebaseerd, heeft de volgende twee doelstellingen:

- de interne markt in stand houden door de invoering van geharmoniseerde bepalingen over het op de markt brengen en het gebruik van stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld (c/m/r);

- een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en het milieu bieden, door het op de markt brengen en het gebruik van c/m/r-stoffen en preparaten die deze stoffen bevatten, te beperken.

3. Opmerkingen over het gemeenschappelijk standpunt

Het gemeenschappelijk standpunt stemt overeen met het voorstel van de Commissie en de Raad verwerpt net als de Commissie de vijf door het Europees Parlement goedgekeurde amendementen.

4. Conclusie

De Commissie steunt het door de Raad unaniem goedgekeurde gemeenschappelijk standpunt, dat in overeenstemming is met haar voorstel.