Home

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/2003/0913 def. */


Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst bevat bepalingen betreffende de samenwerking tussen de Gemeenschap en de EER-EVA-Staten op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden.

2. Bijgaand ontwerp-besluit van het Gemengd Comité van de EER heeft betrekking op een wijziging van Protocol 31 met het oog op een uitbreiding van de samenwerking op het gebied van energieprogramma's en met het milieu verband houdende energieprojecten. Het voorziet in een kader voor samenwerking betreffende, en in de voorwaarden voor een volwaardige deelname door de EER-EVA-Staten aan, de communautaire programma's en acties in het kader van:

- 32003 D 1230: Beschikking nr. 1230/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: "Intelligente energie-Europa" (2003-2006) (PB L 176 van 15.7.2003, blz. 29).

3. In artikel 1, lid 3, sub b), van Verordening nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de EER-Overeenkomst wordt bepaald dat met betrekking tot dit soort besluiten de Raad op voorstel van de Commissie het standpunt van de Gemeenschap vaststelt.

4. Het ontwerp-besluit van het Gemengd Comité van de EER wordt ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. De Commissie hoopt het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité van de EER in september 2003 te kunnen uiteenzetten.

Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. .../... van het Gemengd Comité van de EER van ... [1].

[1] PB L ... van ..., blz. ...

(2) Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst uit te breiden tot Beschikking nr. 1230/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: "Intelligente energie-Europa" (2003-2006) [2].

[2] PB L 176 van 15.7.2003, blz. 29.

(3) Protocol 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, ten einde bedoelde uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2003 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 14 van Protocol 31 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. Na punt 2quater wordt het volgende punt ingevoegd:

"2quinquies. De EVA-Staten nemen met ingang van 1 januari 2003 deel aan het communautaire programma vermeld in lid 5, sub g), en aan de acties in het kader daarvan, behalve aan het specifieke onderdeel "COOPENER" van het programma en de acties in het kader daarvan.".

2. In lid 5 wordt het volgende toegevoegd:

"g) 32003 D 1230: Beschikking nr. 1230/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: "Intelligente energie-Europa" (2003-2006) (PB L 176 van 15.7.2003, blz. 29)."

3. In leden 3 en 4 wordt "lid 5, sub a), b), c), d), e) en f)" vervangen door "lid 5, sub a), b), c), d), e), f) en g),".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op [...], op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER [3] hebben plaatsgevonden.

[3] [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.][Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven.]

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, .

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter

De Secretarissen van het Gemengd Comité van de EER