Home

Ontwerp Besluit van het Gemengd Comite van de EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) en Protocol 37 bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp Besluit van het Gemengd Comite van de EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) en Protocol 37 bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp Besluit van het Gemengd Comite van de EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) en Protocol 37 bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/2003/1339 def. */


Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITE VAN DE EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) en Protocol 37 bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Het Gemengd Comité van de EER dient met het oog op de nodige juridische zekerheid en homogeniteit alle belangrijke communautaire wetgeving zo spoedig mogelijk na de vaststelling ervan in de EER-Overeenkomst te integreren.

2. Het Gemengd Comité van de EER dient derhalve zijn goedkeuring te hechten aan bijgaand besluit tot wijziging van bijlage XI bij de EER-Overeenkomst, waarbij recente wetgeving op telecommunicatiediensten in de EER-Overeenkomst wordt geïntegreerd. Het besluit betreft:

32002 D 0622: Besluit 2002/622/EG van de Commissie van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum.

3. Protocol 37 bij de EER-Overeenkomst dient te worden uitgebreid tot de Beleidsgroep Radiospectrum opgericht bij Besluit 2002/622/EG en bijlage XI dient te worden gewijzigd voor het vaststellen van de procedures voor samenwerking met deze groep.

4. In artikel 1, lid 3, sub a), van Verordening 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de EER-Overeenkomst wordt bepaald dat de Raad het standpunt van de Gemeenschap vaststelt met betrekking tot besluiten welke belangrijke wijzigingen van het Gemeenschapsrecht impliceren.

5. Het ontwerp-besluit van het Gemengd Comité van de EER wordt ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. De Commissie hoopt het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité van de EER in januari 2004 te kunnen uiteenzetten.

Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITE VAN DE EER tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) en Protocol 37 bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikelen 98 en 101,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage XI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. .../... van het Gemengd Comité van de EER van ... [1].

[1] PB L ... van ..., blz. ...

(2) Protocol 37 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. .../... van het Gemengd Comité van de EER van ... [2].

[2] PB L ... van ..., blz. ...

(3) Besluit 2002/622/EG van de Commissie van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum [3] dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

[3] PB L 198 van 27.7.2002, blz. 49.

(4) Voor de goede werking van de Overeenkomst dient Protocol 37 bij de EER-Overeenkomst te worden uitgebreid tot de Beleidsgroep Radiospectrum opgericht bij Besluit 2002/622/EG en dient bijlage XI te worden gewijzigd voor het vaststellen van de procedures voor samenwerking met deze groep,

BESLUIT:

Artikel 1

1. In bijlage XI bij de Overeenkomst wordt na punt 5cf (Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt ingevoegd:

"5cg. 32002 D 0622: Besluit 2002/622/EG van de Commissie van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum (PB L 198 van 27.7.2002, blz. 49).

Samenwerkingsprocedures voor Liechtenstein, IJsland en Noorwegen overeenkomstig artikel 101 van de Overeenkomst:

Elke EVA-Staat kan, in overeenstemming met artikel 3 van Besluit 2002/622/EG van de Commissie, de personen aanwijzen die als waarnemers aan de vergaderingen van de Beleidsgroep Radiospectrum kunnen deelnemen.

De EG-Commissie brengt bedoelde personen tijdig op de hoogte van de data van de vergaderingen van de groep en zendt hun de relevante documentatie toe.".

2. In Protocol 37 bij de Overeenkomst (dat de in artikel 101 bedoelde lijst bevat) wordt het volgende punt ingevoegd:

"16. De Beleidsgroep Radiospectrum (Besluit 2002/622/EG van de Commissie).".

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Besluit 2002/622/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op [...], op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER [4] hebben plaatsgevonden.

[4] [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.][Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven.]

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, [...]

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter

De Secretarissen van het Gemengd Comité van de EER