Home

Informatie procedure — Technische regels (Voor de EER relevante tekst)

Informatie procedure — Technische regels (Voor de EER relevante tekst)

Informatie procedure — Technische regels (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 119 van 21/05/2003 blz. 0002 - 0005


Informatie procedure - Technische regels

(2003/C 119/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37; PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18).

Door de Commissie ontvangen kennisgevingen van nationale voorstellen van technische regels

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De Commissie vestigt de aandacht op het arrest "CIA Security" van 30 april 1996 in zaak C-194/94 (Jur. 1996, blz. I-2201), waarin het Hof van Justitie een interpretatie van de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 98/34/EG (voorheen 83/189/EEG) geeft die inhoudt dat derden zich erop kunnen beroepen bij de nationale rechter; deze dient de toepassing van een niet overeenkomstig de richtlijn aangemeld nationaal technisch voorschrift te weigeren.

Met dit arrest wordt de mededeling van de Commissie van 1 oktober 1986 (PB C 245 van 1.10.1986, blz. 4) bevestigd.

Het feit dat niet aan de verplichting tot kennisgeving is voldaan, impliceert dus dat de desbetreffende technische voorschriften niet kunnen worden toegepast jegens derden.

Voor meer informatie over de notificatieprocedure kan contact worden opgenomen met: Europese Commissie DG Ondernemingen, Eenheid F1 B - 1049 Brussel e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Zie ook de website

http://europa.eu.int/comm/ enterprise/tris

Voor eventuele inlichtingen over deze kennisgevingen kunt u terecht bij de nationale diensten waarvan de lijst hieronder is gepubliceerd.

LIJST VAN DE NATIONALE INSTANTIES DIE BELAST ZIJN MET HET BEHEER VAN RICHTLIJN 98/34/EG

BELGIË

BELCERT Bestuur Kwaliteit en Veiligheid

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

North Gate III - 4e verdieping

Koning Albert II-laan 16

B - 1000 Brussel Website: http://www.mineco.fgov.be Mw. P. Descamps Tel. (32) 2 206 46 89 Fax (32) 2 206 57 46 E-mail: belnotif@mineco.fgov.be

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø (OE) Website: http://www.ebst.dk Mw. Laila Østergren Tel. (45) 35 46 66 89 (direct) Fax (45) 35 46 62 03 E-mail:

Mw. Laila Østergren - loe@ebst.dk

Mw. Birgitte Spühler Hansen - bsh@ebst.dk

Gezamenlijke mailbox voor kennisgevingen - noti@ebst.dk

DUITSLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Referat XA2 Scharnhorststraße 34-37 D - 10115 Berlin Website: http://www.bmwa.bund.de Mw. Christina Jäckel Tel. (49-30) 20 14 63 53 Fax (49-30) 20 14 53 79 E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

GRIEKENLAND

Ministry of Development General Secretariat of Industry Michalacopoulou 80 GR - 115 28 Athens Tel. (30-1) 778 17 31 Fax (30-1) 779 88 90 ELOT Acharnon 313 GR - 11145 Athens Dhr. E. Melagrakis Tel. (30-1) 212 03 00 Fax (30-1) 228 62 19 E-mail: 83189in@elot.gr

SPANJE

Ministerio de Asuntos Exteriores Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla 46, Planta 2a, Despacho: 6276 E - 28006 Madrid Mw. Esther Pérez Peláez Tel. (34-91) 379 84 64 Fax (34-91) 379 84 01 E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIJK

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP) Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot F - 75572 Paris Cedex 12 Mw. Suzanne Piau Tel. (33) 153 44 97 04 Fax (33) 153 44 98 88 E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr Mw. Françoise Ouvrard Tel. (33) 153 44 97 05 Fax (33) 153 44 98 88 E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IERLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9 Ireland Dhr.Tony Losty Tel. (353-1) 807 38 80 Fax (353-1) 807 38 38 E-mail: lostyt@nsai.ie

ITALIË

Ministero delle attività produttive Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria - Ufficio F1

Via Molise 2 I - 00187 Roma Website: http://www.minindustria.it Dhr. V. Correggia Tel. (39) 06 47 05 22 05 Fax (39) 06 47 88 78 05 E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it Dhr. E. Castiglioni Tel. (39) 06 47 05 26 69 Fax (39) 06 47 88 77 48 E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

LUXEMBURG

SEE - Service de l'Énergie de l'État 34, avenue de la Porte-Neuve BP 10 L - 2010 Luxembourg Dhr. J. P. Hoffmann Tel. (352) 46 97 46 1 Fax (352) 22 25 24 E-mail: see.direction@eg.etat.lu

NEDERLAND

Ministerie van Financiën Belastingdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In- en uitvoer

Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Dhr. Ebel Van der Heide Tel. (31-50) 5 23 21 34 Mw. Hennie Boekema Tel. (31-50) 5 23 21 35 Mw. Tineke Elzer Tel. (31-50) 5 23 21 33 Fax (31-50) 5 23 21 59 Algemene e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

OOSTENRIJK

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung C2/1 Stubenring 1 A - 1010 Wien Website: http://www.bmwa.gv.at Mw. Brigitte Wikgolm Tel. (43-1) 711 00 58 96 Fax (43-1) 715 96 51 of (43-1) 712 06 80 E-mail: post@tbt.bmwa.gv.at

PORTUGAL

Instituto Português da Qualidade Rua Antonio Gião, 2 P - 2829-513 Caparica Website: http://www.ipq.pt Mw. Miranda Ondina Tel. (351-21) 294 82 36 of 81 00 Fax (351-21) 294 82 23 E-mail: MOndina@mail.ipq.pt

Algemene e-mail: dir83189@mail.ipq.pt

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö Bezoekersadres: Aleksanterinkatu 4 FIN - 00171 Helsinki en Ratakatu 3 FIN - 00120 Helsinki Postadres: PO Box 32 FIN - 00023 Government Website: http://www.ktm.fi Mw. Heli Malinen Tel. (358-9) 16 06 36 27 Fax (358-9) 16 06 46 22 E-mail: heli.malinen@ktm.fi Dhr. Katri Amper Algemene e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

ZWEDEN

Kommerskollegium Box 6803 Drottninggatan 89 S - 113 86 Stockholm Website: http://www.kommers.se Mw. Kerstin Carlsson Tel. (46) 86 90 48 82 of (46) 86 90 48 00 Fax (46) 86 90 48 40 of (46) 8 30 67 59 E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Algemene e-mail: 9834@kommers.se

VERENIGD KONINKRIJK

Department of Trade and Industry Standards and Technical Regulations Directorate 2 Bay 327

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS United Kingdom Website: http://www.dti.gov.uk/strd Mw. Brenda O'Grady Tel. (44-207) 215 15 64 of 14 88 Fax (44-207) 215 15 29 E-mail: brenda.o'grady@tidv.dti.gov.uk

Algemene e-mail: mailto: 98-34@dti.gov.uk

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

EFTA Surveillance Authority Trierstraat 74 B - 1040 Brussel Website: http://www.eftasurv.int Dhr. Gunnar Thor Petursson Tel. (32) 2 286 18 71 Fax (32) 2 286 18 00 E-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv EFTA Goods Unit

EFTA Secretariat

Trierstraat 74 B - 1040 Brussel Website: http://www.efta.int Mw. Kathleen Byrne Tel. (32) 2 286 17 34 Fax (32) 2 286 17 42 E-mail:

DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

kathleen.byrne@efta.int

TURKIJE

Undersecretariat of Foreign Trade General Directorate of Standardisation for Foreign Trade Inönü Bulvari - Emek - Ankara Website: http://www.dtm.gov.tr Dhr. Saadettin Dogan Tel.

(90-312) 212 88 00 of 20 44

(90-312) 212 88 00 of 25 65

Fax (90-312) 212 87 68 E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr