Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 138 van 13/06/2003 blz. 0002 - 0004


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun

(2003/C 138/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel: XT 34/02

Lidstaat: Italië

Regio: Piemonte

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Richtsnoeren inzake permanente vorming - Wet nr. 236/93 - Bedrijfs-, sectorale en territoriale plannen overeengekomen tussen de sociale partners - 2002

Rechtsgrond: Deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 76-5853 del 15.4.2002

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 12584655,43 EUR (24367290770 ITL)

Maximale steunintensiteit: In samenhang met het bepaalde in Verordening (EG) nr. 68/2001 zijn de maximumsteunintensiteiten die uit artikel 4, leden 2 tot en met 6, van voormelde verordening. Indien de cursus volledig en regulier wordt afgewerkt, wordt de steun toegekend onder de vorm van een terugbetaling van de daadwerkelijk gemaakte en bewezen subsidiabele uitgaven voor de tenuitvoerlegging van opleidingsinitiatieven, in samenhang met de daadwerkelijk verrichte activiteiten en binnen de hierna vermelde maximumintensiteiten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De intensiteiten uit bovenvermelde tabel worden vermeerderd met 10 procentpunt wanneer de gesteunde activiteit bestemd is voor de opleiding van benadeelde werknemers, als omschreven in artikel 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 68/2001

Datum van tenuitvoerlegging: 12 juni 2002

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot december 2003

Doelstelling van de steun: De steunregeling betreft zowel algemene als specifieke opleiding. In samenhang met het bepaalde in Verordening (EG) nr. 68/2001, artikel 2, onder e), wordt verstaan onder:

- algemene opleiding: een opleiding van algemene aard die bestaat in onderricht dat niet uitsluitend of hoofdzakelijk op de huidige of toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde onderneming is gericht, maar door middel waarvan bekwaamheden worden verkregen die in ruime mate naar andere ondernemingen of werkgebieden overdraagbaar zijn, zodat de inzetbaarheid van de werknemer wordt verbeterd;

- specifieke opleiding: een opleiding die bestaat in theoretisch en praktisch onderricht dat direct en hoofdzakelijk op de functie van de werknemer of op de begunstigde onderneming is gericht.

Voor de toepassing van deze steunregeling zij verduidelijkt dat:

- onder de categorie "algemene opleiding" die opleidingsinitiatieven vallen waarvoor vooraf voorzien werd in de eindcertificering door de overheid van de opleiding of het beroepscertificaat, alsmede de opleidingsinitiatieven die georganiseerd worden in cursussen voor diverse ondernemingen, waaraan dus werknemers uit twee of meerdere ondernemingen deelnemen, zelfs al behoren ze tot dezelfde productiesector;

- onder de categorie "specifieke opleiding" die opleidingsinitiatieven vallen die bedoeld zijn voor werknemers en/of rechthebbenden van eenzelfde onderneming.

In verband met de categorie "algemene opleiding" zie in bijlage de legge regionale nr. 63 van 13 april 1995, met name artikel 24, en artikel 14 van de daar aangehaalde wet nr. 845 van 21 december 1978

Betrokken economische sector(en): Alle sectoren; alle diensten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: Regione Piemonte - Direzione regionale alla formazione professionale - lavoro. Settore attività formativa, Via Magenta, 12 - I-10128 Torino

Overige informatie: De totale steun die een afzonderlijke onderneming kan ontvangen voor het geheel van de opleidingsinitiatieven die kunnen plaatsvinden op basis van deze richtsnoeren, kan in ieder geval niet hoger liggen dan 1 miljoen EUR, of 1936270000 ITL

Begunstigden: (kleine, middelgrote of grote) ondernemingen die opleidingscursussen verstrekken en vóór de goedkeuring van het initiatief specifiek aangewezen werden

Nummer van de steunmaatregel: XT 54/02

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: De steun zal worden verstrekt via Business Link Operators in de regio's West Yorkshire, Essex, en Devon en Cornwall

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Opleidingsprogramma voor kleine ondernemingen (opleiding op het gebied van gezondheid en veiligheid)

Rechtsgrond: Health and Safety at Work Act, etc. 1974

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: In totaal worden de uitgaven geraamd op 1,97 miljoen GBP: 2002/2003 - 1,18 miljoen GBP - 2003/2004 - 0,79 miljoen GBP

Maximale steunintensiteit: Niet meer dan 70 %. Gedurende de tenuitvoerlegging van de steunverlening zal aan geen enkele onderneming meer dan 1000 GBP worden toegekend

Datum van tenuitvoerlegging: 29 juli 2002

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 mei 2003

Doelstelling van de steun: Uit de raadpleging over de Revitalising Health and Safety (RHS)-strategie is gebleken dat kleine ondernemingen voorstander zijn van financiële steunverlening. De ontwikkeling van deze regeling is een van de doelstellingen van de strategie. De steun zal worden verleend aan micro-ondernemingen met ten minste tien werknemers zodat zij toegang kunnen krijgen tot opleiding op het gebied van hygiëne en veiligheid. In kleine ondernemingen zijn de middelen en de kennis op dit gebied vaak beperkt. Daarom zal in het kader van deze regeling aan de kleine ondernemingen hulp worden verstrekt om de nodige regelingen te treffen, wat het beheer van hygiëne en veiligheid betreft, en om deze problemen op een concrete manier op de werkplaats te behandelen. Op die manier moeten de kleine ondernemingen ook een beter inzicht krijgen in de betreffende risico's en de manier waarop deze kunnen worden aangepakt

Betrokken economische sector(en): Alle sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: Mel Draper Health and Safety Executive Rose Court

8SW

2 Southwark Bridge

London SE1 9HS Tel. (44-207) 717 64 00

Overige informatie: Het gaat om een proefproject voor algemene steunverlening

Nummer van de steunmaatregel: XT 55/02

Lidstaat: Duitsland

Regio: Berlijn

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Voortdurende vorming binnen bedrijven en flexibilisering van de arbeidsorganisatie

Rechtsgrond: Verwaltungsvorschrift vom 5.7.2001 über betriebliche Weiterbildung und Flexibilisierung der Arbeitsorganisation

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Een krediet van ongeveer 3,5 miljoen EUR is opgenomen in de begroting van de deelstaat Berlijn

Totaalbedrag van de steun per onderneming voor de algemene vorming van werknemers: ten hoogste 5000 EUR per opleiding, maximaal 25000 EUR in twee jaar; voor consultancy tot maximaal 1500 EUR

Maximale steunintensiteit: Voortdurende vorming tot 75 %; consultancy tot 50 %.

De voorschriften betreffende de toegestane steunintensiteit overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 68/2001 worden nageleefd

Datum van tenuitvoerlegging: 1 november 2001

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2003

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van de aanpassing van werknemers in het MKB aan de structurele verandering, met nadruk op het zwaartepunt informatietechnologie, alsmede ondersteuning bij de invoering van arbeidstijdmodellen, arbeidstijdafrekeningen en telewerken.

Door de structurele verandering worden steeds hogere eisen aan het scholingsniveau van de werknemers gesteld. De steunregeling heeft ten doel de inzetbaarheid van de werknemers door voortdurende vorming binnen de bedrijven te verhogen, aangezien eenmaal verworven kennis steeds minder lang bruikbaar is en er daarnaast behoefte is aan voortdurende bij- en nascholing. Aldus wordt ook een bijdrage geleverd om in het tekort aan vakmensen te voorzien. Er wordt kennis overgedragen die bedrijfsoverschrijdend kan worden gebruikt. In de steunregeling worden de zwaartepunten "levenslang leren" en "verhoging van het aanpassingsvermogen door gebruik van de informatie- en communicatietechnologie" van de Europese werkgelegenheidsstrategie in aanmerking genomen. De invoering van een flexibele arbeidsorganisatie door steunverlening voor consultancy bij de invoering van arbeidstijdmodellen, arbeidstijdafrekeningen en telewerken verhoogt de verenigbaarheid van gezin en beroep.

Het betreft algemene opleidingsmaatregelen overeenkomstig artikel 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 68/2001. Dit wordt in het kader van de aanvraagprocedure en van de procedure voor het aantonen van de wijze waarop de steun is gebruikt, door middel van bewijsstukken aangetoond

Betrokken economische sector(en): Alle economische sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: Investitionsbank Berlin Bundesallee 210 D - 10719 Berlin alsmede Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen - V B Storkower Straße 134 D - 10407 Berlin

Overige informatie: De steunregeling maakt deel uit van:

- het door de Commissie op 29 december 2000 goedgekeurde operationele programma voor de bijstandsverlening uit de Europese structuurfondsen in Berlijn (doelstelling 1);

- het door de Commissie op 3 december 2001 goedgekeurde enkelvoudige programmeringsdocument voor de bijstandsverlening uit de Europese structuurfondsen in Berlijn (doelstelling 2), en

- het door de Commissie op 10 oktober 2000 goedgekeurde enkelvoudige programmeringsdocument voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de menselijke hulpbronnen voor de bijstandsverlening uit hoofde van doelstelling 3 in Duitsland.

De maatregel respectievelijk actie waarin de steunregeling past, is getiteld "Permanente beroepsopleiding, scholing, informatie en consultancy, organisatie- en arbeidstijdontwikkeling" en is ingedeeld bij de categorie maatregelen respectievelijk het beleidsgebied D "Aanpassingsvermogen en ondernemingsgeest". De acties in het kader van deze maatregel respectievelijk actie worden evenredig uit middelen van het Europees Sociaal Fonds gefinancierd