Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993, betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993, betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993, betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 192 van 14/08/2003 blz. 0034 - 0035


Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993, betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik(1)

(2003/C 192/04)

(Voor de EER relevante tekst)

(Publicatie van de titels en de referentienummers van de Europese geharmoniseerde normen krachtens de richtlijn)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieinstituten vastgestelde datum van intrekking ("dow"). Gebruikers van de normen moeten er attent op zijn dat in enkele uitzonderlijke gevallen hiervan afgeweken kan worden.

(1) PB L 121 van 15.5.1993, blz. 20.