Home

Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. C 206 van 02/09/2003 blz. 0011 - 0014


Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2003/C 206/05)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 of artikel 12 quinquies van de genoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet binnen zes maanden na deze bekendmaking worden ingediend via de bevoegde autoriteit van een lidstaat, van een staat die lid van de WTO is, of van een overeenkomstig artikel 12, lid 3, erkend derde land. Geoordeeld wordt dat de hiernavolgende gegevens, met name die in punt 4.6, de registratieaanvraag rechtvaardigen in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92; zij zijn het motief voor deze bekendmaking.

VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD

REGISTRATIEAANVRAAG: ARTIKEL 5

BOB ( ) BGA (x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 61

1. Bevoegde dienst van de lidstaat Naam: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada, Dirección General de Alimentación - Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España

Adres: Paseo Infanta Isabel, 1, E-28014 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10

2. Aanvragende groepering 2.1. Naam: Cooperativa Comarcal del Campo, Miraflores

2.2. Adres: C/ Majuelo de las Monjas, s/n

E-28792 Miraflores de la Sierra (Madrid)

Tel. (34) 918 44 54 77

2.3. Samenstelling: Producenten/verwerkers (x) Anderen ( )

3. Productcategorie: Vers vlees, categorie 1.1.

4. Overzicht van het productdossier (Samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)

4.1. Naam: "Carne de la Sierra de Guadarrama"

4.2. Beschrijving: De benaming betreft vlees van kalveren van de vleesrassen Avileña-Negra Ibérica, Limousin, Charolais en kruisingen daarvan.

Het ras Avileña-Negra Ibérica is een inheems ras dat wordt gekenmerkt door de zeer goede kwaliteit van het vlees en dat zijn oorsprong vindt in de bergstreken in het centrum van het Iberische Schiereiland, met name het productiegebied van de beschermde geografische aanduiding (BGA) "Carne de la Sierra de Guadarrama".

Het aandeel van het ras Avileña-Negra Ibérica is aanzienlijk, met 60 % van alle moederdieren.

In de afgelopen decennia is duidelijk gebleken dat de rassen Limousin en Charolais zich uitstekend hebben aangepast aan het geografische gebied van de beschermde geografische aanduiding "Carne de la Sierra de Guadarrama".

Voordat de dieren worden geslacht, wordt, naar gelang van de leeftijd van de dieren en de voeding die zij hebben gekregen, een onderscheid gemaakt tussen de volgende types:

"Ternera" (vaarskalf): vrouwelijk dier, gespeend op een leeftijd van ten minste vijf maanden en bestemd om te worden geslacht op een leeftijd van ten hoogste veertien maanden, na een intensieve afmestperiode van ten minste drie maanden, bij een gewicht van ten minste 150 kg.

"Añojo" (jaarling): gespeend dier van ten minste vijf maanden, geslacht op een leeftijd van ten hoogste zestien maanden, na een afmestperiode van ten minste drie maanden, bij een gewicht van ten minste 225 kg.

"Cebón" (mestkalf): mannelijk dier dat op een leeftijd van ten minste één maand is gecastreerd, dat is gespeend op een leeftijd van ten minste vijf maanden en dat is geslacht op een leeftijd van ten hoogste achttien maanden.

De beschermde producten hebben de volgende kenmerken:

"Ternera": het vlees is helderrood of roze met homogeen verdeeld wit vet en met stevig, enigszins vochtig spierweefsel.

"Añojo": het vlees is helderrood tot paarsrood met een diepe glans, met wit of roomkleurig vet, met spierweefsel dat stevig aanvoelt, enigszins vochtig is en een fijne textuur heeft.

"Cebón": het vlees van deze dieren heeft een roomachtig vet, stevig spierweefsel dat enigszins vochtig is en met vet dooraderd, maar zonder excessieve vetophopingen.

De karkassen behoren qua bevleesdheid tot de klassen E.U.R., en qua vetheid tot de klassen 2, 3 en 4. De pH waarde van het vlees bedraagt maximaal 6. De karkassen worden ten minste 24 uur blootgesteld aan de lucht en het vlees moet ten minste vijf dagen rijpen.

4.3. Geografisch gebied: Het productiegebied bestaat uit de volgende landbouwzones van de Autonome Gemeenschap van Madrid: Lozoya-Somosierra en een deel van de gemeenten van Guadarrama, hoofdstedelijk gebied van Madrid, Campiña en zuidoostelijke zone.

Het gebied waar de dieren worden geslacht en verwerkt, valt volledig in de Autonome Gemeenschap van Madrid.

4.4. Bewijs van oorsprong: Het bewijs dat het vlees effectief van de Sierra de Guadarrama afkomstig is, wordt geleverd aan de hand van de registers met de fok- en mestbedrijven die de runderen houden waarvan de onder de beschermde aanduiding vallende karkassen verkregen zijn.

De veehouderijen moeten in het vermelde productiegebied gevestigd zijn en de onder de aanduiding vallende kalveren moeten op die bedrijven geboren en gehouden zijn.

De kalveren worden geïdentificeerd door middel van een oormerk in één van de oren met het logo van het product.

De dieren worden geslacht en verwerkt in slachthuizen, uitsnijderijen en pakstations die zijn ingeschreven in de bedrijvenregisters van de Consejo Regulador.

De Consejo Regulador oordeelt via de keurders over de geschiktheid van de karkassen die voor de BGA in aanmerking komen.

4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De karkassen zijn afkomstig van voor de vleesproductie geschikt vee dat in dat gebied is geboren, van de rassen Avileña-Negra Ibérica, Limousin, Charolais en kruisingen daarvan.

Dankzij de weersomstandigheden kan het vee in de bergweiden grazen van de lente tot de herfst. Wegens de vrieskoude in de winter moeten de dieren naar de lagergelegen weiden worden gebracht, maar zij kunnen het hele jaar door in de open lucht grazen.

De productie gebeurt in twee fasen:

- Zoogfase: tot het spenen (vijf of zes maanden); voeding met moedermelk en gras, permanent in de wei met het moederdier.

- Groei- en mestfase: vanaf het spenen tot het slachten (12-18 maanden). Drie maanden voor de slacht worden de dieren naar het intensieve mestbedrijf gebracht om ze af te mesten, waarbij alleen door de Consejo Regulador goedgekeurd diervoeder mag worden gebruikt. Uitgezonderd voor dit laatste onderdeel, verblijft het dier zo veel mogelijk in de wei, waarbij het profiteert van de natuurlijke hulpmiddelen van het gebied; alleen wanneer daaraan een gebrek ontstaat, wordt de voeding aangevuld met goedgekeurd voer. De dieren waarvoor de BGA kan worden toegekend, worden geslacht in erkende slachthuizen, na te zijn gescheiden van de niet in aanmerking komende dieren. De karkassen worden gedurende ten minste 24 uur opgehangen en moeten gedurende minstens vijf dagen besterven.

De leeftijd waarop de dieren met de BGA "Sierra de Guadarrama" worden geslacht, bedraagt:

- niet meer dan 14 maanden voor Ternera (vaarskalf);

- niet meer dan 16 maanden voor Añojo (jaarling);

- niet meer dan 18 maanden voor Cebón (mestkalf).

4.6. Verband: In de Sierra de Madrid worden van oudsher vleesrunderen gehouden die vrij kunnen grazen in de bergen en de weiden, en zodoende optimaal gebruik maken van het beschikbare gras en van een natuurlijke voedervoorraad die jaar na jaar wordt vernieuwd; het op deze wijze verkregen vlees is daardoor zeer sappig en mals en wordt uitermate gewaardeerd door de consument.

Deze extensieve bosweidegang draagt bij tot de instandhouding van de natuur, aangezien bosbranden grotendeels worden voorkomen en het schadelijke effect ervan in elk geval wordt geminimaliseerd.

Zoals blijkt uit de talrijke historische referenties, vertoont de streek van de beschermde geografische aanduiding alle kenmerken van een berggebied, met een zelfvoorzienende economie op basis van de veehouderij.

Het productiegebied bestrijkt de Sierra van de Comunidad de Madrid, wat een typisch veeteeltgebied is vanwege het terrein en het klimaat. Het onregelmatige landschap is weinig geschikt voor akkerbouw omdat mechanisering er vrijwel onmogelijk is, terwijl ook bodem en klimaat ongunstig zijn.

Van oudsher komen in dit gebied de runderen voor van het ras Avileña-Negra Ibérica, dat ook met "Serrana" wordt aangeduid naar de habitat. Die dieren werden hoofdzakelijk als lastdier voor het vervoer van stenen gebruikt, die overvloedig aanwezig zijn in de Sierra de Madrid.

Aangezien die runderen steeds minder als lastdier werden gebruikt, werden ze gaandeweg voor de vleesproductie gebruikt. De natuurlijke hulpbronnen van het gebied, zowel weiden als grasland, bieden tal van voordelen voor de vleesveehouderij. Ook dankzij zijn robuustheid gedijt het ras Avileña-Negra Ibérica goed in de Sierra de Madrid. Enkele decennia geleden werd begonnen met rasveredeling, door het inheemse ras te kruisen met de rassen Limousin en Charolais, die zich goed aanpasten aan het productiegebied.

Het klimaat zorgt ervoor dat de dieren bijna het hele jaar door op natuurlijke wijze kunnen worden gevoederd. Ook in de maanden met een strenger klimaat is de basisvoeding afkomstig van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied.

De vraag naar dit kwaliteitsvlees is groter dan het aanbod omdat de Comunidad de Madrid een enorme afzetmarkt is. De productie wordt volledig verkocht, voor de helft in de hoofdstad Madrid en de rest in de overige gemeenten van de Autonome Gemeenschap.

Volgens het nationaal instituut voor statistieken, wordt in de kosten-batenanalyse van juni 2001 met betrekking tot de "Carne de la Sierra de Guadarrama", die gebaseerd is op de gegevens van de promotie- en informatiecampagnes voor dit product, vermeld dat ongeveer 40 % van de bevolking in de Comunidad de Madrid de benaming "Carne Sierra de Guadarrama" kent, wat volgens het nationaal instituut voor de statistiek overeenstemt met 1590490 personen ouder dan 18 jaar.

De productie neemt elk jaar toe, maar het natuurlijke milieu waar de Carne de la Sierra de Guadarrama wordt geproduceerd is beperkt, en bovendien wordt een extensieve productiemethode toegepast om kwaliteitsvlees te verkrijgen. Door die beperkingen kan het aantal dieren niet ongecontroleerd toenemen.

4.7. Controlestructuur Naam: Consejo Regulador de la I.G.P. "Carne de la Sierra de Guadarrama"

Adres: Complejo Agropecuario, Ctra. de Guadalix, km 2,5 E - 28770 Colmenar Viejo ( Madrid )

Tel. (34) 918 45 15 06

De controlestructuur voldoet aan norm EN-45011.

4.8. Etikettering: Alle karkassen dragen het stempel met het logo van de BGA en de klasse, en ze zijn voorzien van een door de Consejo Regulador goedgekeurd enig nummer, dat op elk van de vier deelstukken van het karkas wordt aangebracht. Wanneer stukken verpakt worden verzonden, moeten op de verpakkingen de betrokken genummerde etiketten of controle-etiketten met het logo van de BGA zijn aangebracht, waarbij ook het soort product (Ternera, Añojo of Cebón) moet worden aangegeven, alsmede het betrokken deelstuk, de datum van verpakking en de uiterste verbruiksdatum.

4.9. Nationale eisen: Wet 25/1970 van 2 december.

EG-nummer: ES/00124/2000.04.07.

Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 27 juni 2003.