Home

Mededeling van OLAF

Mededeling van OLAF

Mededeling van OLAF

Publicatieblad Nr. C 321 van 31/12/2003 blz. 0051 - 0051


Mededeling van OLAF

(2003/C 321/13)

Overeenkomstig artikel 280, lid 5, van het EG-Verdrag heeft de Commissie voor het jaar 2002 bij het Europees Parlement en de Raad haar jaarlijks verslag ingediend over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en fraudebestrijding. Daarin beschrijft zij de gezamenlijke inspanningen die de lidstaten en de Gemeenschap in 2002 hebben geleverd ter bestrijding van fraude en onregelmatigheden en gaat zij grondig in op de belangrijkste resultaten. Het verslag werd opgesteld in nauwe samenwerking met de lidstaten.

Het verslag is terug te vinden in de elf officiële talen van de Europese Unie op:

http://europa.eu.int/comm/ anti_fraud/reports/index_nl.html