Home

Informatie aangaande de datum van inwerkingtreding van het op 26 februari 2001 te Nice ondertekende Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten

Informatie aangaande de datum van inwerkingtreding van het op 26 februari 2001 te Nice ondertekende Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten

Informatie aangaande de datum van inwerkingtreding van het op 26 februari 2001 te Nice ondertekende Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten

Publicatieblad Nr. C 024 van 31/01/2003 blz. 0011 - 0011


Informatie aangaande de datum van inwerkingtreding van het op 26 februari 2001 te Nice ondertekende Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten

(2003/C 24/04)

Het op 26 februari 2001 te Nice ondertekende Verdrag betreffende de Europese Unie(1) treedt, overeenkomstig artikel 12, lid 2, van dit verdrag, op 1 februari 2003 in werking, daar de laatste akte van bekrachtiging op 18 december 2002 is nedergelegd.

(1) PB C 80 van 10.3.2001, blz. 1.