Home

Conclusies van de Raad van 22 december 2003 over de regeling voor de heffing op over zee aangevoerde goederen ("octroi de mer")

Conclusies van de Raad van 22 december 2003 over de regeling voor de heffing op over zee aangevoerde goederen ("octroi de mer")

Conclusies van de Raad van 22 december 2003 over de regeling voor de heffing op over zee aangevoerde goederen ("octroi de mer")

Publicatieblad Nr. C 321 van 31/12/2003 blz. 0020 - 0020


Conclusies van de Raad

van 22 december 2003

over de regeling voor de heffing op over zee aangevoerde goederen ("octroi de mer")

(2003/C 321/04)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

EROP WIJZEND DAT:

- de bijzondere handicaps van de ultraperifere gebieden erkend worden in het Verdrag;

- er specifieke maatregelen genomen moeten worden om de sociaal-economische ontwikkeling van deze gebieden te ondersteunen;

- de Europese Raad van Sevilla aan de Raad en de Commissie heeft verzocht om bepaalde prioritaire werkzaamheden met betrekking tot met name de kwestie van het "octroi de mer" in de Franse overzeese departementen tot een goed einde te brengen;

ACHT HET NODIG dat tussen 1 januari 2004 en 30 juni 2004, in afwachting van de beschikking betreffende de "octroi de mer"-regeling, de continuïteit van deze regeling wordt gegarandeerd;

IS VOORNEMENS het voorstel van de Commissie over de toekomst van deze regeling zo spoedig mogelijk TE BESPREKEN, en daarbij vooral te letten op de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid.