Home

Aankondiging van de regering van het Verenigd Koninkrijk ingevolge Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Voor de EER relevante tekst)

Aankondiging van de regering van het Verenigd Koninkrijk ingevolge Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Voor de EER relevante tekst)

Aankondiging van de regering van het Verenigd Koninkrijk ingevolge Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

(2003/C 138/05)

(Voor de EER relevante tekst)

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

THE PETROLEUM (PRODUCTION) (SEAWARD AREAS) REGULATIONS 1988

UITZONDERLIJKE VERLENING VAN OFFSHOREVERGUNNINGEN VOOR DE BLOKKEN 113/21 EN 113/22

De minister van Handel en Industrie nodigt belangstellenden ingevolge de Petroleum (Production) (Seaward Areas) Regulations 1988 (SI. 1988 nr. 1213), als gewijzigd (hierna de "1988 Regulations" genoemd) en Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (SI. 1995 nr. 1434), uit een aanvraag in te dienen voor vergunningen voor olieproductie voor de blokken 113/21 en 113/22. De definitieve lijst van blokken waarvoor geen vergunning is verleend, is afgebeeld op kaarten die zijn neergelegd in de bibliotheek van het ministerie van Handel en Industrie (Department of Trade and Industry, DTI), waar zij op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 9.15 en 16.45 uur tot 16 september 2003 (hierna de "aanvraagdatum" genoemd) kunnen worden geraadpleegd (zie hieronder voor contactgegevens). Tevens zijn zij beschikbaar op de website van het directoraat Olie en Gas (www.og.dti.gov.uk).

1. Vergunningen die naar aanleiding van deze uitnodiging worden afgegeven, zullen clausules bevatten die, onder voorbehoud van bepaalde wijzigingen en bijkomende bepalingen, in principe zijn gebaseerd op de modelclausules die zijn vermeld in Schedule 4 bij de Petroleum (Production) (Seaward Areas) Regulations 1988 (als gewijzigd, met dien verstande dat de wijzigingen van de modelclausules die zijn neergelegd in de punten a), ii), en c) tot en met h) van Regulation 8 van de Petroleum (Production) (Seaward Areas) (Amendment) Regulations 1996 (SI. 1996 nr. 2946) niet van toepassing zijn). Met ingang van 1 januari 2003 is de royalty-regeling afgeschaft en worden de desbetreffende clausules aangepast.

2. Het DTI heeft een passende milieueffectrapportage van de blokken 113/21 en 113/22 uitgevoerd, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, die ten uitvoer is gelegd als de Conservation (Natural habitats, etc.) Regulations 1994. De conclusie van de milieueffectrapportage was dat er geen zwaarwegende redenen zijn waarom dit gebied niet in aanmerking zou komen voor olie- en gasvergunningen. Kopieën van de milieueffectrapportage kunnen worden aangevraagd bij de Licensing Administration Section (zie hieronder voor contactgegevens).

Aanvragen van vergunningen

3. Voor aanvragen moet gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier, het Application Form for Seaward Production Licences, dat kan worden gevonden op de website van het directoraat Olie en Gas of kan worden aangevraagd bij de Oil & Gas Licence Administration (zie hieronder voor contactgegevens).

4. Aanvragen moeten worden ingediend bij het ministerie van Handel en Industrie, Department of Trade and Industry, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET, Verenigd Koninkrijk, en vergezeld gaan van een inschrijvingsheffing van 2820 GBP per aanvraag. Aanvragen moeten uiterlijk op 16 september 2003 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Londen) door het DTI zijn ontvangen. Na dat tijdstip worden geen aanvragen meer aanvaard.

5. De voorgestelde exploitant binnen elke groep die een aanvraag indient (of onderneming die als zodanig aanvrager is) moet een verklaring indienen van zijn algemene milieubeleid ten aanzien van de uitvoering van activiteiten op zee waarvoor een vergunning is verleend.

6. Verdere inlichtingen over het materiaal dat de aanvragers kunnen gebruiken om hun aanvraag te ondersteunen, zijn te vinden in de "Notes for applicants", die kunnen worden aangevraagd bij de Licence Administration en die te vinden zijn op website van het directoraat Olie en Gas (zie hieronder voor contactgegevens). "Promotie"-aanvragen komen niet in aanmerking voor deze blokken.

7. Aanvragen zullen worden beoordeeld in het licht van de voortdurende noodzaak van snelle, grondige, efficiënte en veilige exploratie van olie- en gasvoorkomens op het continentale plat van het Verenigd Koninkrijk, rekening houdend met de milieuaspecten. Bij de beoordeling van de aanvragen worden de volgende criteria gehanteerd:

a) de financiële capaciteit van de aanvrager voor de uitvoering van het werkprogramma voor de eerste periode;

b) de technische capaciteit van de aanvrager voor de uitvoering van het werkprogramma voor de eerste periode en in voorkomend geval andere activiteiten waarop de vergunning van toepassing is (rekening houdend met de kwaliteit van de geologische analyse en de mate van innovatie);

c) de milieuprestaties van de aanvrager, als omschreven in de "Application guidance notes";

d) eventueel gebrek aan efficiency of verantwoordelijkheidsgevoel waarvan de aanvrager blijk heeft gegeven in het kader van een andere vergunning van eender welke aard, die is afgegeven ingevolge de Petroleum Act 1998 of vroegere wetgeving met dezelfde strekking.

8. Nadat alle aanvragen zijn beoordeeld, zal de minister de kandidaten selecteren die voor een vergunning in aanmerking komen. Zij zullen uiterlijk één jaar na de aanvraagdatum op de hoogte worden gebracht. In alle gevallen waarin de minister bereid is een vergunning te verlenen, zal het DTI een ontwerpvergunning opstellen en toezenden aan de geselecteerde aanvrager. Deze laatste kan de vergunning aanvaarden door deze ondertekend door alle leden van de groep die de aanvraag heeft ingediend, terug te zenden aan het DTI. Afgewezen aanvragers ontvangen schriftelijk bericht. Een aanvrager wordt op schriftelijk verzoek in kennis gesteld van de redenen voor het besluit van de minister.

9. De regering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de aanvrager bij de voorbereiding of indiening van zijn aanvraag heeft gemaakt.

Vergunningsvoorwaarden en betalingen

10. Onder voorbehoud van het onderstaande geldt elke vergunning voor een eerste periode van vier jaar met de mogelijkheid om deze te verlengen met een tweede periode van vier jaar en een derde periode van 18 jaar.

11. De vergunninghouder kan de vergunning verlengen met de tweede periode, mits hij dat uiterlijk drie maanden vóór de afloop van de eerste periode in een kennisgeving meedeelt en hij een overeengekomen werkprogramma heeft voltooid en een deel van het onder de vergunning vallende gebied heeft teruggegeven. Het maximale gebied dat mag worden behouden is:

a) ten hoogste de helft van het oorspronkelijke aantal secties dat onder de vergunning viel, als de vergunning oorspronkelijk 60 secties of meer omvatte, of

b) 30 secties als de vergunning oorspronkelijk meer dan 30, maar minder dan 60 secties omvatte.

Het behouden gebied moet voldoen aan modelclausule 8 in Schedule 4 bij de 1988 Regulations, in de oorspronkelijke versie voor de wijzigingen die werden aangebracht door de Petroleum (Production) (Seaward Areas) (Amendment) Regulations 1996 en moet worden beschreven in de kennisgeving.

Een sectie is een onderdeel van een blok dat een oppervlakte omvat dat wordt begrensd door lengte- en breedtegraden die telkens één minuut van elkaar gescheiden zijn.

12. Alle gebieden die onder de vergunning vallen, waarvoor aan het einde van de tweede periode geen goedgekeurd ontwikkelingsplan is, moeten op dat ogenblik worden teruggegeven.

13. Voor alle vergunningen die in het kader van deze uitnodiging worden verleend, moeten betalingen worden verricht overeenkomstig de bepalingen van de modelclausules en de Schedules bij de vergunning, d.w.z.:

a) vier jaarlijkse betalingen, vanaf de inwerkingtreding van de vergunning, van 150 GBP voor elke vierkante kilometer die onder de vergunning valt;

b) vervolgens een jaarlijkse betaling van 300 GBP voor elke vierkante kilometer die onder de vergunning valt, welke jaarlijks wordt verhoogd met 900 GBP tot een maximum van 7500 GBP per vierkante kilometer (deze betaling wordt om de twee jaar herzien in het licht van de evolutie van de prijsindex voor ruwe olie die door raffinaderijen wordt aangekocht, als gepubliceerd in de Digest of UK Energy Statistics).

Speciale opmerking

14. Het Eskmeal-oefengebied ("Eskmeals Firing Range") van het Ministerie van defensie overlapt voor een groot deel de blokken 113/21 en 113/22, wat tot gevolg heeft dat de vergunninghouder zich mag verwachten aan ongebruikelijke beperkingen van zijn activiteit, meer bepaald aan speciale vergunningsvoorwaarden en/of verboden zones en aanvullende vergunningen (bv. toestemmingen om te boren). Met name zullen exploratieboringen niet worden toegestaan vóór 2004 en wanneer zij worden toegestaan zullen zij naar alle waarschijnlijkheid onderworpen zijn aan strikte tijdschema's. Permanente structuren worden niet toegestaan binnen het oefengebied gedurende de gehele looptijd van de vergunning (in de veronderstelling dat de Eskmeals Firing Range niet buiten gebruik wordt gesteld in de loop van die periode). Alle details, met inbegrip van de coördinaten van de zones die buiten het oefengebied vallen en die beschikbaar zijn voor ontwikkelingsactiviteit, kunnen worden aangevraagd op de onder "contactgegevens" vermelde adressen.

Vertrouwelijkheid

15. Materiaal dat wordt verstrekt om de aanvragen te ondersteunen, wordt behandeld overeenkomstig de gedragscode voor toegang tot overheidsinformatie.

Uitzonderingen

16. Hoewel de voorwaarden, bepalingen, betalingen en andere details van elke vergunning normaliter zijn zoals hierboven beschreven, behoudt de minister zich het recht voor om deze in bepaalde gevallen aan de omstandigheden aan te passen.

Contactgegevens

Licence Administration: Licensing and Consents Unit, Department of Trade and Industry, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET (tel. (44-207) 215 51 11, fax (44-207) 215 50 70)

Bibliotheek ministerie van Handel en Industrie: 1 Victoria Street, London SW1H 0ET (tel. (44-207) 215 50 06/7, fax 215 56 65)

Website directoraat Olie en Gas: www.og.dti.gov.uk