Home

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen” (gecodificeerde versie) — COM(2004) 232 def. – 2004/0074 (COD)

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen” (gecodificeerde versie) — COM(2004) 232 def. – 2004/0074 (COD)

7.12.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 302/38


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen” (gecodificeerde versie)

COM(2004) 232 def. – 2004/0074 (COD)

(2004/C 302/09)

Op 27 april 2004 heeft de Raad besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 71 van het EG-Verdrag te raadplegen over voornoemd voorstel.

De gespecialiseerde afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de voorbereiding van het advies was belast, heeft haar advies op 10 juni 2004 goedgekeurd. Rapporteur was de heer CHAGAS.

Tijdens zijn 410e zitting op 30 juni en 1 juli 2004 (vergadering van 30 juni) heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat met 160 stemmen vóór (bij 10 onthoudingen), is goedgekeurd.

1.

Dit voorstel beoogt de codificatie van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen(1).

2.

In de context van een „Europa van de burgers” is het van groot belang dat het Gemeenschapsrecht begrijpelijk en transparant is. Europees Parlement, Raad en Commissie hebben er dan ook op gewezen dat meermaals gewijzigde wetteksten gecodificeerd moeten worden; bij een Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 zijn zij een versnelde werkmethode hiervoor overeengekomen. Bij codificatie mogen geen inhoudelijke wijzigingen in de betrokken wetteksten aangebracht worden.

3.

Het onderhavige Commissievoorstel voldoet helemaal aan het doel van codificatie; het EESC maakt er dan ook geen bezwaar tegen.

Brussel, 30 juni 2004

De voorzitter

van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Roger BRIESCH