Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1177/2002 betreffende een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw (COM(2004) 26 - C5-0061/2004 - 2004/0008(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1177/2002 betreffende een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw (COM(2004) 26 - C5-0061/2004 - 2004/0008(CNS))

23.4.2004 || || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/NaN

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

- || gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2003) 806) (1),

- || gelet op artikel 57 van de Toetredingsakte, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C5-0032/2004),

- || gelet op artikel 67 en artikel 158, lid 1 van zijn Reglement,

- || gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling A5-0082/2004),

1. || hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. || verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. || wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. || verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

- || gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004) 26) (1),

- || gelet op artikel 89 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C5-0061/2004),

- || gelet op artikel 67 en artikel 158, lid 1 van zijn Reglement,

- || gezien het verslag van de Economische en Monetaire Commissie (A5-0056/2004),

1. || hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. || verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. || wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. || wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. || verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

- || gezien het voorstel voor een beschikking van de Raad (14305/2003) (1),

- || gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede alinea, juncto artikel 61, sub c), artikel 67 en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG-Verdrag (C5-0611/2003),

- || gelet op artikel 86, lid 1 van zijn Reglement,

- || gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken en interne markt (A5-0036/2004),

1. || stemt in met het voorstel voor een beschikking van de Raad;

2. || verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.